خانه / پروژه برق انتقال و توزیع / دانلود پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن

دانلود پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن

تلفات در بخش توزیع www.powerjam.ir

عنوان : پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن 

کد پروژه : ۶۵

تعداد صفحات : ۲۷۷

شبکه قدرت شامل سه بخش تولید،انتقال و توزیع نیرو است . انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاه ها و عبور از شبکه های انتقال و توزیع به مصرف کنندگان میرسد در این مسیر مقداری از انرژی بدلایل مختلف تلف میشود قدمت بحث تلفات به اندازه قدمت صنعت برق میباشد

و مسلما تلفات و معضلات این پدیده بسیار قدیمی است ولی آنچه باعث شده تا این مشکل همچنان به عنوان بحثی به روز در جامعه مهندسی برق مطرح باشد تبعات اقتصادی و هزینه های گزافی است که از این بابت پرداخت میشود.

فهرست مطالب

فصل اول : تلفات در شبکه توزیع

۱-۱-مقدمه

۱-۱-۱-تلفات فنی شبکه

۱-۱-۲-تلفات غیرفنی شبکه

۱-۲-عوامل تشدید تلفات

۱-۳-روشهای کاهش تلفات

فصل دوم : تلفات توان و انرژی در سیستمهای توزیع  و ارائه مدلهای محاسباتی آنها

۲-۱-تلفات توان و انرژی

۲-۲-تلفات توان

۲-۳-تلفات انرژی

۲-۳-۱-مقاومت هادیها

۲-۳-۲-توان الکتریکی

۲-۳-۳-ولتاژ شبکه توزیع

۲-۴-ضریب تلفات و ساعت معادل

۲-۴-۱-ساعت معادل

۲-۴-۲-ضریب تلفات

۲-۵-رابطه تلفات توان و انرژی

۲-۶-مدل کلی ضریب تلفات

۲-۶-۱-تعیین ضرایب ثابتc

۲-۶-۲-شکل کلی مدل

۲-۶-۳-مدلهایی از ضریب تلفات

۲-۷-روش محاسبه ضریب تلفات

۲-۷-۱-مصارف نرمال
۲-۷-۲-مصارف ویژه

۲-۷-۳-محاسبه تلفات انرژی

۲-۸-رابطه تلفات و انرژی مبادله شده

۲-۸-۱-حداقل تلفات

۲-۸-۲-حداکثر تلفات

۲-۸-۳-متوسط تلفات

۲-۸-۴-رابطه تلفات و انرژی انتقالی

۲-۹-تلفات در بارهای ناپیوسته

۲-۹-۱-مصارف ویژه

۲-۹-۲-ارائه مدل مناسب

۲-۹-۳-بررسی مدل مناسب

۲-۱۰-ارزش تلفات در شبکه

۲-۱۰-۱- عوامل موثر در تلفات توان

۲-۱۰-۲- عوامل موثر در محاسبه ارزش تلفات

۲-۱۰-۳- ویژگیهای مصرف

۲-۱۰-۴-مدل ریاضی مقدار تلفات

۲-۱۰-۵- مدل ریاضی ارزش تلفات

۲-۱۱- تلفات توان در شبکه های بهم پیوسته

۲-۱۱-۱-روش مستقیم

۲-۱۱-۲-استفاده از مطالعات پخش بار

۲-۱۱-۳-استفاده از مدل تلفات

۲-۱۲-ارزش تلفات در شرایط رشد بار

۲-۱۲-۱-رشد بار یکنواخت برای پیک

۲-۱۲-۲-رشد بار در سالهای محدود

۲-۱۲-۳- تعیین ضرایبKPوKE

فصل سوم : تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع و بررسی اقتصادی این تلفات

۳-۱-تعریف کلی تلفات انرژی در ترانسفورماتورها

۳-۱-۱-تلفات آهنی یا تلفات بی‌باری

۳-۱-۲-تلفات بارداری (تلفات مسی)

۳-۱-۳-تلفات انرژی از عدم تطابق مشخصات فنی ترانسفورماتورهای موازی در اکثرپست‌های توزیع

۳-۱-۴-تلفات اضافی ناشی از کثیفی روغن ولجن گرفتگی دور سیمپیچ‌های ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۱-۵-تلفات ناشی از جذب رطوبت توسط روغن ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۱-۶-تلفات اضافی ناشی از اتصال کوتاه های متوالی برروی فیدرهای ثانویه‌ی ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۲-تخمین مولفه های تلفات در ترانسفورماتورهای قدرت و روشهای کاهش آنها

۳-۳-تلفات در هسته آهنی یا تلفات بی باری

۳-۳-۱-تلفات هیسترزیس

۳-۳-۲-تلفات فوکو در هسته آهنی

۳-۴-تلفات حالت بارداری ترانسفورماتور

۳-۴-۱-تلفاتDCسیم پیچی ها

۳-۴-۲-تلفات اضافی سیم پیچی ها

۳-۴-۳-روشهای تجربی برای تعیین تلفات حالت بارداری ترانسفورماتور

۳-۴-۴-تلفات ناشی از شارهای پراکنده در قسمتهای فلزی ترانسفورماتور

۳-۴-۵-روشهای کاهش تلفات مخزن ترانسفورماتور قدرت

۳-۴-۶-مطالعه اثر شیلدهای آلومینیومی و مسی در کاهش تلفات مخزن

۳-۵-محاسبه ‌ی مقدار تقریبی تلفات ایجاد شده در ترانسفورماتورهای توزیع شبکه آذربایجان شرقی

۳-۵-۱-تلفات اضافی ناشی از عدم یکنواختی و یکسانی ولتاژ درصد اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

۳-۵-۲-تلفات اضافی در ترانسفورماتورهای توزیع در اثر کمی درصد بارگیری

۳-۵-۳-محاسبه ارزش تلفات ناشی از کمی درصد بارگیری

۳-۶-ارزیابی اقتصادی تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۶-۱-تعریف پارامترهای اقتصادی مورد استفاده در این روش

۳-۷-تعریف مشخصه های بار ترانسفورماتور

۳-۷-۱-تقاضای یک سیستم (Demand)

۳-۷-۲-ماکزیمم تقاضای یک سیستم (Maximum Demand)

۳-۷-۳-بازه تقاضا (Demand Interval)

۳-۷-۴-ضریب مسئولیت پیک (Peak Responsibility Factor)

۳-۷-۵-فاکتور بار (Load Factor)

۳-۷-۶-فاکتور تلفات (Loss Factor)

۳-۷-۷-ضریب انتطباق (Coincidence Factor)

۳-۸-جایگزینی اقتصادی ترانسفورماتور توزیع

فصل چهارم : بررسی اثرات خازن گذاری در کاهش تلفات شبکه های توزیع

۴-۱-بهینه کردن تلفات در سیستم‌های توزیع با استفاده از خازن

۴-۲-بررسی استفاده از خازن

۴-۳-بار مجتمع در نقاط خاصی از خط

۴-۴-روشی برای انتخاب مکان و اندازه بهینه خازن در شبکه های توزیع

۴-۵-تشریح مسئله جایابی بهینه خازن

۴-۵-۱-تابع  هزینه

۴-۵-۲-قید مسئله

۴-۵-۳-استفاده از منطق فازی برای تعیین نقاط کاندیدا برای نصب خازن

۴-۵-۴-تشریح فرآیند روش ارائه شده مبتنی بر منطق فازی

۴-۶-نتایج شبیه سازی و مقایسه آنها

۴-۷-تاثیر خازن گذاری در شبکه توزیع منطقه ۵ تبریز

۴-۷-۱-اطلاعات فیدر نمونه

۴-۷-۲-نتایج اجرای این روش بر روی بخشی از شبکه توزیع تبریز

فصل پنجم : نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و راهکارهای متعادلسازی بارها در شبکه های توزیع

۵-۱-اثرات عدم تعادل بار در تلفات شبکه‌های توزیع

۵-۱-۱-تلفات توان

۵-۱-۲-افت ولتاژ

۵-۱-۳-نامتعادلی ولتاژ‌های سه فاز

۵-۱-۴-کاهش ظرفیت شبکه و ترانسفورماتورها

۵-۱-۵-کاهش ایمنی مصرف کننده‌ها

۵-۱-۶-کاهش ایمنی برق رسانی به مشترکین

۵-۱-۷-اثرات اقتصادی

۵-۲-محاسبه تلفات توان در حالت نامتعادلی بار

۵-۳-افت ولتاژ در حالت عدم تعادل بار

۵-۴-بررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات

۵-۵-معرفی روشهای پیشنهادی جهت متعادل سازی بار و بالانس شبکه

۵-۵-۱-متعادل سازی با روش اول ( براساس میزان مصرف مشترکین با انجام پخش بار)

۵-۵-۲-متعاد ل سازی با روش اول ( براساس میزان مصرف مشترکین بدون انجام پخش بار)

۵-۵-۳-متادل سازی با روش سوم (براساس تعداد مشترکین)

فصل ششم : عوامل ایجاد و افزایش تلفات سیستم های توزیع

۶-۱-بررسی نقش اتصالات سست در تلفات شبکه های توزیع

۶-۲-بررسی نقش اتصالات ثابت در شبکه های توزیع

۶-۲-۱-علت های احتمالی

۶-۲-۲-نحوه محاسبه اجزاء تلفات ناشی از اتصالات سست

۶-۳-تاثیر بارهای هارمونیکی در تلفات

۶-۳-۱-علت ایجاد اعوجاج هارمونیکی

۶-۳-۲-منابع تولید هارمونیک

۶-۳-۳-مزایای فنی و اقتصادی کاهش هارمونیکها

فصل هفتم : راهکارهای کاهش تلفات الکتریکی

۷-۱-تجربه کشورهای آسیایی در کاهش تلفات

۷-۱-۱-راهکارهای کاهش تلفات

۷-۲-نقش آرایش و بهینه سازی شبکه های توزیع در کاهش تلفات

۷-۲-۱-بهینه‌سازی آرایش شبکه‌های توزیع

۷-۲-۲-انواع روش‌های باز آرایی

۷-۲-۳-فرآیند جستجو

۷-۲-۴-محاسبه تلفات شبکه به روشSimplifed Distfliow

۷-۲-۵-نتایج شبیه سازی

۷-۲-۶-اهداف و محدودیت ها بازآرایی

۷-۲-۷-کمینه سازی مجموع تلفات شبکه

۷-۲-۸-کاهش اضاقه بار فیدرها

۷-۲-۹-پروفیل ولتاژ

۷-۲-۱۰-محدودیت ها

۷-۲-۱۱-تعیین توابع عضویت

۷-۲-۱۲-بحثی پیرامون تبعات ناشی از تغییر آرایش فیدرها

۷-۳-کاربرد مهندسی ارزش در طراحی بهینه شبکه توزیع جهت کاهش تلفات

۷-۳-۱-آشنایی با مهندسی ارزش

۷-۳-۲-برنامه کاری کارگاه مهندسی ارزش

۷-۴-نقش برنامه ریزی و مدیریت در کاهش تلفات انرژی برق در کوتاه مدت

۷-۵-استفاده از جوشکاری انفجاری بجای اتصالات مکانیکی

۷-۵-۱-ویژگیهای اتصال جوشکاری انفجاری

۷-۵-۲-برتریهای تکنیکی اتصال جوشکاری انفجاری هدایت الکتریکی

۷-۵-۳-مقایسه اتصال جوشکاری انفجاری بایک اتصال مکانیکی

۷-۵-۴-برتری های کیفی یک اتصال

فصل هشتم : مروری بر روش های محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع نیروی برق

۸-۱-مروری برروشهای محاسبه،ارزیابی وتخمین تلفات درشبکه های توزیع نیروی برق

۸-۱-۱-اندازه گیری و محاسبه تلفات

۸-۱-۲-روش های کلاسیک محاسبه تلفات بشرح زیر میباشد

۸-۲-محورهای اصلی روشهای محاسبه و ارزیابی و اندازه گیری تلفات به شرح ذیل میباشند

۸-۲-۱-پیک مصرف

۸-۲-۲-منحنی تغییرات بار

۸-۲-۳-ضریب بار

۸-۲-۴-ضریب تلفات

۸-۲-۵-متوسط پیک بار

۸-۲-۶-زمان وقوع پیک بار

۸-۲-۷-تلفات توان و انرژی

۸-۲-۸-ضریب قدرت

۸-۲-۹-درجه حرارت هادی

۸-۲-۱۰- محاسبه تلفات انرژی بوسیله اندازه گیری و قرائت همزمان کنتورها

۸-۲-۱۱-قرائت همزمان کنتورها با بکارگیری مامورین قرائت کنتور

۸-۲-۱۲-این روش نیاز به کار میدانی داشته و تعداد نفرات زیادی درگیر پروژه قرائت و برداشت اطلاعات خواهند شد

۸-۲-۱۳- استفاده از صورت حساب برق مشترکین و برگرداندن قبوض به یک تاریخ واحد

۸-۲-۱۴- بررسی خطای حاصل از روش صورتحساب برق مشترکین برگرداندن قبوض یک تاریخ واحد

۸-۳-بکارگیری تکنولوژیAMR و کاربرد کنتورهای دیجیتال سنکرون

۸-۳-۱-تعیین ومحاسبه تلفات انرژی درحوزه یک شرکت توزیع

۸-۳-۲-محاسبه تلفات انرژی با بکارگیری روشهای آماری

۸-۳-۳-محاسبه تلفات سیستم

۸-۳-۴-بررسی نقاط ضعف و قوت

۸-۳-۵-محاسبه تلفات انرژی در شبکه های فشار ضعیف بر پایه محاسبات واریانس بار

۸-۳-۶-ارائه روش

۸-۴-معادلات تقریب تلفات سیستم)با بکارگیری معادل ضریب تلفات سیستم(

۸-۴-۱-محاسبه ضریب بار از اطلاعات بار ساعتی

۸-۴-۲-رابطه تکامل و توسعه یافته تلفات سیستم

۸-۵-ارزیابی تلفات سیستم توزیع بوسیله محاسبات درصد بار

۸-۵-۱-روش پیشنهادی

۸-۵-۲-تلفات ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع

۸-۵-۳-ترانسفورماتورهای توزیع

۸-۵-۴-تلفات در خطوط MV

۸-۵-۵-تلفات در خطوط توزیع فشار ضعیف

۸-۶-تخمین تلفات در شبکه های فاقد اطلاعات کامل و اولیه مختص کشورهای در حال توسعه(top-down/bottom-up method)

۸-۶-۲-ضرورت محاسبه تلفات در کشورهای درحال توسعه

۸-۶-۳-رهیافت حل مساله

۸-۶-۴-ارائه روش( top/down-Bottom-up)

۸-۶-۵-   Top down

۸-۶-۶-Bottom up

۸-۶-۷-رهیافت مختلط( Hybrid Approach)

۸-۷-محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستمهای مانیتورینگ اتوماسیون

۸-۷-۱-محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستمهای مانیتورینگ اتوماسیون

۸-۸-ارزیابی تلفات شبکه توزیع(ترانسفورماتورها و فیدرهای فشار متوسط توزیع)با بکارگیری تخمین بار پستهای توزیع

۸-۸-۱-تخمین و بازسازی بار پستهای توزیع

۸-۸-۲-محاسبه تلفات

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

پروژه بررسی تلفات شبکه های فشار ضعیف و متوسط و روشهای کاهش آن

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۵MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پایان نامه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۵۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

همچنین ببینید

دانلود پروژه بررسی کیفیت برق شبکه توزیع و قابلیت اطمینان

عنوان : پروژه بررسی کیفیت برق شبکه توزیع و قابلیت اطمینان کد پروژه : ۲۱۹ …

یک دیدگاه

  1. بسیار عالی ، ممنونم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.