پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه بررسی پستهای توزیع و تجهیزات آن

265-پستهای توزیع برق-www.powerjam.ir

عنوان : پروژه بررسی پستهای توزیع و تجهیزات آن

کد پروژه : ۲۶۵

تعداد صفحات : ۱۲۲

در این پروژه به بررسی انواع پستهای ۲۰ کیلو ولت ، تجهیزات مورد استفاده در آنها ، طراحی آنها و مشخصات فنی و همچنین ترانسفورماتورهای مورد استفاده در آن پرداخته شده است .

فهرست مطالب

فصل اول :معرفی انواع پست های موجود در شبکه

۱- مقدمه

۱-۱-معرفی

۱-۱-۱-پست ۲۰ کیلو ولت خازن گذاری شده

۱-۱-۲-پست ۲۰ کیلو ولت  زمین کننده نوتر سیستم

۱-۱-۳-انواع ترانسفورماتورها

۱-۲-اهداف

۱-۳- تعاریف

۱-۳- ۱- عنصر پست ۲۰ کیلو ولتی

۱-۳-۲- واحد پست ۲۰ کیلو ولتی

۱- ۳-۳- بانک پست ۲۰ کیلو ولتی

۱-۳-۴-  تجهیزات پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۵- وسیله تخلیه پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۶- ترمینالهای خط

۱-۳-۷- ولتاژ نامی Un

۱-۳-۸- سطح عایقی U1

۱-۳-۹- خروجی نامی

۱-۳-۱۰- جریان نامی

۱-۳-۱۱- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۱۲- تانژانت زاویه تلفات (tan )

۱-۳-۱۳- حداکثر ولتاژ سیستم Um

۱-۳-۱۴- دمای هوای محیط

۱-۳-۱۵- دمای هوای خنک کننده

۱-۳-۱۶- دمای افزایش یافته ناشی از محفظه پست ۲۰ کیلو ولت

۱-۳-۱۷- دمای استاندارد آزمایش

۱-۴- طراحی و ساخت

فصل دوم :مشخصات پست ۲۰ کیلو ولت

۲-۱-توان واحد پست ۲۰ کیلو ولتی

۲-۲-  اضافه بار قابل قبول

۲-۲-۱- حداکثر ولتاژ قابل قبول

۲-۲-۲- حداکثر جریان قابل قبول

۲-۳- پلاک شناسایی پست ۲۰ کیلو ولت

۲-۴- مشخصات کلی پست ۲۰ کیلو ولت

۲-۵- تعاریف

۲-۵-۱- جریان نامی دائمی

۲-۶- اندازه گیری مقاومت اهمی سیم پیچ

۲-۶-۱- کلیات

۲-۶-۲- پست ۲۰ کیلو ولت  نوع خشک

۲-۶-۳- پست ۲۰ کیلو ولت  نوع روغنی

۲-۷- کنترانسها

فصل سوم:پست ۲۰ کیلو ولت  میراکننده

۳-۱- مقدمه

۳-۱-۱- معرفی

۳-۱-۲-طراحی

۳-۲-تعاریف

۳-۲-۱-جریان دائم نامی IN

۳-۲-۲-جریان هجومی نامی

۳-۲-۳-اندوکتانس نامی

۳-۲-۴-فاکتور Q

۳-۳-مقادیر نامی

۳-۳-۱-جریان دائم نامی

۳-۳-۲-جریان هجومی نامی

۳-۴- سطح عایقی

۳-۵- افزایش دما

۳-۶- پلاک شناسایی

۳-۶-۱-اطلاعاتی که باید  هر ترانسفورماتور داده شود

۳-۷-آزمایشها

۳-۷-۱-آزمایشهای معمول

۳-۷-۲- اندازه گیری مقاومت سیم پیچ

۳-۷-۳- اندازه گیری اندوکتانس

۳-۷-۴- آزمایش تحمل منبع ولتاژ مجزا

۳-۷-۵- آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی

۳-۸-تلرانسلها

فصل چهارم :پست ۲۰ کیلو ولت  تنظیم کننده ( جهت فیلتر کردن)

۴-۱-مقدمه

۴-۱-۱-معرفی

۴-۲-طراحی

۴-۳-تعاریف

۴-۳-۱-جریان نامی  با فرکانس سیستم IN

۴-۳-۲-ولتاژ  نامی با فرکانس سیستم

۴-۳-۳-جریان نامی با فرکانس تنظیم IA

۴-۳-۴- ولتاژ نامی  با فرکانس  تنظیم UA

۴-۳-۵-فرکانس تنظیم نامی fA

۴-۳-۶-اندوکتانس نامی LA

۴-۳-۷-فاکتور Q نامی QA

۴-۳-۸- جریان  کوتاه مدت نامی IKN

۴-۴-مقادیر نامی

۴-۴-۱- مقادیر ولتاژ و جریان نامی

۴-۴-۲-جریان کوتاه مدت نامی

۴-۴-۳-فاکتور Q نامی

۴-۴-۴-ضعیف ولتاژ و جریان

۴-۴-۵-سطح عایقی

۴-۵-پلاک شناسایی

۴-۵-۱ اطلاعاتی که باید برای هر ترانسفورماتور داده شود.

۴-۶- آزمایشها

۴-۶-۱ اطلاعات کلی در مورد آزمایشهای انجام شده ، نمونه و خاص در بخشهای بعدی آمده است……

۴-۶-۲  اندازه گیری اندوکتانس

۴-۶-۳ آزمایش تحمل اضافه ولتاژ القایی

۴-۶-۴  اندازه گیری فاکتور Q

۴-۶-۵  اندازه گیری تلفات

۴-۶-۷  تعیین نحوه افزایش دما

۴-۷- تلرانس

فصل پنجم:ترانسفورمر زمین کننده  (متصل کننده نوترها در سیستم)

۵-۱ مقدمه

۵-۱-۱معرفی

۵-۲  طراحی

۵-۳- تعاریف

۵-۳-۱ سیم پیچ اصلی

۵-۳-۲  ولتاژ نامی

۵-۳-۳  جریان زمین نامی

۵-۴- مقادیر نامی

۵-۴-۱  ولتاژ نامی سیم پیچ اصلی

۵-۴-۲  جریان زمین نامی

۵-۴-۳ امپدانس توالی صفر نامی

۵-۵- سطح عایقی

۵-۶-پلاک شناسایی

۵-۷- نوع ترانسفورمر یا ترانسفورماتور

۵-۸-آزمایشها

۵-۸-۱ آزمایشهای نمونه

۵-۸-۲ آزمایشهای خاص

۵-۹- اندازه گیری امپدانس توالی صفر

۵-۱۰-افزایش درجه حرارت در جریان زمین نامی

۵-۱۱-تعیین توانایی تحمل جریان کوتاه مدت

۵-۱۲-تلرانسها

۵-۱۳-آزمایشات پست ۲۰ کیلو ولت

۵-۱۳-۱- کلیات آزمایشهای پست ۲۰ کیلو ولت به دو نوع زیر می باشند

۵-۱۴-جزئیات آزمایشات

۵-۱۵- تلفات پست ۲۰ کیلو ولت

۵-۱۵-۱- آزمایش معلول

۵-۱۵-۲- آزمایش نمونه

۵-۱۶- آزمایش پایداری حرارتی (آزمایش نمونه)

۵-۱۷- آزمایشات ولتاژ

۵-۱۷-۱- برای واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی

۵-۱۷-۳- برای بانکهای پست ۲۰ کیلو ولتی

۵-۱۸- آزمایش یونیزاسیون پست ۲۰ کیلو ولت (آزمایش نمونه)

۵-۱۹- سطوح عایقی و ولتاژهای تست بین ترمینال پست ۲۰ کیلو ولت و زمین

فصل ششم:پست ۲۰ کیلو ولت  خازن گذاری شده  قوس

۶-۱- مقدمه

۶-۱-۱معرفی

۶-۲- تعاریف

۶-۲-۱-ولتاژ نامی

۶-۲-۲-جریان نامی

۶-۲-۳-محدوده تنظیم

۶-۲-۴-سیم پیچ کمکی

۶-۲-۵-سیم پیچ ثانویه

۶-۲-۶-ولتاژ نامی

۶-۲-۷ جریان نامی

۶-۳-محدوده تنظیم

۶-۴-افزایش درجه حرارت سیم پیچ

۶-۵- سطح عایقی

۶-۶- پلاک شناسایی

۶-۷-آزمایشها

۶-۷-۱ آزمایشهای نمونه

۵-۷-۲ آزمایش های خاص

۶-۸  اندازه گیری جریان

۶-۹-اندازه گیری ولتاژ بی باری

۶-۱۰-آزمایش افزایش درجه حرارت

۶-۱۱-آزمایشهای دی الکتریک

۶-۱۲-برای عایق یکنواخت

۶-۱۳-برای عایق غیریکنواخت

۶-۱۴-تلرانسها

فصل هفتم:مشخصات فنی ترانسفورماتور

۷-۱-مقدمه

۷-۱-۱ معرفی

۷-۲- حالات مطالعه شده‌ی ترانسفورماتور و نتایج تشخیصی سیستم

۷-۳ ایجاد سیستم

۷-۳-۱ انتخاب روش‌های گوناگون تفسیر خطای پست

۷-۳-۲داده‌های تحلیل گاز محلول در روغن(خطای پست  )برای کاربر

۷-۳-۳تست برای شرایط خطا دار ترانسفورماتور

۷-۳-۴تشخیص خطاهای ترانسفورماتور

۷-۳-۵روش نسبیت چهارگانه‌ی راجر

ضمایم

ضمیمه A

ضمیمه B

ضمیمه c

ضمیمه D

ضمیمه E

ضمیمه F

ضمیمه G

منابع

 

پروژه های مرتبط :

پروژه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

پروژه پست های فشار متوسط و معرفی تجهیزات آن

پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها

پروژه تجهیزات پست ۲۳۰ کیلو ولت

پروژه تجهیزات به کار رفته در بانک خازنی پست های ۲۰/۶۳ کیلو ولت

پروژه تجهیزات و محاسبات پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت

پروژه طراحی پست و تجهیزات آن

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی پستهای توزیع و تجهیزات آن

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

14 می

پروژه پستهای ۲۰ کیلو ولت در قالب فایل word و pdf و دارای ۱۴۷ صفحه میباشد که رایگان در ادامه میتوانید دانلود کنید . واحدهای پست ۲۰ کیلو ولتی که برای ولتاژهای ۱۱ و ۲۰ و ۳۳ کیلوولت بکار می روند می توانند در سه اندازه ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلو واری باشند. توان […]