پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

23-ژنراتور سنکرون

عنوان :  پروژه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

کد پروژه : ۲۳

تعداد صفحات : ۲۵۴

در اوایل قرن بیستم به این واقعیت پی برده شد که ماشین القایی بعد از قطع ولتاژ خط ممکن است در حالت تحریک باقی بماند ولی برای ایجاد چنین تحریکی شرایط خاصی مورد نیاز بود. محققان بعد از پژوهش و تحقیق در یافتند که با اتصال خازنهایی به ترمینال موتور القایی در حال چرخش (توسط توان مکانیکی بیرونی) شرط تحریک پایدار بوجود آمده و ولتاژ بطور پیوسته تولید می شود. بنابراین یک سیستم تولید جدیدی متولد شد که در آن ولتاژ خروجی شدیداً به مقدار خازن تحریک و سرعت روتور و بار بستگی داشت. این نوع تولید تا سالهای ۱۹۶۰-۱۹۷۰ به فراموشی سپرده شد و مطالب کمی در مورد آن نوشته شد.

علت این بی توجهی در اهمیت عملی و کاربرد کم چنین تولیدی بود. چرا که ژنراتور القایی به تنهایی توانایی کنترل ولتاژ و فرکانس تولیدی را ندارد. از این رو ژنراتورهای سنکرون در واحدهای تولیدی بکار گرفته و هرساله مقدار زیادی سوخت صرف تولید برق ac می شود. طبیعی است با استفاده روزافزون از آلترناتورهای سنکرون، آنهااز نظر مقادیر نامی، روشهای خنک سازی، تکنولوژی ساخت و مدلسازی این ژنراتورها دستخوش رشد و تحول شدند، اما ساختار اساسی آنها بدون تغییر ماند ولی بدلیل نگرانی از نرخ کاهش شدید منابع انرژی تجدیدناپذیر و به طبع آن صعود چشمگیر قیمت نفت از یک طرف و ظهور و رشد قطعات نیمه هادی قدرت و پیشرفت کنترل صنعتی از طرف دیگر ژنراتور القایی بازگشت مجددی یافت.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : مقدمه

۱-۱-چندحالت مختلف کاری ژنراتور

۱-۲-ژنراتورالقایی (آسنکرون)

۱-۲-۱-مزایای ژنراتورالقایی

۱-۲-۲-معایب ژنراتورالقایی

فصل دوم : معادلات محاسباتی اولیه ماشینهای سنکرون

۲-۱-معادلات ومحاسبات اولیه ماشین سنکرون

۲-۲-مدارهای تزویج شده بانشتی–سیستم مغناطیسی خطی

۲-۲-۱-مدارهای تزویج شده بدون نشتی–سیستم مغناطیسی غیرخطی

۲-۲-۲-معادلات تبدیل–تغییرمتغیرها

۲-۳-معادلات ولتاژ ماشین سنکرون

۲-۴-معادلات پارک به شکل کاربردی

فصل سوم : شبیه سازی کامپیوتری ژنراتورسنکرون

۳-۱-مقدمه

۳-۲-معادلات مورد استفاده درشبیه سازی ژنراتورسنکرون

۳-۳-پارامترهای ژنراتورسنکرون

فصل چهارم : نتایج بدست آمده ازشبیه سازی کامپیوتری ژنراتورسنکرون وعملکردآسنکرونی ژنراتور سنکرون

۴-۱-عملکردآسنکرونی ژنراتورسنکرون

۴-۲-بررسی حالت گذاری ماشین سنکرون پس ازقطع تحریک

۴-۳-بررسی تغییرکمیت های ژنراتور براثرقطع تحریک

۴-۴-تجزیه وتحلیل عملکرد ماشین درکارپایدارآسنکرونی

۴-۵-توان راکتیومصرفی ماشین آسنکرون شده

فصل پنجم : بررسی انواع گوناگون مدارهای تحریک

۵-۱-سیستم تحریک ژنراتور

۵-۲-انواع سیستمهای تحریک

۵-۲-۱-سیستم تحریک استاتیک

۵-۲-۲-سیستم تحریک دینامیک

۵-۳-سیستم تحریک استاتیک

۵-۴-سیستم تحریک مشتمل برتحریک کننده اصلی سه فازودیودهای ثابت

۵-۵-سیستم تحریک بدون جاروبک

۵-۶-انتخاب سیستم تحریک ژنراتور

۵-۶-۱-توان خروجی سیستم تحریک

۵-۶-۲-ولتاژ نامی سیستم تحریک

۵-۶-۳-سقف ولتاژتحریک

۵-۶-۴-عایق سیم پیچ تحریک

۵-۷-ساختمان کلی تنظیم تحریک

۵-۸-انواع اکسایترEXCITER TYPES

۵-۸-۱-اکسایتربارئوستای تحت کنترل ( سیستم اولیه )

۵-۸-۲-سیستم کنترل میدان تحریک به وسیله اکسایتر باژنراتورDCکموتاتوردار

۵-۸-۳-سیستم های کنترل میدان تحریک با استفاده ازاکسایتر بایکسوکننده و آلترناتور

۵-۸-۴-سیستم کنترل میدان تحریک باسیستم اکسایتر بایکسوکننده مرکب

۵-۸-۵-سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایتر ازنوع یکسوکننده مرکب و اکسایتر بایکسوکننده ومنبع تغذیه ازنوع ولتاژی

۵-۸-۶-سیستم کنترل میدان تحریک با اکسایترمتشکل ازیکسوکنند ه بامنبع تغذیه ازنوع ولتاژی

فصل ششم : بررسی انواع رگولاتورها

۶-۱-رگولاتورنوع اول

۶-۲-ژنراتورهای بدون جاروبک

۶-۳-تنظیم رگولاتور

۶-۴-طریقهکنترل ولتاژخروجی

۶-۵-کنترل فرکانسی

۶-۶-بررسی رگولاتورنوع دوم

۶-۶-۱-رگولاتور باتریستورباس یا منحرف کننده جریان

۶-۷-شکل (۹)رگولاتور با تریستورباس

۶-۷-۱-تحریک تریستور

۶-۷-۲-مدارکمپوند

۶-۷-۳-مدارتریستور

۶-۸-بررسی رگولاتورنوع سوم

۶-۹-بررسی رگولاتور نوع چهارم

۶-۱۰-مدارمحافظ

۶-۱۱-رگولاتورنوع پنجم

۶-۱۲-تشریح مداررگولاتور

۶-۱۳-بررسی عملکردرگولاتورنوع پنجم

۶-۱۴-تشریح مختصری درمورد مدارچاپر

۶-۱۵- بررسی رگولاتورنوع ششم

۶-۱۶-  مدارمحافظ

۶-۱۷- بررسی رگولاتورنوع هفتم

۶-۱۷-۱- مشخصات ژنراتور (القاشونده)

۶-۱۷-۲- مشخصات القاءکننده

۶-۱۷-۳- مشخصات ژنراتورمولدجریان مستقیم

۶-۱۷-۴- مشخصات پل رکتیفایر

۶-۱۸- تهیه جریان مستقیم

۶-۱۹- جابجائی پالسهای تریگر

۶-۲۰- بررسی رگولاتورنوع هشتم

فصل هفتم : مقایسه وموارداستفاده ازرگولاتورها

۷-۱-رگولاتورنوع اول

۷-۲-رگولاتورنوع دوم

۷-۳-رگولاتورنوع سوم

۷-۴-رگولاتورنوع چهارم

۷-۵-رگولاتورنوع پنجم

۷-۶-رگولاتورنوع ششم

۷-۷-رگولاتورنوع هفتم

۷-۸-رگولاتورنوع هشتم

فصل هشتم : پیوست شماره یک : بررسی اتصال کوتاه ژنراتور

۸-۱-اتصال کوتاه سه فازمتقارن

۸-۲-اتصال کوتاه دوفاز

۸-۳-اتصال کوتاه دوفاز بازمین

۸-۴-اتصال کوتاه یکفاز بازمین

فصل نهم : پیوست شماره دو : حفاظت ژنراتور

۹-۱-مقدمه

۹-۲-خطاهای داخلی ژنراتور

۹-۳-خطاهای خارجی ژنراتور

۹-۴-حفاظت خطاهای فازی با استفاده ازرله های جریان زیاد

۹-۴-۱-رله جریان زیادتأخیرزمانی

۹-۴-۲-رله جریان زیاد زمانی باکنترل ولتاژ

۹-۴-۳-رله جریان زیاد به ولتاژ بازدارنده

۹-۴-۴-رله جریان زیاد درطرف خط ژنراتور

۹-۵-حفاظت خطاهای فازی استاتوربا استفاده ازرله های دیفرانسیل

۹-۵-۱-رله دیفرانسیل ازنوع درصدی

۹-۵-۲-رله دیفرانسیل امپدانس زیاد

۹-۵-۳-حفاظت دیفرانسیل نوع متعادل

۹-۶-خطای اتصال حلقه به حلقه دراستاتور

۹-۷-حفاظت اتصال زمین

۹-۸-حفاظت اتصال زمین ژنراتوربا امپدانس زیاد زمین

۹-۹-حفاظت اتصال زمین،ژنراتورزمین شده بامقاومت کوچک

۹-۱۰-حفاظت اتصال زمین ژنراتورها باترانسفورماتورزمین

۹-۱۱- حفاظت اتصال زمین ژنراتوربانقطه خنثی زمین نشده

۹-۱۲- حفاظت اضافه شار

۹-۱۳- حفاظت قطع تحریک

۹-۱۴- حفاظت اتصال زمین روتور

۹-۱۵- خطاهای خارجی

۹-۱۵-۱- حفاظت جریان مولفه منفی

۹-۱۵-۲- حفاظت برگشت توان

۹-۱۵-۳- حفاظت لغزش قطبها

۹-۱۵-۴- حفاظت کاهش فرکانس ـافزایش فرکانس

۹-۱۵-۵- رله اضافه ولتاژ

۹-۱۵-۶- حفاظت رله دیستانس

۹-۱۵-۷- حفاظت دربرابراضافه ولتاژهای گذرا

منابع

پروژه مرتبط :

دانلود پروژه حفاظت ژنراتور

پروژه بررسی سیستم تحریک ژنراتورهای تولید برق

پروژه بررسی حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون

پروژه عملکرد سیستمهای تحریک استاتیک در ژنراتورهای سنکرون

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی ژنراتور سنکرون و اثر قطع تحریک در آن

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱۲MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۹ فروردین
پایان نامه ارشد مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون

پایان نامه ارشد مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون کد پروژه : ۳۵۵ تعداد صفحات : ۱۴۸ پایان نامه ارشد مدلسازی توزیع شده سیستم تحریک استاتیک به منظور میرا کردن اعوجاجات ولتاژ سیم پیچی تحریک ژنراتور سنکرون یک مدل کاملی از سیم‌پیچ‌ها، شفت و […]

۱۰ تیر

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

۱۸ اردیبهشت
پایان نامه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون

پایان نامه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون کد پروژه : ۳۱۱ تعداد صفحات : ۱۴۶ در پایان نامه ارشد استفاده از مبدل باک (Buck) کنترل شده با مد لغزشی به منظور کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیستم تحریک استاتیک […]

۱۵ اسفند

عنوان : پایان نامه بررسی سیستم تحریک و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 در واحدهای گازی نوع V 94-2 کد پروژه : ۱۵۲ تعداد صفحات : ۹۳ ماشین سنکرون سه فاز ماشینی دوار است که تشکیل شده از  یک استاتور سه فاز که سیم پیچ شده است و در شکافهای هسته با فواصل یکنواخت […]