پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

عنوان : پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

کد پروژه : ۲۹۵

تعداد صفحات : ۱۳۷

وظیفه عمده زمین کردن برجهای خط انتقال نیرو برای هدایت جریان رعد و برق به زمین با کاهش امپدانس مسیر جریان و تأمین ایمنی کافی در برابر آن است.

سیستم زمین و مقدار مقاومت آن یکی از پارامترهای مؤثر در عملکرد خط در برابر صاعقه بوده و مقدار آن در تعداد قطعی خط ناشی از اصابت صاعقه نقش موثر دارد، بطوریکه جهت بهبود عملکرد خط در برابر احتمال قطعی ناشی از اصابت صاعقه می‌توان به جای بالا بردن سطح ایزولاسیون خط با افزایش تعداد مقره که چندان اقتصادی نیز نمی‌باشد، مقاومت پای برج را با افزایش تعداد میله زمین و یا افزودن به طول سیم زمین کاهش داد لذا می‌توان گفت علیرغم آنکه هزینه اجرای سیستم زمین برای برجهای خط انتقال بیش از ۱% هزینه کل خط نمی‌باشد، ولی اجرای این سیستم در افزایش قابلیت اعتماد خط انتقال موثر می‌باشد.

با بررسی نتایج حاصل از شبیه‌سازی، مشاهده شد که هر چه مقاومت پای برج کمتر باشد ولتاژ های صاعقه خطرکمتری را به همراه خواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

۱-۱-کلیات

۱-۲-اهداف

۱-۲-۱- فصل دوم

۱-۲-۲-فصل سوم

۱-۲-۳-فصل چهارم

۱-۲-۴-فصل پنج

۱-۲-۵-فصل ششم

۱-۲-۶-فصل هفتم

۱-۲-۷-فصل هشتم

فصل دوم : فیزیک صاعقه وپارامترهای جریان ناشی از آن

۲-۱-فیزیک صاعقه ( Physics of lightning )

۲-۲ شاخه‌های پیشرونده مرحله‌ای صاعقه ( [۱۲] (Stepped leader

۲-۲-۱-مسیر برگشتی ( Return stroke )

۲-۲-۲-شاخه پیشرونده تیری شکل ( Dart leader ) [ 16]

۲-۲-۳-تخلیه بین ابر ( Intra Cloud discharge )

۲-۲-۴-تخلیه‌ای که بار مثبت به زمین می آورد

۲-۳-اختلاف پتانسیل بین ابر و زمین و انرژی موجود در صاعقه [ ۱۰ ]

۲-۴-رعد ( Thunder )

۲-۵-جریان ناشی از  اصابت صاعقه

۲-۵-۱-اثر ارتفاع جسم در دامنه جریان [ ۱۳ ]

۲-۵-۲-اثر مناطق جغرافیایی [۱۲ ]

۲-۵-۳-شکل موج جریان [۱۲و۱۳]

۲-۵-۴-معادله ریاضی شکل موج ناشی از  صاعقه [ ۱۰ ]

فصل سوم : هدایت الکتریکی خاک

۳-۱-قابلیت هدایت الکتریکی خاک

۳-۱-۱- اثر نوع خاک [ ۶ ]

۳-۱-۲- اثر رطوبت موجود در خاک و نمکهای  محلول در آن

۳-۱-۳-اثر درجه حرارت

۳-۱-۴-اثر دانه‌بندی و توزیع آن

۳-۱-۵-اثر عمق

۳-۱-۶-اثر قطر میله[ ۱۲ ]

۳-۱-۷-اثر جریانهای پراکنده در زمین

فصل چهارم : طرح سیستم زمین برجهای خطوط انتقال

۴-۱-مقدمه

۴-۲-مقاومت پای برج [  ۱۲]

۴-۲-۱-رفتار مقاومت زمین بر اثر موج گذرا

۴-۳-کم کردن مقاومت پایه برجها به وسیله اتصالات اضافی

۴-۳-۱-نصب میله قائم در زمین [۳ ]

۴-۳-۱-۱-استفاده از میله‌های طویل

۴-۳-۱-۲-اتصال زمین چندمیله‌ای ( میله‌های موازی )

۴-۳-۲-نصب میله افقی در زمین [۳ و۱۸]

۴-۳-۳-زمین کردن  به صورت کانترپوز [ ۱۲ ]

۴-۴-نتایج آزمایشها و تجربیات عملی اتصال زمین

۴-۵ -طرح سیستم زمین برجها در خطوط  انتقال انرژی [۳ و۹ و۲۱]

۴-۵-۱-زمین کردن برجهای خطوط انتقال انرژی [ ۷ ]

فصل پنجم : تخلیه جوی الکتریکی بر خطوط انتقال انرژی

۵-۱-تخلیه جوی الکتریکی بر هادیهای فاز [ ۳ ]

۵-۲-تخلیه جوی بر سیمهای محافظ [ ۳ و ۱۵ ]

۵-۳-تخلیه جوی مستقیم بر بدنه برجها [ ۲۰ ]

۵-۴-تخلیه جوی مستقیم در مجاور پستهای  فشارقوی

۵-۵-انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی

فصل ششم : محاسبات اضافه ولتاژها در خطوط انتقال در اثر اصابت صاعقه

۶-۱-مقدمه

۶-۲-محاسبات اضافه ولتاژ در برج بر اثر برخورد مستقیم صاعقه  [۱۳]

۶-۲-۱-محاسبه ولتاژ در نقطه رأس برج

۶-۲-۲-محاسبه ولتاژ روی کراس آرم

۶-۲-۳-محاسبه ولتاژ روی زنجیر مقره

۶-۳-محاسبه ولتاژ القایی در اثر برخورد صاعقه به اطراف خطوط انتقال [۱۰ و۱۷]

۶-۳-۱-محاسبات بر روی خط زمین شده

۶-۳-۲-اثر زمین شدن یکی از هادیهای خط انتقال

فصل هفتم : بررسی حادثه خط منتظرقائم – قزوین

۷-۱-شرح حادثه [۱۳ ]

۷-۲-علت حادثه

۷-۲-۱-برخورد صاعقه به فاز

۷-۲-۲-برخورد مستقیم صاعقه به برج

۷-۳-پیشنهادات

۷-۳-۱-تقویت اتصال زمین پایه برجها

۷-۳-۲-نصب برقگیر

۷-۳-۳-نصب سیم محافظ هوایی

۷-۳-۴-نصب شاخکهای برقگیر در طول زنجیر مقره [ ۵ ]

۷-۴-گزارشی از پست منتظر قائم

فصل هشتم : شبیه سازی

۸-۱-مدل زنجیر مقره

۸-۲-شبیه‌سازی برج

۸-۲-۱-مشخصات برجهای شبکه مورد نظر

۸-۲-۳-شبیه‌سازی برج در حالتی که شبکه دارای سیم محافظ باشد

۸-۳-مدل سازی خط انتقال و پستهای فشارقوی

۸-۴-شبیه‌سازی موج صاعقه

۸-۵-شبیه‌سازی حادثه

۸-۶- شبیه سازی شبکه، با وجود سیم محافظ در مقابل برخورد صاعقه

۸-۶-۱ -بررسی رفتار شبکه در حالت بدون برقگیر در پست منتظرقائم در مقابل برخورد صاعقه به سیم محافظ

۸-۶-۲-بررسی رفتار شبکه در حالت وجود برقگیر در پست منتظرقائم در  مقابل برخورد صاعقه به سیم محافظ

فصل نهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۹-۱- نتایج

۹-۲- ارائه پیشنهادها

پیوستها

تئوری ویلسون ( C. T. R. Wilson)

تئوری سیمپسون (G .C. Simpson)

تئوری ورکمن ( L . J. Workman)

منابع

 

مطالب مرتبط:

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی

پروژه تأثیر صاعقه بر روی شبکه های قدرت

پروژه حفاظت خازنهای شبکه در مقابل صاعقه با استفاده از برقگیر

پروژه صاعقه گیر و روشهای حفاظت در مقابل صاعقه

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

پروژه اتصال به زمین ارت

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

10 آگوست
پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبكه توزیع

پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع کد پروژه : ۳۲۴ تعداد صفحات : ۸۵ پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع به بررسی کامل نامتعادلی بار شبکه میپردازد و تاثیرات عدم تعادل بار شبکه و روش های جبران نامتعادلی بار شبکه فشار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شده است. طراحی […]

1 جولای

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

19 ژوئن

جزوه ماشینهای الکتریکی سه فاز مقطع کاردانی (مهندس جمالو) آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج بصورت تایپ شده میباشد که یکی از بهترین و کاملترین جزوات بوده و در ادامه نوشته میتوانید فایل pdf این جزوه را دانلود کنید.

18 ژوئن

جزوه ماشینهای الکتریکی سه فاز مقطع کاردانی بصورت دست نویس در قالب فایل pdf میباشد در ادامه نوشته میتوانید این جزوه را دانلود کنید. جزوه فوق یک جزوه تمیز و خوانا بوده که امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شود همچنین جزوات دیگر درس ماشینهای الکتریکی سه فاز طی چند روز آینده ان شاء الله […]