پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

کد پروژه : ۲۸۶

تعداد صفحات : ۱۷۵

رله های حفاظتی شبکه فوق توزیع وظیفه رله ها این است که در موقع بروز خطا در محلی از شبکه برق متوجه خطا شود آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاه های خبری را آماده کند و یا در صورت لزوم خود راسا اقدام کند و سبب قطع مدار الکتریکی شود .

در دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع به بررسی رله های حفاظتی پیلوتی اساس کار آنها و همچنین طریقه ارسال اطلاعات در این رله ها مورد بررسی قرار گیرد. در شش فصل اول از آوردن عکس و مطلب در مورد رله های واقعی پرهیز شده است در فصل هشتم رله های مربوط به حفاظت پیلوتی پست های اختصاصی مترو مورد بررسی قرار گرفته است. دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع در پایین صفحه قرار دارد.

فهرست مطالب پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

مقدمه

فصل اول : فلسفه رله‌ گذاری حفاظتی

۱-۱- رله‌ گذاری حفاظتی چیست؟

۱-۲- وظیفه رله‌ گذاری حفاظتی

۱-۳- اصول اساسی در رله‌ گذاری حفاظتی

۱-۳-۱- رله‌ گذاری مقدم

۱-۳-۲- رله‌ گذاری پشتیبان

۱-۴- حفاظت در مقابل دیگر حالت های غیر عادی

فصل دوم : انواع رله

۲-۱- انواع رله برحسب مورد استعمال

۲-۱-۱- رله سنجشی (Messrelais)

۲-۱-۲- رله زمانی (Zeitrelais)

۲-۱-۳- رله جهت یاب (Richtungsrelais)

۲-۱-۴- رله خبر دهنده (Melderelais)

۲-۱-۵- رله کمکی (Hilfs relais)

۲-۲- انواع رله بر مبنای کمیت اندازه‌گیری

۲-۲-۱- رله‌های جریانی

۲-۲-۲- رله‌های ولتاژی

۲-۲-۳- رله‌های توان

۲-۲-۴- رله‌های جهت‌دار

۲-۲-۵- رله‌های فرکانسی

۲-۲-۶- رله‌های حرارتی

۲-۲-۷- رله‌های دیستانس

۲-۲-۸- رله‌های تفاضلی

فصل سوم : حفاظت تفاضلی

مقدمه

۳-۱- انواع سیستم های حفاظت تفاضلی

۳-۱-۱- سیستم های حفاظت جریان گردشی

۳-۱-۲- حفاظت تفاضلی با موازنه ولتاژ

۳-۱-۳- سیستم‌های حفاظتی موازنه ولتاژ با توجه به اثر سیم پیلوت

۳-۲- عوامل موثر در طراحی

۳-۲-۱- نوع عنصر رله

۳-۲-۲- تجهیزات ورودی جریان

۳-۲-۳- مشخصه‌های پیلوت

۳-۲-۴- نیازهای عایقی

۳-۲-۵- حساسیت

۳-۲-۶- نیازهای پایداری

۳-۳- تجهیزات کمکی

۳-۳-۱- رله‌های چک‌ کننده یا راه‌ اندازی

۳-۳-۲- تجهیزات نظارت پیلوت

۳-۴- روش های انتقال اطلاعات در حفاظت تفاضلی

۳-۵- منحنی مشخصه ایده‌آل طرح های حفاظت تفاضلی توسط سیم پایلوت

فصل چهارم : رله‌های پیلوتی سیمی

مقدمه

۴-۱- مزیت پیلوت

۴-۲- پیلوت های قطع‌ کننده و سد کننده

۴-۳- رله‌‌ گذاری پیلوتی سیمی با جریان مستقیم

۴-۴- رله‌ گذاری پیلوتی سیمی با جریان متناوب

۴-۴-۱- نوع جریان گردشی

۴-۴-۲- نوع ولتاژ متقابل

۴-۵- برتری دستگاه های پیلوتی سیمی از نوع جریان متناوب بر نوع جریان مستقیم

۴-۶- محدودیت های دستگاه های پیلوتی سیمی با جریان متناوب

۴-۷- مراقبت از مدارهای پیلوتی سیمی

۴-۸- قطع از راه دور با سیم های پیلوت

۴-۹- مشخصات مورد نیاز برای سیم پیلوت

۴-۱۰- سیم های پیلوت و حفاظت آنها در مقابل اضافه ولتاژ

فصل پنجم : رله‌های پیلوتی با جریان کاریر و میکروموج

مقدمه

۵-۱- پیلوت با جریان کاریر

۵-۲- پیلوت میکرو موج

۵-۳- رله‌ گذاری مقایسه فاز

۵-۴- رله‌ گذاری مقایسه سو

فصل ششم : حفاظت خط با رله‌های پیلوتی

مقدمه

۶-۱- رله‌ گذاری با پیلوت سیمی

۶-۱-۱- بدست آوردن حساسیت مناسب

۶-۱-۲- حفاظت پشتیبان

۶-۲- رله‌ گذاری با پیلوت جریان کاریر

۶-۲-۱- دیده‌ بانی خودکار کانال جریان کاریر

۶-۲-۲- تضعیف جریان کاریر

۶-۲-۳- بکارگیری جریان کاریر برای کشف تجمع برف و یخ

۶-۲-۴- مقایسه فاز

۶-۲-۵- مقایسه سو

۶-۲-۶- ترکیب مقایسه فاز و سو

۶-۳- میکرو موج

۶-۳-۱- کانال میکرو موج

۶-۳-۲- قطع از راه دور

فصل هفتم : رله‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

مقدمه

۷-۱- ضرورت اتصال به زمین ـ نوتر

۷-۲-ضرورت برای برقراری حفاظت

۷-۳- انواع سیستم های اورکارنتی

۷-۳-۱- سیستم حفاظت اورکارنتی فاز به زمین

۷-۳-۲- حفاظت باقیمانده پارزیجوال

۷-۳-۳- هماهنگ کردن رله‌های جریانی زمان ثابت

۷-۳-۴- رله‌های اورکارنت زمان معکوس (inverse-time)

۷-۳-۵- کاربرد رله‌های جریانی

۷-۴- رله‌های ولتاژی

۷-۵- حفاظت فیدر کوپلاژ ۲۰ کیلو ولت

۷-۶- حفاظت فیدر ترانس ۲۰ کیلو ولت

۷-۷-حفاظت REF

۷-۸- رله دیفرانسیل

۷-۸-۱- چند نکته در مورد رله دیفرانسیل

۷-۸-۲- رله دیفرانسیل یا بالانس ولتاژی

۷-۹- حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور

۷-۱۰- حفاظت باسبار

۷-۱۰-۱- نوع اتصالی باسبار

۷-۱۰-۲-انواع حفاظت باسبار

۷-۱۱- حفاظت خط

۷-۱۱-۱- نکاتی در خصوص رله‌های دیستانس

۷-۱۲-رله دوباره وصل کن

۷-۱۲-۱- کاربرد رله دوباره وصل کن

۷-۱۳- رله synchron-check

۷-۱۴-سیستم inter lock وinter trip

فصل هشتم : حفاظت پیلوتی پست های اختصاصی متروی تهران

مقدمه

۸-۱- مشخصات رله حفاظتی سیم پیلوت MBCI

۸-۲- حفاظت دیفرانس فیدر

۸-۳- رله ناظر MRTP

۸-۴- رله نشان‌ دهنده جریان آنی ترانسفورماتور MCTH

۸-۵- رله جریان زیاد لحظه‌ای و استارت MCRI

۸-۶- رله تشخیص بی‌ثباتی و قطع داخلی (متقابل) MVTW

۸-۶-۱- رله MVTW 01

۸-۶-۲- رله MVTW 03

۸-۷- ترانسفورماتورهای جدا کننده

۸-۸- ولتاژ جریان پیلوت

۸-۹- ستینگ های خطا برای فیدرهای معمولی

۸-۱۰- عملکرد مینیمم برای خطاهای زمین با بار سرتاسری

۸-۱۱- ترکیبات سوئیچ‌ گیرهای نوع شبکه‌ای (زنجیره‌ای، مثلث)

۸-۱۲- ولتاژ تحریک‌ شده ماکزیمم مسیر بسته پیلوت

۸-۱۳- اطلاعات فنی رله MBCI

منابع

مطالب مرتبط :

کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت

پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

پروژه رله های حفاظت زمین

پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط

پروژه حفاظت از لغزش قطب در ژنراتورهای سنکرون با رله

پروژه شناخت سیستم های حفاظتی در شبکه های قدرت

پروژه هماهنگ کردن سیستم های حفاظتی در سیستم قدرت

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آنها در شبکه فوق توزیع

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱۴MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع  که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۷ آبان
دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان) کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر حسین عسکریان ابیانه در قالب فایل pdf دارای ۲۶۷ صفحه یکی از بهترین منابع مورد تدریس درس حفاظت و رله ها کارشناسی برق قدرت است که میتواند مورد استفاده مهندسین شاغل در صنعت برق هم قرار بگیرد . جهت دانلود […]

۱۹ مرداد
پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبكه توزیع

پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع کد پروژه : ۳۲۴ تعداد صفحات : ۸۵ پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع به بررسی کامل نامتعادلی بار شبکه میپردازد و تاثیرات عدم تعادل بار شبکه و روش های جبران نامتعادلی بار شبکه فشار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شده است. طراحی […]

۱۰ تیر

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

۲۹ خرداد

جزوه ماشینهای الکتریکی سه فاز مقطع کاردانی (مهندس جمالو) آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج بصورت تایپ شده میباشد که یکی از بهترین و کاملترین جزوات بوده و در ادامه نوشته میتوانید فایل pdf این جزوه را دانلود کنید.