• پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق
 • دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

  دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

  دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

  کد پروژه : ۲۸۷

  تعداد صفحات : ۲۳۵

  پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت به آشنایی با منابع برقراری جریان های اتفاقی در مدارات مجاور و فرمان و کنترل ناشی از شدت میدان و بروز اضافه ولتاژها کار نابجای رله های حفاظتی ناشی از تاثیرات خطوط مجاور و نویز پذیری سیستم های حفاظتی روش ها و راه های کاهش اثرات القایی اضافه ولتاژها ، صورت گرفته و از آنجایی که علت کار نا به جای رله های حفاظتی ناشی از اضافه ولتاژها به طور دقیق مشخص نمی شود ، لذا آشنایی با موارد مطرح شده جهت جلوگیری از کار نا به جای سیستم حفاظت و اثرات سوء آن می تواند مفید و مورد استفاده قرار گیرد .

   

  فهرست مطالب پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

  فصـــل اول : اهمیت حفاظت سیستم های قدرت و جلوگیری از کارنابه جای رله ها

  مقدمه

  ۱-۱- اهمیت حفاظت الکتریکی و جلوگیری از کار نا به جای رله های حفاظتی در مراکز صنعتی و واحدهای تولیدی

  ۱-۲- اهمیت حفاظت الکتریکی و جلوگیری از کار نا به جای رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی

  ۱-۳- وصل نا به جای کلیدهای Normally open

  ۱-۴- وصل کلید خروجی ژنراتورها

  هدف پروژه

  فصــل دوم : اضافه ولتاژها منبع برقراری جریان های اتفاقی در مدارات مجاور

  ۲-۱- اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از قطع و وصل تجهیزات

  ۲-۲- قطع جریان های بار و بی باری در کلیدهای فشار قوی

  ۲-۳- اضافه ولتاژهای ناشی از بروز قوس های Restrike

  ۲-۳-۱- عوارض ناشی از بروز پدیده Restrike در کلیدها

  ۲-۴- قطع جریان های خازنی

  ۲-۵- کلیدها از نوع بدون قوس مجدد یا Restrike – Free

  ۲-۶- قطع جریان های بی باری القایی و پدیده برش جریان

  ۲-۷- اضافه ولتاژهای گذرا در راکتورهای واقع در سیم پیچی سوم ترانسفورماتورها

  ۲-۸- نحوه محافظت راکتور و کلید توسط برقگیرها در قبال ولتاژهای موجی قطع و وصل ناشی از کار کلید خط و یا کلید راکتور

  ۲-۹- جلوگیری از بروز قوس در کلیدهای موجود در ایستگاه های فشار قوی در موقعیت باز

  ۲-۱۰- اضافه ولتاژها حاصل از وصل کلیدها

  ۲-۱۱- اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از کار دستگاه های وصل مجدد اتوماتیک در خطوط انتقال

  ۲-۱۱-۱- پیش بینی های لازم جهت کاهش دامنه اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از کار دستگاه های وصل مجدد سه فاز

  ۲-۱۲- اضافه ولتاژهای ناشی از جریان های عیب

  ۲-۱۲-۱- اهمیت مقاومت عیب در مقدار اضافه ولتاژهای موقت

  ۲-۱۲-۲- اضافه ولتاژهای ناشی از عیب به وجود آمده در اثر اضافه ولتاژهای بی باری خط

  ۲-۱۲-۳- اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از بروز عیب در خطوط انتقال انرژی

  ۲-۱۲-۴- اهمیت و نحوه کاهش اضافه ولتاژهای موقت ناشی از عیب و برق دار کردن خطوط بی بار در شبکه های با ولتاژ بالا

  ۲-۱۳- اضافه ولتاژهای تخلیه جوی

  ۲-۱۳-۱- اضافه ولتاژهای موجی بلند

  ۲-۱۳-۲- اضافه ولتاژهای موجی بریده (chopped – wave)

  ۲-۱۳-۳- اضافه ولتاژهای موجی کوتاه

  ۲-۱۳-۴- درصد بروز اضافه ولتاژهای موجی کوتاه متناسب با ولتاژهای اسمی خط

  ۲-۱۴- اضافه ولتاژها در ایستگاه های GIS

  ۲-۱۴-۱- محاسبه ولتاژ و جریان القاء شده در بدنه تجهیزات در قبال عیوب Through Fault(TF) در ایستگاه های GIS

  ۲-۱۴-۲- تقویت ولتاژهای موجی بدنه با توجه به خازن معادل شبکه

  ۲-۱۴-۳- آثار اضافه ولتاژهای ناشی از تقویت خاصیت خازنی شبکه

  فصــل سوم : مدارات فرمان و کنترل تحت تأثیر شدن میدان خطوط فشار قوی مجاور و عوارض ناشی از آن

  ۳-۱- پدیده کرونا در خطوط فشار قوی

  ۳-۲- ترانسپوزیسیون Transposition

  ۳-۲-۱- تأثیر ترانسپوزیسیون خط بر کاهش اثرات القایی بر محیط

  ۳-۳- شدت میدان های الکتریکی با ولتاژهای UHV و EHV در سطح ایستگاه ها

  فصــل چهارم : کار نا به جای رله های حفاظتی به علت برقراری جریان های اتفاقی در مدارات کنترل و حفاظت & نویز پذیری کانال های HF و سیستم های teleprotection

  ۴-۱- عدم هماهنگی بین رله های حفاظتی و عملکرد نا به جای آنها در شبکه

  ۴-۲- کارنابه جای رله های حفاظتی ناشی از اشباع CT ها

  ۴-۲-۱- بررسی احتمال بروز اشباع در دو نمونه از CT های شبکه برق آذربایجان

  ۴-۳- کارنابه جای رله های دیستانس به دلیل کار آسنکرون شبکه ناشی از پدیده Power swing

  ۴-۳-۱- جلوگیری از کار نا به جای رله های دیستانس در قبال P.S

  ۴-۴- کارنابه جای رله های حفاظتی تحت تاثیر شرایط گذاری شبکه

  ۴-۵- کارنابه جای رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی با سیگنال های فرکانس بالا

  ۴-۵-۱- کارنابه جای رله های دیستانس با سیگنال HF

  ۴-۵-۲- کارنابه جای رله های دیفرانسیل در خطوط انتقال انرژی مجهز به سیستم HF

  ۴-۵-۳- جلوگیری از کار نابه جای رله دیفرانسیل در اثر تغییر در صفحه مشخصه کار رله به علت وجود Channel delay

  ۴-۶- مخابره سیگنال های حفاظتی

  ۴-۷- عوامل مخرب سیگنال در خط قدرت

  ۴-۷-۱- تضعیف سیگنال

  ۴-۷-۲- اغتشاش ناشی از کلید زنی

  ۴-۸- عملکرد نابه جای سیستم حفاظتی در اثر اختلال در سیستم مخابراتی ( بالا رفتن سطح نویز ) ناشی از تغییرات آب و هوایی

  ۴-۸-۱- بررسی عملکرد نا به جای سیستم حفاظت خط (kv) 230 سقز – دیواندره در اثر نویز پذیری سیستم tele protection ناشی از شرایط نا مساعد جوی

  ۴-۹- برقراری جریان های القایی در کابل های کواکسیال در اثر پدیده  pyroelectricresponse

  ۴-۱۰- عملکرد رله ها تحت تاثیر هارمونیک ها و جریان هارمونیکی القاء شده در خطوط مجاور

  فصــل پنجم : روش های جلوگیری از القاء جریان های اتفاقی تحت تأثیر اضافه ولتاژها و میدان های الکتریکی و مغناطیسی

  ۵-۱- پیش بینی های لازم به منظور کاهش دامنه ولتاژهای موجی القاء شده در بدنه تأسیسات در ایستگاه های فشار قوی نوع GIS

  ۵-۱-۱- افزایش ارتفاع نصب

  ۵-۱-۲- افزایش تعداد اتصالات زمین بدنه و کاهش فاصله آنان

  ۵-۱-۳- کاهش امپدانس موجی سیم زمین

  ۵-۱-۴- اتصال سه بدنه به یکدیگر و افزایش بین فازها و کاهش فاصله نقاط اتصال آنان به یکدیگر

  ۵-۲- اهمیت نوع زمین در استهلاک موج اضافه ولتاژ و تغییر در نوع خاک در محل ایستگاه

  ۵-۳- استفاده از هادی مناسب (از لحاظ جنس و سطح مقطع) با توجه به رطوبت زمین

  ۵-۴- استفاده از چاه ارت با توجه به درجه حرارت زمین

  ۵-۵- افزایش ارتفاع اسکلت فلزی به منظور کاهش شدت میدان

  ۵-۶- استفاده از شبکه پوششی در محل هادی های حفاظتی جهت کاهش شدت میدان و جلوگیری از القای جریان های ناخواسته در ایستگاه های ردیف ولتاژ بالا و فوق بالا

  ۵-۷- روش های حفاظت تجهیزات مخابراتی در مقابل اضافه ولتاژها و برقراری جریان های القایی

  ۵-۷-۱- هم پتانسیل سازی روی کابل های کواکسیال

  ۵-۷-۲- حفاظت کننده هایی که با کپسول گاز (Gas Discharge Tube)

  ۵-۷-۳- حفاظت کننده ها با عنصر حذف اغتشاشات Quqrter Ware Stub))

  ۵-۷-۴- حفاظت کننده کپسول گازی به همراه مدار انتخاب فرکانس

  ۵-۸- پیش بینی نصب واریستور

  ۵-۹- استفاده از هادی های محافظ (Shielding)

  ۵-۹-۱- بررسی استفاده از Sheilding  در کاهش اثرات القاء ولتاژ بر سیستم های مخابراتی مجاور ناشی از احداث خطوط انتقال در کشور کانادا

  منابع

   

  مطالب مرتبط :

  کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

  پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

  پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

  پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

  پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

  پروژه رله های حفاظت زمین

  پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط

  پروژه شناخت سیستم های حفاظتی در شبکه های قدرت

  پروژه هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قدرت

   

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  downloadدانلود : دانلود پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت

  passwordرمز : www.powerjam.ir

  size    حجم : ۹MB

  homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  فایل دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

   

  آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

  قیمت فایل word پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت : ۱۲۰۰۰ (تومان)

  بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

  مقالات مرتبط

  Simmilar blog

  ۷ آبان
  دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

  دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان) کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر حسین عسکریان ابیانه در قالب فایل pdf دارای ۲۶۷ صفحه یکی از بهترین منابع مورد تدریس درس حفاظت و رله ها کارشناسی برق قدرت است که میتواند مورد استفاده مهندسین شاغل در صنعت برق هم قرار بگیرد . جهت دانلود […]

  ۱۹ مرداد
  پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبكه توزیع

  پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع کد پروژه : ۳۲۴ تعداد صفحات : ۸۵ پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع به بررسی کامل نامتعادلی بار شبکه میپردازد و تاثیرات عدم تعادل بار شبکه و روش های جبران نامتعادلی بار شبکه فشار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شده است. طراحی […]

  ۱۰ تیر

  پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]