پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

کد پروژه : ۲۸۷

تعداد صفحات : ۲۳۵

پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت به آشنایی با منابع برقراری جریان های اتفاقی در مدارات مجاور و فرمان و کنترل ناشی از شدت میدان و بروز اضافه ولتاژها کار نابجای رله های حفاظتی ناشی از تاثیرات خطوط مجاور و نویز پذیری سیستم های حفاظتی روش ها و راه های کاهش اثرات القایی اضافه ولتاژها ، صورت گرفته و از آنجایی که علت کار نا به جای رله های حفاظتی ناشی از اضافه ولتاژها به طور دقیق مشخص نمی شود ، لذا آشنایی با موارد مطرح شده جهت جلوگیری از کار نا به جای سیستم حفاظت و اثرات سوء آن می تواند مفید و مورد استفاده قرار گیرد .

 

فهرست مطالب پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

فصـــل اول : اهمیت حفاظت سیستم های قدرت و جلوگیری از کارنابه جای رله ها

مقدمه

۱-۱- اهمیت حفاظت الکتریکی و جلوگیری از کار نا به جای رله های حفاظتی در مراکز صنعتی و واحدهای تولیدی

۱-۲- اهمیت حفاظت الکتریکی و جلوگیری از کار نا به جای رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی

۱-۳- وصل نا به جای کلیدهای Normally open

۱-۴- وصل کلید خروجی ژنراتورها

هدف پروژه

فصــل دوم : اضافه ولتاژها منبع برقراری جریان های اتفاقی در مدارات مجاور

۲-۱- اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از قطع و وصل تجهیزات

۲-۲- قطع جریان های بار و بی باری در کلیدهای فشار قوی

۲-۳- اضافه ولتاژهای ناشی از بروز قوس های Restrike

۲-۳-۱- عوارض ناشی از بروز پدیده Restrike در کلیدها

۲-۴- قطع جریان های خازنی

۲-۵- کلیدها از نوع بدون قوس مجدد یا Restrike – Free

۲-۶- قطع جریان های بی باری القایی و پدیده برش جریان

۲-۷- اضافه ولتاژهای گذرا در راکتورهای واقع در سیم پیچی سوم ترانسفورماتورها

۲-۸- نحوه محافظت راکتور و کلید توسط برقگیرها در قبال ولتاژهای موجی قطع و وصل ناشی از کار کلید خط و یا کلید راکتور

۲-۹- جلوگیری از بروز قوس در کلیدهای موجود در ایستگاه های فشار قوی در موقعیت باز

۲-۱۰- اضافه ولتاژها حاصل از وصل کلیدها

۲-۱۱- اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از کار دستگاه های وصل مجدد اتوماتیک در خطوط انتقال

۲-۱۱-۱- پیش بینی های لازم جهت کاهش دامنه اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از کار دستگاه های وصل مجدد سه فاز

۲-۱۲- اضافه ولتاژهای ناشی از جریان های عیب

۲-۱۲-۱- اهمیت مقاومت عیب در مقدار اضافه ولتاژهای موقت

۲-۱۲-۲- اضافه ولتاژهای ناشی از عیب به وجود آمده در اثر اضافه ولتاژهای بی باری خط

۲-۱۲-۳- اضافه ولتاژهای گذرا ناشی از بروز عیب در خطوط انتقال انرژی

۲-۱۲-۴- اهمیت و نحوه کاهش اضافه ولتاژهای موقت ناشی از عیب و برق دار کردن خطوط بی بار در شبکه های با ولتاژ بالا

۲-۱۳- اضافه ولتاژهای تخلیه جوی

۲-۱۳-۱- اضافه ولتاژهای موجی بلند

۲-۱۳-۲- اضافه ولتاژهای موجی بریده (chopped – wave)

۲-۱۳-۳- اضافه ولتاژهای موجی کوتاه

۲-۱۳-۴- درصد بروز اضافه ولتاژهای موجی کوتاه متناسب با ولتاژهای اسمی خط

۲-۱۴- اضافه ولتاژها در ایستگاه های GIS

۲-۱۴-۱- محاسبه ولتاژ و جریان القاء شده در بدنه تجهیزات در قبال عیوب Through Fault(TF) در ایستگاه های GIS

۲-۱۴-۲- تقویت ولتاژهای موجی بدنه با توجه به خازن معادل شبکه

۲-۱۴-۳- آثار اضافه ولتاژهای ناشی از تقویت خاصیت خازنی شبکه

فصــل سوم : مدارات فرمان و کنترل تحت تأثیر شدن میدان خطوط فشار قوی مجاور و عوارض ناشی از آن

۳-۱- پدیده کرونا در خطوط فشار قوی

۳-۲- ترانسپوزیسیون Transposition

۳-۲-۱- تأثیر ترانسپوزیسیون خط بر کاهش اثرات القایی بر محیط

۳-۳- شدت میدان های الکتریکی با ولتاژهای UHV و EHV در سطح ایستگاه ها

فصــل چهارم : کار نا به جای رله های حفاظتی به علت برقراری جریان های اتفاقی در مدارات کنترل و حفاظت & نویز پذیری کانال های HF و سیستم های teleprotection

۴-۱- عدم هماهنگی بین رله های حفاظتی و عملکرد نا به جای آنها در شبکه

۴-۲- کارنابه جای رله های حفاظتی ناشی از اشباع CT ها

۴-۲-۱- بررسی احتمال بروز اشباع در دو نمونه از CT های شبکه برق آذربایجان

۴-۳- کارنابه جای رله های دیستانس به دلیل کار آسنکرون شبکه ناشی از پدیده Power swing

۴-۳-۱- جلوگیری از کار نا به جای رله های دیستانس در قبال P.S

۴-۴- کارنابه جای رله های حفاظتی تحت تاثیر شرایط گذاری شبکه

۴-۵- کارنابه جای رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی با سیگنال های فرکانس بالا

۴-۵-۱- کارنابه جای رله های دیستانس با سیگنال HF

۴-۵-۲- کارنابه جای رله های دیفرانسیل در خطوط انتقال انرژی مجهز به سیستم HF

۴-۵-۳- جلوگیری از کار نابه جای رله دیفرانسیل در اثر تغییر در صفحه مشخصه کار رله به علت وجود Channel delay

۴-۶- مخابره سیگنال های حفاظتی

۴-۷- عوامل مخرب سیگنال در خط قدرت

۴-۷-۱- تضعیف سیگنال

۴-۷-۲- اغتشاش ناشی از کلید زنی

۴-۸- عملکرد نابه جای سیستم حفاظتی در اثر اختلال در سیستم مخابراتی ( بالا رفتن سطح نویز ) ناشی از تغییرات آب و هوایی

۴-۸-۱- بررسی عملکرد نا به جای سیستم حفاظت خط (kv) 230 سقز – دیواندره در اثر نویز پذیری سیستم tele protection ناشی از شرایط نا مساعد جوی

۴-۹- برقراری جریان های القایی در کابل های کواکسیال در اثر پدیده  pyroelectricresponse

۴-۱۰- عملکرد رله ها تحت تاثیر هارمونیک ها و جریان هارمونیکی القاء شده در خطوط مجاور

فصــل پنجم : روش های جلوگیری از القاء جریان های اتفاقی تحت تأثیر اضافه ولتاژها و میدان های الکتریکی و مغناطیسی

۵-۱- پیش بینی های لازم به منظور کاهش دامنه ولتاژهای موجی القاء شده در بدنه تأسیسات در ایستگاه های فشار قوی نوع GIS

۵-۱-۱- افزایش ارتفاع نصب

۵-۱-۲- افزایش تعداد اتصالات زمین بدنه و کاهش فاصله آنان

۵-۱-۳- کاهش امپدانس موجی سیم زمین

۵-۱-۴- اتصال سه بدنه به یکدیگر و افزایش بین فازها و کاهش فاصله نقاط اتصال آنان به یکدیگر

۵-۲- اهمیت نوع زمین در استهلاک موج اضافه ولتاژ و تغییر در نوع خاک در محل ایستگاه

۵-۳- استفاده از هادی مناسب (از لحاظ جنس و سطح مقطع) با توجه به رطوبت زمین

۵-۴- استفاده از چاه ارت با توجه به درجه حرارت زمین

۵-۵- افزایش ارتفاع اسکلت فلزی به منظور کاهش شدت میدان

۵-۶- استفاده از شبکه پوششی در محل هادی های حفاظتی جهت کاهش شدت میدان و جلوگیری از القای جریان های ناخواسته در ایستگاه های ردیف ولتاژ بالا و فوق بالا

۵-۷- روش های حفاظت تجهیزات مخابراتی در مقابل اضافه ولتاژها و برقراری جریان های القایی

۵-۷-۱- هم پتانسیل سازی روی کابل های کواکسیال

۵-۷-۲- حفاظت کننده هایی که با کپسول گاز (Gas Discharge Tube)

۵-۷-۳- حفاظت کننده ها با عنصر حذف اغتشاشات Quqrter Ware Stub))

۵-۷-۴- حفاظت کننده کپسول گازی به همراه مدار انتخاب فرکانس

۵-۸- پیش بینی نصب واریستور

۵-۹- استفاده از هادی های محافظ (Shielding)

۵-۹-۱- بررسی استفاده از Sheilding  در کاهش اثرات القاء ولتاژ بر سیستم های مخابراتی مجاور ناشی از احداث خطوط انتقال در کشور کانادا

منابع

 

مطالب مرتبط :

کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

پروژه رله های حفاظت زمین

پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط

پروژه شناخت سیستم های حفاظتی در شبکه های قدرت

پروژه هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قدرت

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۹MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل دانلود پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت : ۱۲۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۷ آبان
دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان) کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر حسین عسکریان ابیانه در قالب فایل pdf دارای ۲۶۷ صفحه یکی از بهترین منابع مورد تدریس درس حفاظت و رله ها کارشناسی برق قدرت است که میتواند مورد استفاده مهندسین شاغل در صنعت برق هم قرار بگیرد . جهت دانلود […]

۱۹ مرداد
پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبكه توزیع

پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع کد پروژه : ۳۲۴ تعداد صفحات : ۸۵ پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر تلفات شبکه توزیع به بررسی کامل نامتعادلی بار شبکه میپردازد و تاثیرات عدم تعادل بار شبکه و روش های جبران نامتعادلی بار شبکه فشار ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شده است. طراحی […]

۱۰ تیر

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

۲۹ خرداد

جزوه ماشینهای الکتریکی سه فاز مقطع کاردانی (مهندس جمالو) آموزشکده فنی شهید بهشتی کرج بصورت تایپ شده میباشد که یکی از بهترین و کاملترین جزوات بوده و در ادامه نوشته میتوانید فایل pdf این جزوه را دانلود کنید.