• پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق
 • دانلود پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

  پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

  پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

  کد پروژه : ۳۲۱

  تعداد صفحات : ۲۶۵

   وجود و اجرای دستورالعمل بازدیدهای دوره ای یـا پیـشگیرانه بـا ذکـر فواصـل زمـانی و نـوع بازدیدهای لازم و نیز توجهات و توصیه های لازم برای نگهداری بهتر باتوجه بـه تجـارب مختلـف باعـث افزایش عمر ترانسفورماتور و کاهش صدمات ناخواسته خواهد شد.

  در پروژه سرویس،نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع پس از بررسـی عیـوب مختلف ترانسفورماتورهای توزیع با توجه به تجارب شرکتهای مختلف و استانداردهای معتبـر در زمینـه تعمیر و نگهداری، دستورالعملی جهت نگهداری ترانسفورماتور ارائه میگردد.

   

  فهرست مطالب پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

  فصل اول : مقدمه

  ۱-۱-کلیات

  ۱-۲-هدف

  ۱-۳-ضرورت انجام پروژه

  ۱-۴-محتوای فصول

  فصل دوم : مقدمه ای بر اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عیب

  ۲-۱-مقدمه

  ۲-۲-اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عیب

  ۲-۲-۱-هسته

  ۲-۲-۲-سیم پیچ

  ۲-۲-۳- تپ چنجر

  ۲-۲-۴-تانک و رادیاتورها

  ۲-۲-۵-کنسرواتور (منبع انبساط روغن)

  ۲-۲-۶- بوشینگ

  ۲-۳-تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری

  ۲-۳-۱- رله بوخهلتز

  ۲-۳-۲-ترمومتر روغن

  ۲-۳-۳-ترمومتر درجه حرارت سیم پیچ

  ۲-۳-۴-ارتفاع سنج روغن

  ۲-۳-۵-رطوبت گیر

  ۲-۳-۶-فشارشکن

  ۲-۴-سیستم عایقی

  فصل سوم : نگهداری پیشگیرانه

  ۳-۱-کلیات

  ۳-۲-دلایل وقوع خطای الکتریکی

  ۳-۳-انواع نگهداری

  ۳-۴-نگهداری پیشگیرانه

  ۳-۴-۱-انواع نگهداری پیشگیرانه(PM)

  ۳-۴-۲-اجزای کلیدی در یک برنامه نگهداری پیشگیرانه

  ۳-۴-۳-اجرای برنامه نگهداری پیشگیرانه

  ۳-۴-۴-فواید نگهداری پیشگیرانه

  ۳-۴-۵- معایب نگهداری پیشگیرانه

  فصل چهارم : مروری بر استانداردهای جهانی معتبر

  ۴-۱-ضرورت استانداردها

  ۴-۲-استاندارد IEC

  ۴-۲-۱-استاندارد IEC 296

  ۴-۲-۲-استاندارد IEC 354

  ۴-۲-۳-استاندارد IEC 422

  ۴-۲-۴-استاندارد IEC 599

  ۴-۳-استاندارد IEEE

  ۴-۳-۱- IEEE C57.104

  ۴-۳-۲- IEEE C57.106

  ۴-۳-۳- IEEE C57.125

  ۴-۳-۴- IEEE C57.12.00

  فصل پنجم : عیب یابی ترانسفورماتور

  ۵-۱-عیب یابی ترانسفورماتور(روند عیب یابی ترانسفورماتور)

  ۵-۲-عیوب ترانسفورماتور و دیاگرام ایشی کاوا

  ۵-۳-آمار خرابی ترانسفورماتورها

  ۵-۴-عوامل زمینه ساز سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

  ۵-۴-۱- زمینه های ایجاد و گسترش جریان اتصال کوتاه

  ۵-۴-۲-زمینه های ایجاد جریانهای اضافه بار

  ۵-۴-۳-زمینه های پیدایش نشت روغن

  ۵-۴-۴- زمینه های سوختن ترانسفورماتور بعلت اضافه ولتاژ

  ۵-۴-۵-سوختن ترانسفورماتور بعلت جریان هجومی (راه اندازی)

  ۵-۵-پیشنهادات برای جلوگیری از سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

  فصل ششم : تحلیل وضعیت و مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماتور

  ۶-۱-تحلیل وضعیت و مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماتور

  ۶-۲-تحلیل وضعیت ترانسفورماتور

  ۶-۲-۱- تحلیل وضعیت عایق روغن

  ۶-۲-۲-تحلیل وضعیت عایق جامد

  ۶-۲-۳-طرحهای تخمین فواصل نمونه گیری روغن

  ۳-۶-روشهای تشخیص خطای ترانسفورماتور

  ۶-۳-۱-تستهای تحلیل وضعیت عایق

  ۶-۳-۲-مانیتورینگ تخلیه جزئی بصورت ON-LINE

  ۶-۳-۳-تحلیل گاز در روغن

  ۶-۳-۴-ترکیب روش مانیتورینگ صدا و روش DGA

  ۶-۴-کاربرد روشهای هوش مصنوعی در تشخیص خطای ترانسفورماتور

  ۶-۵-معرفی روشهای هوش مصنوعی

  ۶-۶-مقایسه روشهای هوش مصنوعی

  فصل هفتم : بازدیدهای دوره ای و پیشگیرانه

  فصل هشتم : شرح بازدیدهای اجزای ترانسفورماتور

  ۸-۱-بازدید کلی ترانسفورماتور

  ۸-۲-بازدید از تانک ترانسفورماتور

  ۸-۳-کنسرواتور(منبع انبساط)

  ۸-۴-ترمومترها

  ۸-۵-تست ترمومتر

  ۸-۶-نشانگر سطح روغن

  ۸-۷-فشار شکن

  ۸-۸-رله فشار ناگهانی

  ۸-۹-رله بوخهلتز

  ۸-۱۰-بوشینگها

  ۸-۱۱-رطوبت گیر

  فصل نهم : نگهداری روغن ترانسفورماتور

  ۹-۱-روغن و عوامل موثر بر خواص آن

  ۹-۲-تستهای سالیانه و حدود مجاز

  ۹-۳-کنترل کیفیت روغن در زمان بهره برداری

  ۹-۴-نمونه گیری روغن

  ۹-۵-تصفیه روغن

  ۹-۶-خشک کردن ترانسفورماتور

  ۹-۷-روغن زدن یا شارژ روغن ترانسفورماتور

  ۹-۸-مخلوط کردن روغنهای مختلف

  ۹-۹-اضافه کردن مواد ضد اکسیداسیون

  ۹-۱۰-آزمایشهای قبل و بعد از پر کردن روغن در ترانسفورماتور

  ۹-۱۱-پیشنهادات مهم جهت نگهداری بهتر روغن و جلوگیری از فساد آن

  ۹-۱۲-تستهای روغن

  فصل دهم : پیش بینی عمر ترانسفورماتور و عوامل موثر بر عمر عایق آن

  ۱۰-۱-شناخت دقیق عملکرد ترانسفورماتورها ، با استفاده از روش های کـاربردی  off– line, on نتایج ، مثالها و توجهات آتی

  ۱۰-۲-دستورات کنترل حرارت و نیز کاهش تلفات

  ۱۰-۳-مقادیر مجاز درجه حرارت محیط و ترانسفورماتور

  ۱۰-۴-تأثیر عوامل مختلف بر عایق و کنترل آنها

  ۱۰-۵-ارزیابی وضعیت عایق و عمر ترانسفورماتور (چه وقت باید ترانسفورماتور را از مدار خارج نمود)

  ۱۰-۶-دستورات و توصیه های کلی برای بهبود عمر ترانسفورماتور

  فصل یازدهم : دستورالعمل بارگیری نیروی ترانسفورماتور توزیع

  ۱۱-۱-بار و اضافه بار مجاز

  ۱۱-۲-حدود بارگذاری مجاز دائمی

  ۱۱-۳-حدود مجاز بارگذاری اضطراری کوتاه مدت

  ۱۱-۴-حدود مجاز بارگذاری (بارگذاری اضطراری بلندمدت)

  ۱۱-۵-حدود مجاز برای ترانسفورماتورهای توزیع

  ۱۱-۶-حدود مجاز حرارت و جریان

  فصل دوازدهم : درزگیرها (واشرهای آب بندی)

  ۱۲-۱-واشرهای آب بندی

  ۱۲-۲-نصب سیستم آب بندی

  فصل سیزدهم : رطوبت ، معیاری برای خشک کردن

  ۱۳-۱-معیار خشک کردن ترانسفورماتور

  ۱۳-۲-راه های نفوذ رطوبت

  ۱۳-۳-راه های جلوگیری از نفوذ و جذب رطوبت و اکسیداسیون

  فصل چهاردهم : نصب و راه اندازی ترانسفورماتور

  ۱۴-۱-نگهداری و انبار کردن ترانسفورماتور

  ۱۴-۲-مکان نصب ترانسفورماتور

  ۱۴-۳-عملیات و هشدارهای لازم قبل از راه اندازی ترانسفورماتور

  ۱۴-۴-راه اندازی ترانسفورماتور (برقدار کردن)

  ۱۴-۵-تستهای راه اندازی

  ۱۴-۶-بارگیری و ارتفاع نصب ترانسفورماتور

  ۱۴-۷-نگهداری های دوره ای برای ترانسفورماتور توزیع

  ۱۴-۸-عملیات نگهداری در دوره های خاموشی ترانسفورماتور

  ۱۴-۹-تزریق روغن در تانک

  ۱۴-۱۰-حفاظت ترانسفورماتور توزیع

  ۱۴-۱۱-نکات مهم در انتخاب کات اوت فیوز

  ۱۴-۱۲-نکات مهم در انتخاب و نصب برقگیر

  ۱۴-۱۳-روشهای بهره برداری مناسب و دستورالعمل پیشگیری حوادث

  ۱۴-۱۴-پیاده سازی اجزای ترانسفورماتور

  ۱۴-۱۵-جوشکاری تانک ترانسفورماتور

  ۱۴-۱۶-تعمیر هسته و سیم پیچی

  فصل پانزدهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  منابع

   

  مطالب مرتبط:

  پروژه بررسی ترانسفورماتور

  پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق

  پروژه ترانسفورماتور

  پروژه روغن ترانسفورماتور

  پروژه بررسی ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز

  پایان نامه بررسی و عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

  پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور

  پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

   

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  downloadدانلود : دانلود پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

  passwordرمز : www.powerjam.ir

  size    حجم : ۲۴MB

  homeمنبع : وب سایت پاور جام

  —————————————————www.powerjam.ir—————————————

  فایل پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

   

  آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

  قیمت فایل word پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع : ۱۵۰۰۰ (تومان)

  بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

  مقالات مرتبط

  Simmilar blog

  ۱۱ اردیبهشت
  پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

  پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

  ۲۷ تیر

  عنوان : پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور کد پروژه : ۲۴۲ تعداد صفحات : ۱۵۰ در این پروژه، شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور شرح داده شد و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D  به تفضیل معرفی شد.

  ۴ اردیبهشت

  عنوان : پروژه بررسی ترانسفورماتور کد پروژه : ۱۸ تعداد صفحات : ۴۳ ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیله‌ای است که تشکیل شده از دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان مغناطیسی و اطراف ورقه‌هایی از آهن مخصوص به نام هسته ترانسفورماتور قرار می‌گیرند. مقره‌ها یا بوشینگها یا ایزولاتورها و […]