پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

116-سیستم ارتینگ-www.powerjam.ir

عنوان : پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

کد پروژه : ۱۱۶

تعداد صفحات : ۱۴۸

سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتریکی بسیار پایین ، مقاومت مکانیکی بسیار بالا و مقاومت بالا در برابر خوردگی داشته باشد. انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از طریق مقاومت، زمین کردن از طریق راکتانس، زمین کردن از طریق ترانسفورماتور و زمین کردن ایزوله می باشد.

انواع زمین کردن حفاظتی شامل: گراند تجهیزات، گراند صاعقه گیر، گراند بارهای ساکن، گراند ایزوله، گراند منفرد یا مستقل و گراند شبکه ای سیگنال مرجع می باشد. برای اجرای ارت دو روش وجود دارد یکی روش عمقی بوده و دیگری روش سطحی می باشد که روش عمقی از چاه برای اجرای ارت استفاده می شود و در روش سطحی،سیستم ارت در سطح زمین اجرا می گردد. در صورتی می توان از روش سطحی استفاده نمود که فضای لازم به منظور حفاری وجود داشته باشد، ارتفاع از سطح دریا پایین باشد و پستی و بلندی های محوطه کم باشد. برای تست نمودن سیستم های ارتینگ روش هایی نظیر: روش افت ولتاژ ، روش ۶۲درصد، روش تنزل پتانسیل و روش خط عرضی وجود دارد که بهترین روش اندازه گیری همان روش افت ولتاژ می باشدو عمومی ترین روش اندازه گیری روش خط اصلی است. الکترودهای اتصال به زمین به دو دسته تقسیم می گردند که شامل الکترودهای مصنوعی و الکترودهای موجود یا طبیعی می باشند الکترودهای صفحه ای شامل ، الکترودهای قائم و الکترودهای افقی می باشند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : مقدمه

۱-۱- مقدمه

۱-۲- اصطلاحات و تعاریف

۱-۲-۱-تعریف سیستم زمین

۱-۲-۲-بدنه هادی تجهیزات

۱-۲-۳-زمین شده

۱-۲-۴-الکترود زمین (Earth electrode)

۱-۲-۵-الکترود رینگ

۱-۲-۶-الکترود زمین فونداسیون

۱-۲-۷-جرم کلی زمین

۱-۲-۸-هم بندی:(bonding)

۱-۲-۹-زمین آرام:Quiet ground یا Clean earth

۱-۲-۱۰-زمین نویزی:(noisy ground)

۱-۲-۱۱-تداخل ناشی از میدان الکترو مغناطیسی

۱-۳- تاثیر جریان الکتریکی بر بدن

فصل دوم :کلیات ارت

۲-۱-مقدمه

۲-۲- تاریخچه ارت

۲-۳- لزوم استفاده از سیستم ارت و اهداف بکار گیری آن 

۲-۴ – فلسفه ارت نمودن

۲-۵- ویژگی های مهم یک سیستم زمین

۲-۶- خطاهای متقارن و نامتقارن

۲-۶-۱- عوامل پیدایش خطا در شبکه

۲-۶-۲- تقسیم بندی خطاها

۲-۶-۳- طبقه بندی خطاها بر اساس میزان شدت اتصالی

۲-۶-۴- خطاهای موقتی و خطاهای ماندگار

۲-۷- محاسبات اتصال کوتاه

۲-۷-۱- مراحل محاسبات اتصال کوتاه سه فاز به هم یا اتصال کوتاه متقارن

۲-۷-۲- محاسبات اتصال کوتاه تکفاز به زمین(SLG)

۲-۷-۳- محاسبات اتصال کوتاه دو فاز به یکدیگر  L-L

۲-۷-۴- محاسبات اتصال کوتاه دو فاز به زمین DLG

۲-۷-۵- مراحل محاسبات اتصال کوتاه نامتقارن

چکیده

فصل سوم : زمین کردن

۳-۱-مقدمه

۳-۲- انواع زمین کردن

۳-۳- انواع زمین الکتریکی

۳-۳-۱-زمین کردن مقاومتی

۳-۳-۲-زمین راکتانسی

۳-۴- انواع زمین حفاظتی

۳-۴-۱- گراند تجهیزات

۳-۴-۲- گراند صاعقه گیر

۳-۴-۲-۱-اجزای گراند صاعقه گیر

۳-۴-۲-۲- صاعقه چیست و چگونه رخ می دهد؟

۳-۴-۲-۳- ولتاژ صاعقه

۳-۴-۲-۴- جریان صاعقه

۳-۴-۲-۵- قدرت صاعقه

۳-۴-۲-۶- سرعت صاعقه

۳-۴-۲-۷- دفعات تکرار صاعقه در یک محدوده مشخص

۳-۴-۲-۸- صاعقه چگونه و چه مقدار حرارت تولید می کند

۳-۴-۲-۹- صاعقه چگونه و چه مقدار نور تولید می کند ؟

۳-۴-۲-۱۰- صدای صاعقه

۳-۴-۲-۱۱- موج نا شی از صاعقه

۳-۴-۲-۱۲- تولید گازتوسط صاعقه

۳-۴-۲-۱۳- برق زمینی (ولتاژ گام)

۳-۴-۲-۱۴- انواع صاعقه گیر

۳-۴-۲-۱۵- حفاظت در برابر صاعقه

۳-۴-۳-گراند بارهای ساکن و روشهای کنترل بارهای الکترواستاتیک

۳-۴-۴- گراند ایزوله

۳-۴-۵-گراند منفرد

۳-۴-۶-گراند شبکه ای سیگنال مرجع

چکیده

فصل چهارم : اجرای ارت

۴-۱-مقدمه

۴-۲- روشهای اجرای ارت

۴-۲-۱- روش عمقی

۴-۲-۲-روش سطحی

۴-۳- شرایط استفاده از روش سطحی

۴-۴- اجرای ارت به روش عمقی

۴-۵- اجرای ارت به روش سطحی

۴-۵-۱- اجرای ارت به روش ROD کوبی

۴-۶- اجرای ارت در ارتفاعات

۴-۷- نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت

۴-۸-کار با شبکه واتصال زمین موقت

۴-۹- دستگاه اتصال زمین موقت برای خطوط فشار ضعیف ، متوسط

۴-۱۰-  عواملی که ممکن است خط در حال تعمیر ناگهانی برق دار شود

۴-۱۱- دستورالعمل استفاده از دستگاه ارت موقت

چکیده

فصل پنجم : سیم زمین تجهیزات

۵-۱-مقدمه

۵-۲- اجرای سیستم ارتینگ در مراکز مسکونی

۵-۳- جدول مقاومت ویژه انواع معمول زمین

۵-۴- نصب شینه و میله برقگیردر واحد های مسکونی

۵-۵- استفاده از بنتونیت در احداث اتصال زمین

۵-۶- استانداردها و مقررات سیستم زمین

۵-۸- نادیده گرفتن سیم زمین تجهیزات

۵-۹- اجرای نادرست سیستم ارتینگ و ایجاد برقگرفتگی

۵-۱۰- شرایط یک اتصال زمین خوب

چکیده

فصل ششم : تست سیستم ارتینگ

۶-۱-مقدمه

۶-۲- روشهای تست سیستم ارتینگ

۶-۲-۱-روش افت ولتاژ

۶-۲-۲-روش ۶۲٪

۶-۲-۳-روش تنزل پتانسیل

۶-۲-۴-روش خط عرضی

۶-۳- روش های تست چاه ارت

۶-۴- اندازه گیری مقاومت الکترود زمین و مقاومت مخصوص خاک

۶-۴-۱- تاثیر آماده سازی محل احداث الکترود زمین

۶-۴-۲- اثر شکل الکترود بر مقاومت اتصال زمین

۶-۴-۳- بررسی خصوصیات الکترودهای متداول و مقاومت آنها

۶-۵-  ساختمان و جنس الکترودهای قائم که با روش کوبیدن نصب می شوند

۶-۵-۱-کوبیدن الکترودها در زمین

۶-۵-۲- ساختمان و جنس الکترودهایی که با روش دفن نصب می شوند

۶-۶- آماده سازی خاک اطراف الکترودها با روش سنتی

۶-۷- آماده سازی الکترودها با بتنونیت

۶-۸- آماده سازی الکترودها با استفاده از بتن

۶-۹- ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها (الکترودهای دفن شده در کانال)

۶-۱۰- واکنش فلز الکترود و هادی اتصال به زمین با انواع خاک(خوردگی شیمیایی)

۶-۱۱- تأثیر نوع خاک در خوردگی الکترود

۶-۱۲- پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن / فولاد

۶-۱۳- انتخاب و نصب هادی زمین

۶-۱۴- دمای بالا در اثر جریانهای نشتی

۶-۱۵- استحکام هادی اتصال زمین

۶-۱۶- اتصالات و بستها

چکیده

فصل هفتم : آیین‌نامه‌ ایمنی‌ تاسیسات‌ الکتریکی‌ با اتصال‌ به‌ زمین

۷-۱-کلیات

۷-۲-  تعاریف‌

۷-۳- ‌ سیستم‌های‌ توزیع‌ نیروی‌ برق‌

۷-۴- الکترود اتصال‌ زمین‌

۷-۵-  هادی‌ اتصال‌ زمین‌

۷-۶-  ابعاد هادی‌های‌ حفاظتی‌ و خنثی‌

۷-۷-  هم‌ پتانسیل‌ کردن‌

فصل هشتم : سیستمهای اتصال زمین در توزیع نیروی برق

۸-۱-حروف معرفی روش های اتصال زمین سیستم توسط استاندارد IEC

۸-۱-۱-T

۸-۱-۲-N

۸-۱-۳-I

۸-۱-۴- C

۸-۱-۵-S

۸-۱-۶-PE

۸-۱-۷-PEN

۸-۲-انواع سیستم زمین

۸-۲-۱-سیستم TT

۸-۲-۲-سیستمTN

۸-۲-۳-سیستم I

منابع

 

پروژه های مشابه :

اتصال به زمین ارت

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۸۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۲۹ اردیبهشت

در مهندسی برق واژه Sālur یا ارت با توجه به کاربردهای آن معانی متفاوتی دارد . زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه پایه را داشته باشد که بر اساس آن بقیه ولتاژهای الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع میباشد گفته می‌شود. این واژه در […]

۹ خرداد
پروژه شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی کد پروژه : ۱۹۷ تعداد صفحات : ۸۱ یکی از عوامل کلیدی در حفاظت از تمامی تاسیسات الکتریکی، بخصوص تاسیسات فشار قوی، چگونگی زمین کردن است.

۷ دی

عنوان : پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق کد پروژه : ۷۱ تعداد صفحات : ۱۹۳ با وصل بدنه تجهیزات الکتریکی بروز خطا در هر یک از تجهیزات موجب جاری شدن جریان در سیم زمین شده و از برق دار شدن بدنه جلوگیری می‌کند. یک اتصال مناسب به زمین باید مقاومت […]

۵ آذر
پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

عنوان : پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی کد پروژه : ۴۲ تعداد صفحات : ۱۳۷ هدف از سیستم زمین ساختمان های مسکونی و تجاری بررسی روش های عملی ایجاد زمین حفاظتی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در دست اجرا برای جلوگیری از حوادث ناشی از برق گرفتگی و آتش […]