فقط بایک کلیک مارا در گوگل محبوب کنید
 
خانه / پروژه برق قدرت / دانلود پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

دانلود پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

256-توربینهای بادی-www.powerjam.ir

عنوان : دانلود پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

کد پروژه : ۲۵۶

تعداد صفحات : ۱۸۳

‫اﻧﺮژی ﺑﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻛـﺮه زﻣـﻴﻦ وﺟـﻮد دارد . اﻳﻦ اﻧﺮژی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻃﻲ اﻧﻘﻼب ﺻـﻨﻌﺘﻲ ، ﺳـﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓـﺴﻴﻠﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ ، ارزاﻧـﻲ و ﺑﺨـﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ، ﺟﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎدی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

۱-۱-ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ

۱-۲-ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

‫۱-۳-ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎ

‫۱- ۴-ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻫﺎ

۱-۵-ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ

‫۱-۶-ﺗﺠﺮﺑﻪ روﺳﻬﺎ

‫۱-۹-ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎ

‫۱-۱۰- ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ درﺑﺎره اﻧﺮژی ﺑﺎد

‫۱-۱۱-ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺑﺎدی

‫۱-۱۲-ﺑﺎد

‫۱-۱۳-اﻧﻮاع ﺑﺎدﻫﺎ

‫۱-۱۳-۱-ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ

۱-۱۳-۲-ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﻲ

۱-۱۳-۳-ﺑﺎدﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﻲ

۱-۱۳-۴-ﺑﺎدﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ

‫۱-۱۴-ﺟﺪول ﺑﻮﻓﻮرت

‫۱-۱۵-ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد

۱-۱۶-مزایای استفاده از توربین‌های بادی

۱-۱۷-رشد ظرفیت توربینهای بادی تا پایان سال ۲۰۰۴

فصل دوم : توربین بادی و انواع آن

۲- ۱-توربین بادی

۲-۲-توربینهای بادی چگونه کار می کنند ؟

۲-۳-ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی

۲-۴-دو ﻧﻮع ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﻓﻮق از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ

۲-۵- ساختمان توربین بادی

۲-۶-انواع توربین های بادی

۲-۶-۱-توربین های بادی با سرعت ثابت

۲-۶-۲- توربین های بادی با سرعت متغیر

۲-۷-مفاهیم کنترل توان

۲-۸-انواع ژنراتورهای مدرن

۲-۸-۱-نوع A  سرعت ثابت

۲-۸-۲-نوع B  سرعت متغیر محدود

۲-۸-۳-نوع C  سرعت متغیر با مبدل فرکانسی با ظرفیت کسری

۲-۸-۴-نوع D  سرعت متغیر با مبدل فرکانسی با ظرفیت کامل

۲-۹-ژنراتورهای آسنکرون (القایی)

۲-۱۰ -ژنراتور سنکرون

۲-۱۱-توربین های مختلف با کاربرد های مختلف

۲-۱۱-۱-توربینی برای بادهای کم سرعت

۲-۱۱-۲-توپ‌بازی با توربین‌ها

۲-۱۱-۳-مکعب بادی

۲-۱۱-۴-توربین اسکای‌استریم

۲-۱۱-۵-تولید برق با سرعت باد

۲-۱۱-۶-توربین مارپیچی

۲-۱۱-۷-فرفره‌های فرودگاه لوگان

۲-۱۱-۸-اصلاح طرح‌های قدیمی

۲-۱۱-۹-توربین‌هایی با محور قائم

۲-۱۱-۱۰-پل بادی خورشیدی

۲-۱۲-برق بادی در مقیاس‌های کوچک

۲-۱۲-۱-توربین Air x

۲-۱۲-۲-توربین Air  BREEZE

۲-۱۲-۳-توربین Sky Stream

۲-۱۲-۴-توربین Whisper 100

۲-۱۲-۵-توربین Whisper 200

۲-۱۲-۶-توربین Whisper 500

فصل سوم : مکانیزم عملکرد و طراحی توربین های بادی

۳-۱-ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

۳-۲-تغییرپذیری باد و قدرت توربین

۳-۳-تعیین محل توربین‌های بادی

۳-۴-نصب توربین‌ها نزدیک ساحل

۳-۵-نصب توربین‌ها دور از ساحل

۳-۶-توربین‌های هوائی (معلق در هوا(

۳-۷-نیروگاههای بادی کوچک

۳-۸-رشد و روند هزینه

۳-۹-ذخیره انرژی

۳-۱۰-اکولوژی (شناخت محیط زیست) و آلودگی تولید گاز Co2و آلودگی محیط زیست

۳-۱۱-تأثیر نیروگاههای بادی در حیات وحش

‫۳-۱۲-اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎی ﺑﺎدی

‫‪ ‫۳-۲۱-۱-ﭘﺮه ﻫﺎ  BLADES 

۳-۱۲-۲ -ﺗﺮﻣﺰBRAKE  

‫‪۳-۱۲-۳-‫ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل  Controller

۳-۱۲-۳-۱-کنترلر در حقیقت یک کامپیوتر صنعتی است که وظایف زیر را بر عهده دارد

‫۳-۱۲-۴-ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه – ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ   Gearbox

‫‪۳-۱۲-۵- ژﻧﺮاﺗﻮر ‫  Generator

۳-۱۲-۶-ﻧﺎﺳﻞ   ‫ Nacelle

۳-۱۲-۶-۱-ناسل چیست؟

‫‪۳-۱۲-۷-روﺗﻮر‫  Rotor

‫‪۳-۱۲-۸-دﻛﻞ ‫  Tower‫

‫‪۳-۱۲-۹-ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی   ‫  Measure sensors

۳-۱۲-۹-۱-بادنما

۳-۱۲-۹-۲-بادسنج

‫‪۳-۱۲-۱۰-ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺤﺮاف  ‫  Yaw motor

۳-۱۲-۱۰-۱-بیرینگ یاو

۳-۱۲-۱۰-۲-موتورهای یاو

۳-۱۲-۱۱-ﺷﻔﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ  ‫  High – speed shaft

‫‪ ‫۳-۱۲-۱۲-ﺷﻔﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ   Low – speed shaft

۳-۱۲-۱۴-سیستم خنک کننده

‫‪۳-۱۲-۱۵-اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮه ﻫﺎ    Pitch blades

۳-۱۳ -واحد تولید کاور و نوزکن

۳-۱۳-۱-کاور

۳-۱۳-۲-نوزکن

۳-۱۳-۳-معرفی پره ومشخصات فنی آن

۳-۱۳-۳-۱-ساخت پره

۳-۱۳-۳-۲-فرایند عملیات‌نهایی و نصب بلبرینگ و بالانس پره

‫‫۳-۱۴-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی

‫۳-۱۵-ﺗﻨﻈﻴﻢ دور ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی

‫۳-۱۶-ﻗﺮار دادن ﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎد

‫۳-۱۷-ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق

‫۳-۱۸-ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ

‫۳-۱۹- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ

‫۳-۲۰-ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎر

فصل چهارم : ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎدی

۴-۱-ﺧﻼﺻﻪ

‫۴-۲-ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫۴-۳-آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۴-۳-۱-ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺎﻋﻘﻪ

‫۴-۳-۲-اﻧﺮژی وﯾﮋه

‫۴-۳-۳-اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

‫۴-۳-۴ -ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن

۴-۵-‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان وﻗﻮع

‫۴-۶-ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن

‫۴-۷-ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ

‫۴-۸-ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۴-۹-‫ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

فصل پنجم : ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی

۵-۱-ﺧﻼﺻﻪ

‫۵-۲-‫ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫۵-۳-ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎدی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ

‫۵-۴ -ﻗﺪرت ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی

‫۵-۵ -ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر آﺳﻨﮑﺮون ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ

‫۵-۶-اﯾﺪه اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل

‫۵-۶-۱-زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل Feed forward

‫۵-۶-۲-ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون Feed forward

‫۵-۶-۳-ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮕﺮ

‫۵-۷-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪدی

‫۵-۸ -ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

فصل ششم : وزش ﺑﺎد در اﻳﺮان

۶-۱-ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان

‫۶-۲-ﺑﺎدﻫﺎی اﻳﺮان

‫۶-۳-ﺧﻼﺻﻪ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی

‫۶-۳-۱-ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﻴﻞ

‫۶-۳-۲-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﺎد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮی اﻳﺮان

‫۶-۳-۲-۱-ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

‫۶-۳-۲-۲-ﺳﻄﺢ ﺟﺎرو ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻴﻦ

۶-۳-۳-ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻣﻨﺠﻴﻞ

‫۶-۳-۳-۱-ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﻨﺠﻴﻞ از اﺟﺰای زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

‫۶-۴-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی در ﺟﻬﺎن

‫۶-۵-ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻗﺪرت ‪ ۲۵۰۰  KW

‫۶-۵-۱-ﻣﺸﺨﺼﺎت

‫۶-۵-۲-وزن ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﻓﻮق

‫۶-۶-ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎد

‫۶-۶-۱-ﺳﺎﻳﺖ رودﺑﺎر

‫۶-۶-۲-ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﻴﻞ

‫۶-۷-ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ۱۰ ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ

‫۶-۷-۱- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه

‫۶-۷-۲-ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه

‫۶-۷-۳-ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

۶-۸‫ -نیروگاه بادی بینالود ; اولین مزرعه بادی در ایران

۶-۸-۱-ظرفیت استفاده از انرژی بادی در ایران  ‫

۶-۸-۲-ویژگی و ساخت نیروگاه بادی بینالود

۶-۸-۳- شبکه انتقال و توزیع برق منطقه بینالود

۶-۸-۴ -ساخت اجزای نیروگاه بادی در داخل کشور

۶-۸-۵- برنامه توسعه انرژی باد

‫۶-۹- آمار ظرفیت نصب توربینهای بادی در ایران

۶-۹-۱-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در نیروگاه های بادی منجیل (سایتهای پسکولان،  هرزویل و سیاه پوش)

۶-۹-۲-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در سایت بینالود واقع در استان خراسان رضوی

۶-۹-۳-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در سایت لوتک واقع در شهر زابل

۶-۹-۴-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در سایت عون بن علی واقع در شهر تبریز

۶-۱۰-آمار ظرفیت نصب توربین های بادی در دنیا

فصل هفتم   : شبیه سازی

۷-۱-Digsilent

۷-۲-شبیه سازی در نرم افزار متلب

منابع

 

پروژه های مرتبط :

پروژه نیروگاه بادی

پایان نامه نیروگاه‌های بادی

پروژه بررسی نیروگاه بادی

پایان نامه ارشد قابلیت اطمینان نیروگاه بادی و تعیین تعداد حالت بهینه آن

پروژه انرژی های تجدید پذیر

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۵MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۲۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

همچنین ببینید

دانلود پایان نامه نیروگاه‌های بادی

عنوان : پایان نامه نیروگاه‌های بادی کد پروژه : ۱۷ تعداد صفحات : ۱۱۰ آنچه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.