پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

256-توربینهای بادی-www.powerjam.ir

عنوان : دانلود پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

کد پروژه : ۲۵۶

تعداد صفحات : ۱۹۸

‫اﻧﺮژی ﺑﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه روی ﻛـﺮه زﻣـﻴﻦ وﺟـﻮد دارد . اﻳﻦ اﻧﺮژی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ ﻣﻨﺒـﻊ اﻧـﺮژی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻃﻲ اﻧﻘﻼب ﺻـﻨﻌﺘﻲ ، ﺳـﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓـﺴﻴﻠﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ ، ارزاﻧـﻲ و ﺑﺨـﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ، ﺟﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎدی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه

۱-۱-ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ

۱-۲-ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

‫۱-۳-ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻫﺎ

‫۱- ۴-ﺗﺠﺮﺑﻪ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﻫﺎ

۱-۵-ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺎ

‫۱-۶-ﺗﺠﺮﺑﻪ روﺳﻬﺎ

‫۱-۹-ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎ

‫۱-۱۰- ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ درﺑﺎره اﻧﺮژی ﺑﺎد

‫۱-۱۱-ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﺑﺎدی

‫۱-۱۲-ﺑﺎد

‫۱-۱۳-اﻧﻮاع ﺑﺎدﻫﺎ

‫۱-۱۳-۱-ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ

۱-۱۳-۲-ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤﻲ

۱-۱۳-۳-ﺑﺎدﻫﺎی ﺗﺠﺎرﺗﻲ

۱-۱۳-۴-ﺑﺎدﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ

‫۱-۱۴-ﺟﺪول ﺑﻮﻓﻮرت

‫۱-۱۵-ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد

۱-۱۶-مزایای استفاده از توربین‌های بادی

۱-۱۷-رشد ظرفیت توربینهای بادی تا پایان سال ۲۰۰۴

فصل دوم : توربین بادی و انواع آن

۲- ۱-توربین بادی

۲-۲-توربینهای بادی چگونه کار می کنند ؟

۲-۳-ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی

۲-۴-دو ﻧﻮع ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﻓﻮق از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ

۲-۵- ساختمان توربین بادی

۲-۶-انواع توربین های بادی

۲-۶-۱-توربین های بادی با سرعت ثابت

۲-۶-۲- توربین های بادی با سرعت متغیر

۲-۷-مفاهیم کنترل توان

۲-۸-انواع ژنراتورهای مدرن

۲-۸-۱-نوع A  سرعت ثابت

۲-۸-۲-نوع B  سرعت متغیر محدود

۲-۸-۳-نوع C  سرعت متغیر با مبدل فرکانسی با ظرفیت کسری

۲-۸-۴-نوع D  سرعت متغیر با مبدل فرکانسی با ظرفیت کامل

۲-۹-ژنراتورهای آسنکرون (القایی)

۲-۱۰ -ژنراتور سنکرون

۲-۱۱-توربین های مختلف با کاربرد های مختلف

۲-۱۱-۱-توربینی برای بادهای کم سرعت

۲-۱۱-۲-توپ‌بازی با توربین‌ها

۲-۱۱-۳-مکعب بادی

۲-۱۱-۴-توربین اسکای‌استریم

۲-۱۱-۵-تولید برق با سرعت باد

۲-۱۱-۶-توربین مارپیچی

۲-۱۱-۷-فرفره‌های فرودگاه لوگان

۲-۱۱-۸-اصلاح طرح‌های قدیمی

۲-۱۱-۹-توربین‌هایی با محور قائم

۲-۱۱-۱۰-پل بادی خورشیدی

۲-۱۲-برق بادی در مقیاس‌های کوچک

۲-۱۲-۱-توربین Air x

۲-۱۲-۲-توربین Air  BREEZE

۲-۱۲-۳-توربین Sky Stream

۲-۱۲-۴-توربین Whisper 100

۲-۱۲-۵-توربین Whisper 200

۲-۱۲-۶-توربین Whisper 500

فصل سوم : مکانیزم عملکرد و طراحی توربین های بادی

۳-۱-ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

۳-۲-تغییرپذیری باد و قدرت توربین

۳-۳-تعیین محل توربین‌های بادی

۳-۴-نصب توربین‌ها نزدیک ساحل

۳-۵-نصب توربین‌ها دور از ساحل

۳-۶-توربین‌های هوائی (معلق در هوا)

۳-۷-نیروگاههای بادی کوچک

۳-۸-رشد و روند هزینه

۳-۹-ذخیره انرژی

۳-۱۰-اکولوژی (شناخت محیط زیست) و آلودگی تولید گاز Co2و آلودگی محیط زیست

۳-۱۱-تأثیر نیروگاههای بادی در حیات وحش

‫۳-۱۲-اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻨﻬﺎی ﺑﺎدی

‫‪ ‫۳-۱۲-۱-ﭘﺮه ﻫﺎ  BLADES 

۳-۱۲-۲ -ﺗﺮﻣﺰBRAKE  

‫‪‫۳-۱۲-۳-ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل  Controller

۳-۱۲-۳-۱-کنترلر در حقیقت یک کامپیوتر صنعتی است که وظایف زیر را بر عهده دارد

‫۳-۱۲-۴-ﺟﻌﺒﻪ دﻧﺪه – ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ   Gearbox

۳-۱۲-۵- ژﻧﺮاﺗﻮر ‫  ‫‪Generator

۳-۱۲-۶-ﻧﺎﺳﻞ   ‫ Nacelle

۳-۱۲-۶-۱-ناسل چیست؟

۳-۱۲-۷-روﺗﻮر‫‫‪  Rotor

۳-۱۲-۸-دﻛﻞ‫‪ ‫  Tower‫

۳-۱۲-۹-ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی‫‪   ‫  Measure sensors

۳-۱۲-۹-۱-بادنما

۳-۱۲-۹-۲-بادسنج

۳-۱۲-۱۰-ﻣﻮﺗﻮر اﻧﺤﺮاف‫‪ ‫  Yaw motor

۳-۱۲-۱۰-۱-بیرینگ یاو

۳-۱۲-۱۰-۲-موتورهای یاو

۳-۱۲-۱۱-ﺷﻔﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ  ‫  High – speed shaft

‫‪ ‫۳-۱۲-۱۲-ﺷﻔﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ   Low – speed shaft

۳-۱۲-۱۴-سیستم خنک کننده

۳-۱۲-۱۵-اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮه ﻫﺎ Pitch blades

۳-۱۳-واحد تولید کاور و نوزکن

۳-۱۳-۱-کاور

۳-۱۳-۲-نوزکن

۳-۱۳-۳-معرفی پره ومشخصات فنی آن

۳-۱۳-۳-۱-ساخت پره

۳-۱۳-۳-۲-فرایند عملیات‌نهایی و نصب بلبرینگ و بالانس پره

‫‫۳-۱۴-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی

‫۳-۱۵-ﺗﻨﻈﻴﻢ دور ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی

‫۳-۱۶-ﻗﺮار دادن ﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎد

‫۳-۱۷-ژﻧﺮاﺗﻮر ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق

‫۳-۱۸-ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ

‫۳-۱۹- ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی وﻟﺘﺎژ

‫۳-۲۰-ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎر

فصل چهارم : ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎدی

۴-۱-ﺧﻼﺻﻪ

‫۴-۲-ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫۴-۳-آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

۴-۳-۱-ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺻﺎﻋﻘﻪ

‫۴-۳-۲-اﻧﺮژی وﯾﮋه

‫۴-۳-۳-اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

‫۴-۳-۴ -ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن

۴-۵-‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان وﻗﻮع

‫۴-۶-ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن

‫۴-۷-ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ

‫۴-۸-ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

۴-۹-‫ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

فصل پنجم : ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدی

۵-۱-ﺧﻼﺻﻪ

‫۵-۲-‫ﻣﻘﺪﻣﻪ

‫۵-۳-ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺎدی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ

‫۵-۴ -ﻗﺪرت ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی

‫۵-۵ -ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ژﻧﺮاﺗﻮر آﺳﻨﮑﺮون ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ

‫۵-۶-اﯾﺪه اﺻﻠﯽ زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل

‫۵-۶-۱-زﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل Feed forward

‫۵-۶-۲-ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪون Feed forward

‫۵-۶-۳-ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﮕﺮ

‫۵-۷-ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪدی

‫۵-۸ -ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

فصل ششم : وزش ﺑﺎد در اﻳﺮان

۶-۱-ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺮان

‫۶-۲-ﺑﺎدﻫﺎی اﻳﺮان

‫۶-۳-ﺧﻼﺻﻪ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی

‫۶-۳-۱-ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺮژی ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﻴﻞ

‫۶-۳-۲-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎری ﺑﺎد در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻳﺮی اﻳﺮان

‫۶-۳-۲-۱-ﺿﺮﻳﺐ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

‫۶-۳-۲-۲-ﺳﻄﺢ ﺟﺎرو ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻴﻦ

۶-۳-۳-ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ﻣﻨﺠﻴﻞ

‫۶-۳-۳-۱-ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﻣﻨﺠﻴﻞ از اﺟﺰای زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

‫۶-۴-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی در ﺟﻬﺎن

‫۶-۵-ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎدی ﺑﻪ ﻗﺪرت ‪ ۲۵۰۰  KW

‫۶-۵-۱-ﻣﺸﺨﺼﺎت

‫۶-۵-۲-وزن ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ﻓﻮق

‫۶-۶-ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎد

‫۶-۶-۱-ﺳﺎﻳﺖ رودﺑﺎر

‫۶-۶-۲-ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﻴﻞ

‫۶-۷-ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺎدی ۱۰ ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ

‫۶-۷-۱- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه

‫۶-۷-۲-ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه

‫۶-۷-۳-ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ

‫۶-۸-نیروگاه بادی بینالود ; اولین مزرعه بادی در ایران

۶-۸-۱-ظرفیت استفاده از انرژی بادی در ایران  ‫

۶-۸-۲-ویژگی و ساخت نیروگاه بادی بینالود

۶-۸-۳- شبکه انتقال و توزیع برق منطقه بینالود

۶-۸-۴ -ساخت اجزای نیروگاه بادی در داخل کشور

۶-۸-۵- برنامه توسعه انرژی باد

‫۶-۹- آمار ظرفیت نصب توربینهای بادی در ایران

۶-۹-۱-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در نیروگاه های بادی منجیل (سایتهای پسکولان،  هرزویل و سیاه پوش)

۶-۹-۲-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در سایت بینالود واقع در استان خراسان رضوی

۶-۹-۳-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در سایت لوتک واقع در شهر زابل

۶-۹-۴-ظرفیت مزارع بادی نصب شده در سایت عون بن علی واقع در شهر تبریز

۶-۱۰-آمار ظرفیت نصب توربین های بادی در دنیا

فصل هفتم   : شبیه سازی

۷-۱-Digsilent

۷-۲-شبیه سازی در نرم افزار متلب

منابع

 

پروژه های مرتبط :

پروژه نیروگاه بادی

پایان نامه نیروگاه‌های بادی

پروژه بررسی نیروگاه بادی

پایان نامه ارشد قابلیت اطمینان نیروگاه بادی و تعیین تعداد حالت بهینه آن

پروژه انرژی های تجدید پذیر

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه شبیه سازی توربینهای بادی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۸MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۲۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۲ آبان

عنوان : پروژه مدلسازی و شبیه سازی توربین بادی مجهز به DFIG و STATCOM کد پروژه : ۲۸۰ تعداد صفحات : ۱۲۷ در این پروژه یک روش جدید برای عملکرد بی وقفـه تـوربین بـادی مجهـز بـه ژنراتور القایی از دو سو تغذیه در طی بروز خطا در شبکه ارایه شده است.

۱۸ مرداد

فایل نیروگاه بادی در قالب پاورپوینت میباشد و دارای ۴۶ اسلاید که در ادامه میتوانید دانلود کنید. یکی از مظاهر انرژی خورشیدی و همان هوای متحرک است باد پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می‌رسد، به انرژی باد تبدیل می‌شود. گرم شدن زمین و جو آن بطور نامساوی سبب تولید […]

۳ فروردین

عنوان : پروژه بررسی نیروگاه بادی کد پروژه : ۱۷۴ تعداد صفحات : ۹۷ باد رایگان است بشر از عهد باستان این نکته را به خوبی فهمیده و آسیاب بادی را ساخته است تا آب چاهها را بیرون بکشد و غلات را آرد کند. امروزه آسیابهای بادی دیگر منسوخ شده اند و جای خود را […]

۲۲ آبان
پایان نامه نیروگاه‌های بادی

پایان نامه نیروگاه‌های بادی کد پروژه : ۱۷ تعداد صفحات : ۱۴۲ آنچه اکنون به عنوان بزرگترین مشکل جهانی، بشر را تهدید می‌کند، کمبود انرژی و آلودگی هوا بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی است. برای رفع این دو معضل بزرگ از مدتها پیش، پژوهشگران و دانشمندان مطالعه و تحقیق برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر […]