پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

دانلود پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

دانلود پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

کد پروژه : ۳۲

تعداد صفحات : ۱۳۴

وظیفه سیستم حفاظت این هست که هر جزء از شبکه برق را که دچار خطا یا اتصالی می شود  در کمترین زمان ممکن از مدار خارج کند به صورتی که احتمال خطر از بین رفته و کوچکترین بخش از شبکه الکتریکی مجزا شود. همین امر در شرایط بهره‌‌ برداری غیرعادی نیز صادق است.

سیستم‌ های حفاظتی نقش اساسی در ایمنی ، پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق‌ رسانی بر عهده‌ دارند و از شروع یا گسترش دامنه خسارت ناشی از خطاهای مختلف جلوگیری می کنند. همچنین عملکرد مناسب و انتخابی سیستم حفاظتی باعث کاهش سطح خاموشی می شود چرا که حداقل ناحیه‌ ای را که برای رفع عیب کافی است از شبکه جدا نموده و باعث تداوم برق رسانی به قسمت های دیگر شبکه می شود.

دانلود پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت ، اجزاء اصلی یک سیستم حفاظتی شامل رله‌ ها ، ترانس های جریان و ولتاژ و کلیدها هستند که اختلال یا عدم کارکرد صحیح هر یک از این اجزاء باعث عملکرد نادرست سیستم حفاظتی می گردد . در این میان رله‌ ها وظیفه شناسایی خطا را برعهده داشته و مهمترین جزء سیستم حفاظتی می باشند که در پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت مورد بررسی قرار می گیرند .

فهرست مطالب پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت

فصل اول : اهداف ، کلیات و تعاریف

۱-۱- مقدمه

۱-۲- کلیات

۱-۳- ساختار عملکرد رله

۱-۴- انواع رله‌ ها

۱-۴-۱- رله اضافه جریان

۱-۴-۲- رله دیستانس

۱-۴-۳- رله دیفرانسیل

۱-۴-۴- رله ولتاژی

۱-۴-۵- رله اضافه شار یا اضافه تحریک

۱-۴-۶- رله فرکانسی

۱-۴-۷- رله سنکرونیزم

۱-۴-۸- رله زمانی

۱-۴-۹- سایر رله‌ ها

۱-۵- تعاریف

۱-۵-۱- زمان پاک شدن خطا

۱-۵-۲- زمان عملکرد رله

۱-۵-۳- زمان عملکرد رله ‌های تریپ و کمکی

۱-۵-۴- زمان باز شدن کلید قدرت

۱-۵-۵- حفاظت اصلی

۱-۵-۶- حفاظت پشتیبان

۱-۵-۷- محدوده حفاظتی

۱-۵-۸- قابلیت اطمینان

۱-۵-۹- حساسیت

۱-۵-۱۰- تشخیص‌ گذاری

فصل دوم : مشخصات فنی سیستم و تجهیزات حفاظت

۲-۱- مقدمه

۲-۲- کلیات

۲-۳- حفاظت خطوط انتقال

۲-۳-۱- حفاظت دیستانس

۲-۳-۱-۱- محدوده‌های حفاظتی

۲-۳-۱-۲- کارایی و حداقل ولتاژ پایانه رله

۲-۳-۱-۳- مقاومت جرقه

۲-۳-۱-۴- تزریق جریان در پایانه دور

۲-۳-۱-۵- خطوط چند مداره

۲-۳-۱-۶- حفاظت دیستانس همراه با سیگنال حامل

۲-۳-۱-۷- نظارت بر مدار ترانسفورماتور ولتاژ

۲-۳-۱-۸- واحد سد کننده نوسانات قدرت

۲-۳-۱-۹- واحد تشخیص خطا در هنگام برقدار نمودن

۲-۳-۲- حفاظت اتصال زمین خطوط

۲-۳-۳- حفاظت اضافه جریان خطوط

۲-۳-۴- حفاظت اضافه / کاهش ولتاژ

۲-۳-۵- حفاظت پایلوت خطوط انتقال

۲-۴- حفاظت شینه

۲-۴-۱- حفاظت دیفرانسیل امپدانس بالا

۲-۴-۲- حفاظت دیفرانسیل امپدانس پایین

۲-۵- حفاظت کلید قدرت

۲-۵-۱- حفاظت اشکال کلید

۲-۵-۲- نظارت بر مدارات ریپ

۲-۵-۳- حفاظت عدم هماهنگی کنتاکت های کلید

۲-۶- حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۲-۶-۱- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت

۲-۶-۲- حفاظت خطای زمین محدود شده

۲-۶-۳- حفاظت افزایش شار / ولتاژ

۲-۶-۴- حفاظت کاهش ولتاژ

۲-۶-۵- حفاظت اضافه جریان فاز و نوترال

۲-۶-۶- حفاظت تپ چنجر

۲-۶-۷- سایر حفاظت ها

۲-۷- حفاظت راکتور

۲-۸- حفاظت بانک خازنی

۲-۸-۱- حفاظت جریان زیاد یک واحد مجزا

۲-۸-۲- حفاظت جریان زیاد بانک خازنی

۲-۸-۳- حفاظت قوس الکتریکی در میان خازن

۲-۸-۴- حفاظت ولتاژ زیاد بانک خازنی

۲-۸-۵- حفاظت عدم تقارن جریان

۲-۹- طرح های حفاظتی پیشنهادی

۲-۹-۱- حفاظت خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت

۲-۹-۲- حفاظت خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت

۲-۹-۳- حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت

۲-۹-۴- حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت

۲-۹-۵- حفاظت کلید قدرت ( تنها در سطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت )

۲-۹-۶- حفاظت شینه ( تنها در سطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت )

۲-۹-۷- حفاظت راکتور

۲-۹-۸- حفاظت بانک خازنی

۲-۹-۹- حفاظت فیدر (۳۳) ۲۰ کیلوولت در پست های ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت

۲-۱۰- نیازمندی های ترانسفورماتورهای جریان

۲-۱۱- نمونه‌ هایی از انتخاب طرح های حفاظتی پست های فوق توزیع و انتقال

۲-۱۱-۱- رله‌ گذاری یک پست ۲۰/۶۳ کیلوولت نمونه

۲-۱۱-۲- رله‌ گذاری یک پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت نمونه

۲-۱۱-۳- حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۲-۱۱-۴- حفاظت شینه و باس کوپلر

۲-۱۱-۵- حفاظت کلید قدرت

فصل سوم : دستورالعمل نصب ، راه‌ اندازی و نگهداری سیستم حفاظت

۳-۱- مقدمه

۳-۲- نصب

۳-۳- آزمون های راه ‌اندازی

۳-۳-۱- آزمون های عایقی

۳-۳-۲- آزمون ترانسفورماتورهای جریان

۳-۳-۳- آزمون ترانسفورماتور ولتاژ

۳-۳-۴- بررسی صحت تنظیمات بر روی رله

۳-۳-۵- آزمون رله به کمک تزریق جریان در ثانویه

۳-۳-۶- آزمون سیستم حفاظتی به کمک تزریق جریان در اولیه

۳-۳-۷- سایر موارد

۳-۴- آزمون های دوره‌ ای تجهیزات حفاظتی

۳-۴-۱- آزمایش دوره‌ ای رله دیستانس (۲۱,۲۱N)

۳-۴-۲- آزمایش دوره‌ ای فاصله ‌یاب خطا (۹۶)

۳-۴-۳- آزمایش دوره‌ ای رله وصل مجدد (۷۹)

۳-۴-۴- آزمایش دوره‌ ای رله سنکرون چک (۲۵)

۳-۴-۵- آزمایش دوره‌ ای رله ولتاژ کم یا ولتاژ صفر (۲۷)

۳-۴-۶- آزمایش دوره‌ ای رله اضافه جریان مولفه منفی (۴۶)

۳-۴-۷-آزمایش دوره‌ ای رله اضافه جریان آنی (۵۰,۵۰N)

۳-۴-۸- آزمایش دوره‌ ای رله اضافه جریان با زمان معین (۵۱,۵۱N)

۳-۴-۹- آزمایش دوره‌ ای رله اضافه جریان با زمان معکوس (۵۱,۵۱N)

۳-۴-۱۰- آزمایش دوره‌ ای رله تشخیص اشکال کلید (۵۰ BF)

۳-۴-۱۱- آزمایش دوره‌ ای رله اضافه ولتاژ (۵۹)

۳-۴-۱۲- آزمایش دوره‌ ای رله حفاظت اتصال زمین با ولتاژ باقی ‌مانده (۶۴)

۳-۴-۱۳- آزمایش دوره‌ ای رله اضافه جریان جهت‌ دار با زمان معین (۶۷,۶۷N)

۳-۴-۱۴- آزمایش دوره‌ ای رله اضافه جریان جهت‌ دار با زمان معکوس (۶۷,۶۷N)

منابع

مطالب مرتبط :

پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

پروژه هماهنگ کردن سیستم های حفاظتی در سیستم قدرت

پروژه بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی

پروژه رله و حفاظت سیستم های قدرت

پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

پروژه رله های دیجیتال و کاربرد آن در حفاظت الکتریکی

پروژه رله های حفاظت زمین

پروژه کلیدهای قدرت و حفاظت ترانسفورماتورها و خطوط

کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه شناخت سیستم های حفاظتی در شبکه های قدرت

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۲MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل دانلود پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word دانلود پروژه شناخت سیستمهای حفاظتی در شبکه های قدرت : ۷۰۰۰ (تومان)

بعد از پرداخت به صفحه دانلود فایل هدایت میشود و همچنین لینک دانلود بصورت خودکار به ایمیلتان ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست (بدون www) وارد کنید.

مقالات مرتبط

۷ آبان
دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان)

دانلود کتاب حفاظت و رله ها (دکتر عسکریان) کتاب حفاظت و رله ها تالیف دکتر حسین عسکریان ابیانه در قالب فایل pdf دارای ۲۶۷ صفحه یکی از بهترین منابع مورد تدریس درس حفاظت و رله ها کارشناسی برق قدرت است که میتواند مورد استفاده مهندسین شاغل در صنعت برق هم قرار بگیرد . جهت دانلود […]

۳ آذر
رله-های-حفاظتی-و-انواع-آن-در-شبکه-فوق-توزیع

دانلود پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع کد پروژه : ۲۸۶ تعداد صفحات : ۱۷۵ رله های حفاظتی شبکه فوق توزیع وظیفه رله ها این است که در موقع بروز خطا در محلی از شبکه برق متوجه خطا شود آنرا دریابد و شدت آنرا بسنجد و دستگاه های خبری را […]

۱ آذر
دانلود پروژه هماهنگ كردن سيستمهاي حفاظتي در سیستم قدرت

دانلود پروژه هماهنگ کردن سیستمهای حفاظتی در سیستم قدرت کد پروژه : ۳۴ تعداد صفحات : ۸۴ امروزه درسیستم های قدرت استفاده از خطوط انتقال با ماکزیمم بار ممکن مساله بسیار مهمی می باشد .زیرا بروز خطا در سیستم ها غیر قابل پیشگیری می باشد و باید از سیستم ها حفاظتی اتومات در خطوط استفاده […]

۳۰ آبان
دانلود پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع

دانلود پروژه رله و حفاظت در شبکه انتقال و توزیع کد پروژه : ۳۱ تعداد صفحات : ۷۵ پروژه رله و حفاظت در شکه انتقال و توزیع یک پروژه جامع و کامل که شامل ۷ فصل بوده و به بررسی رله های شبکه انتقال و توزیع و حفاظت شبکه انتقال و توزیع برق در آن […]