پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه صاعقه گیر و روشهای حفاظت در مقابل صاعقه

عنوان : پروژه صاعقه گیر و روشهای حفاظت در مقابل صاعقه

کد پروژه : ۳۰۲

تعداد صفحات : ۱۲۷

اصابت مستقیم و القائات ناشی از اصابت القائات غیر مستقیم صاعقه می تواند اثرات مخربی بر روی سیستم های ارتباطی گذاشته و علاوه بر خسارات مالی ، پایداری اطلاعات و گردش اطلاعات را نیز تهت تاثیر قرار دهد . لذا حفاظت از تجهیزات و مجتمع های مخابراتی در برابر صاعقه توسط برقگیر های فعال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

برقگیر فعال با فن آوری های مختلف (خازنی ، اتمی و…) هوای اطراف خود را یونیزه می کند و بدین وسیله ایمنی بیشتری را ایجاد می نماید.

فهرست مطالب

چکیده

بخش اول

فصل اول : صاعقه و حفاظت در برابر آن

۱-۱-اثرات ناشی از صاعقه

۱-۲-شرایط جوی ایجاد صاعقه

۱-۳- حفاظت در برابر صاعقه

۱-۴-حفاظت خارجی

۱-۴-۱-میله صاعقه گیر Air termination system

۱-۴-۲-سیستم ترمینال سیم هوایی Air termination system  wire

۱-۴-۳- سیستم ترمینال مش Air termination system Mesh

۱-۵- سیستم هم پتانسیل

۱-۶-برقگیر

۱-۷-هادی میانی

۱-۸-سیستم زمین

۱-۹-سیستم حفاظت داخلی

فصل دوم : انواع صاعقه گیر اکتیو

۲-۱-صاعقه گیر اکتیو به همراه دستگاه تغذیه

۲-۱-۱-مزایا

۲-۱-۲-عملکرد

۲-۲-صاعقه گیر انرژی مستقل

۲-۳-انتخاب مدل برقگیر

۲-۳-۱-سطح حفاظتی

۲-۴-راهنمای نصب

۲-۴-۱-صاعقه گیر یونیزاسیون

۲-۴-۲-رابط صاعقه گیر

۲-۴-۳-دکل

۲-۴-۴-میله جهت هم پتانسیل سازی با پایه آنتن

۲-۴-۵-نگهدارنده دکل

۲-۴-۶-هادی میانی

۲-۴-۷-بست نگهدارنده هادی میانی

۲-۴-۸-شمارنده صاعقه گیر

۲-۴-۹-گیره تست به همراه باکس مربوطه

۲-۴-۱۰-لوله محافظ

۲-۴-۱۱-سیستم ارت و هم پتانسیل سازی

فصل سوم : حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

مقدمه

۳-۱- دلایل بروز اضافه ولتاژ

۳-۲-راه های ورود اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه به تاسیسات

۳-۳-حالتهای انتشار

۳-۴- وسایل حفاظتی

۳-۵- هماهنگی بین محافظها

۳-۶-محافظ های تک فاز و سه فاز با جداسازی هادی گونه و سطح حفاظتی نیم کیلو ولت

۳-۷- محافظهای سریال

فصل چهارم : حفاظت خطوط تلفن

۴-۱- اضافه ولتاژ در خطوط تلفن

۴-۲- صدمات حاصل از اضافه ولتاژ

۴-۳-انواع خطوط

۴-۴- شبکه های تلفن اصلی BTN

۴-۵-شبکه اختصاصی (pp)Point to point

۴-۶-شبکه های دیجیتالی مجتمع (ISDN)

۴-۷-سری محافظهای مدولار

۴-۸-محافظ های ترکیبی حفاظت هم زمان منابع تغذیه تک فاز و خط تلفن

فصل پنجم : انواع شبکه های محلی (LAN)

مقدمه

۵-۱- انواع شبکه های محلی

۵-۱-۱-شبکه  IBM Twinax

۵-۱-۲- شبکه Ethernet

۵-۱-۳-شبکه های Token Ring

بخش دوم  : متن فارسی استانداردNFC  ۱۷ -۱۰۲   فرانسه

فصل اول

۱- کلیات

۱-۱- محدوده عمل و هدف

۱-۱-۱- محدوده عمل

۱-۱-۲-هدف

۱-۲- استانداردهای مرجع

۱-۳- تعاریف

۱-۳-۱-صاعقه

۱-۳-۲- ضربه صاعقه

۱-۳-۳-نقطه اصابت

۱-۳-۴- حجم حفاظت شده

۱-۳-۵- تراکم صاعقه Ng

۱-۳-۶- تراکم ضربه های بازگشتی Na

۱-۳-۷- سیستم حفاظت دربرابر صاعقه ( LPS)

۱-۳-۸- سیستم حفاظت خارجی در برابر صاعقه (ELPI)

۱-۳-۹- سیستم حفاظت داخلی در برابر صاعقه (ILPI)

۱-۳-۱۰-هادی صاعقه گیر E.S.E

۱-۳-۱۱- فرآیند فعال سازی

۱-۳-۱۲- زمان فعال سازی

۱-۳-۱۳- جزء طبیعی

۱-۳-۱۴- میله هم پتانسیل سازی

۱-۳-۱۵- اتصال هم پتانسیل

۱-۳-۱۶- هادی هم پتانسیل ساز

۱-۳-۱۷- جرقه خطرناک

۱-۳-۱۸- فاصله ایمنی S

۱-۳-۱۹- قطعات محکم کننده فولادی متصل به هم

۱-۳-۲۰- میانی

۱-۳-۲۱- ترمینال تست واندازه گیری

۱-۳-۲۲- الکترود زمین

۱-۳-۲۳- سیستم زمین

۱-۳-۲۴- مقاومت سیستم زمین

۱-۳-۲۵- تجهیزات حفاظتی در برابر ولتاژهای ناگهانی ( S.P.D.)

۱-۳-۲۶- ولتاژهای ناگهانی ناپایدار با منشأ اتمسفری

۱-۳-۲۷-  سطح حفاظتی

۱-۳-۲۸- سطح جاذب Ae

۱-۴- پدیده طوفان و حفاظت در برابر صاعقه با استفاده از هادی صاعقه گیر E.S.E

۱-۴-۱- پدیده طوفان و نیاز به حفاظت در برابر صاعقه

۱-۴-۲- مشخصه پارامتر های صاعقه و اثرات همراه آن

۱-۴-۳- اجزای سیستم حفاظت در برابر صاعقه

فصل دوم : تأسیسات حفاظت خارجی در برابر صاعقه ( ELPI )

۲-۱- کلیات

۲-۱-۱- طراحی

۲-۱-۲- بازدید مقدماتی

۲-۲- سیستم ترمینال هوایی

۲-۲-۱- اصول کلی

۲-۲-۲- زمان فعال سازی

۲-۲-۲-۱- آزمایش ارزیابی هادی صاعقه گیر ESE

۲-۲-۳- تعیین محل نصب هادی صاعقه گیر ESE

۲-۲-۳-۱- سطح حفاظت شده

۲-۲-۳-۲-شعاع حفاظت

۲-۲-۴- مواد و ابعاد

۲-۲-۵- تعیین محل صاعقه گیر

۲-۲-۵-۱- هادی صاعقه گیر ESE

۲-۲-۵-۲- بهترین مکان نصب صاعقه گیر

۲-۳- هادی میانی

۲-۳-۱- اصول کلی

۲-۳-۲- تعداد هادیهای میانی

۲-۳-۳- تعیین مسیر

۲-۳-۳-۱-تعیین مسیر در داخل ساختمان

۲-۳-۳-۲-نمای ساختمان

۲-۳-۵-ترمینال تست

۲-۳-۶- شمارنده تعداد صاعقه

۲-۳-۷- اجزای طبیعی

۲-۳-۷-۱- اجزای طبیعی که می توانند به جای تمام یا بخشی از هادی میانی به کار روند

۲-۳-۷-۲- اجزای طبیعی که می توانند به عنوان مکمل هادی میانی به کار روند

فصل سوم : هم پتانسیل سازی قسمتهای فلزی و تأسیسات حفاظت داخلی در برابر صاعقه

۳-۱- اصول کلی

۳-۱-۱- هم پتانسیل سازی

۳-۱-۲- فاصله ایمنی

۳-۲- هم پتانسیل سازی بین قسمت های فلزی خارجی ساختمان

۳-۲-۱- هم پتانسیل سازی با استفاده از یک هادی هم پتانسیل ساز

۳-۲-۲- هم پتانسیل سازی با استفاده از ابزار حفاظت در برابر ولتاژ ناگهانی

۳-۳- هم پتانسیل سازی بین قسمتهای فلزی داخلی : تاسیسات حفاظت داخلی در برابر صاعقه

فصل چهارم : سیستمهای ترمینال زمین

۴-۱- کلیات

۴-۲- انواع سیستمهای ترمینال زمین

۴-۳- اقدام های اضافی

۴-۴ – اتصال داخلی سیستم ترمینال زمین

۴-۵- تجهیزات نزدیک به سیستم زمین

۴-۶- مواد و ابعاد

فصل پنجم : حفاظت در برابر خوردگی

۵-۱- کلیات

۵-۲- احتیاط ها و اقداماتی که باید انجام شود

فصل ششم : اقدامات ویژه

۶-۱- آنتن

۶-۲- کوره های صنعتی

۶-۳- انبارهای مواد منفجره و مواد آتش زا

۶-۴- ساختمانهای مذهبی

۶-۵- ساختمانهای واقع در مکانهای مرتفع

۶-۶- درختان

فصل هفتم : بازرسی و نگهداری

۷-۱- بازرسی اولیه

۷-۲- برنامه زمانی بازرسی

۷-۲-۱- روند بازرسی

۷-۲-۲- گزارش بازرسی

۷-۳- نگهداری

ضمیمه ۱ : مدل سازی حفاظت

۱-۱-تعیین نقطه اصابت

۱-۲- سرعت انتشار هدایتگر

ضمیمه ۲ : ارزیابی  احتمال

ضمیمه ۳ : ارزیابی عملکرد هادی صاعقه گیرE.S.E

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی

پروژه حفاظت خازنهای شبکه در مقابل صاعقه با استفاده از برقگیر

پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

پروژه تأثیر صاعقه بر روی شبکه های قدرت

پروژه برقگیر

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه صاعقه گیر و روشهای حفاظت در مقابل صاعقه

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

19 ژانویه

عنوان : پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ کد پروژه : ۲۹۵ تعداد صفحات : ۱۳۷ وظیفه عمده زمین کردن برجهای خط انتقال نیرو برای هدایت جریان رعد و برق به زمین با کاهش امپدانس مسیر جریان و تأمین ایمنی کافی در برابر آن است.

7 آگوست
پروژه محاسبات مقطع کابل و تاسیسات الکتریکی

پروژه محاسبات مقطع کابل و تاسیسات الکتریکی کد پروژه : ۲۵۹ تعداد صفحات : ۱۰۷ امروزه در تمامی مکان های صنعتی از لوازم و دستگاههای برقی و الکترونیکی برای اهداف مختلف استفاده می شود.این وسایل برای انجام کار خود احتیاج به انرژی برق دارند و این انرژی بایستی بوسیله هادیهای الکتریکی به این وسایل انتقال […]