پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

دانلود پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

کد پروژه : ۱۱۹

تعداد صفحات : ۱۴۸

امکان تغذیه مداوم و پیوسته مشترکین یکی از اهداف اصلی در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع می باشد جهت بررسی این مداومت از محاسبات قابلیت اطمینان استفاده می شود مفهوم قابلیت اطمینان طبیعت احتمالاتی داشته و پارامترهای دخیل در آن متغیرهای تصادفی می باشند .

به همین دلیل محاسبات قابلیت اطمینان شدیداً وابسته به اطلاعات آماری بوده و انجام چنین محاسباتی نیازمند داشتن اطلاعات از گذشته سیستم می باشد این اطلاعات آمار حوادث و اتفاقات شبکه را شامل شده و می بایست در پریود زمانی قابل قبولی جمع آوری شده باشند .

 

فهرست مطالب پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

چکیده

فصل اول : داده های محاسبات قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و روش جمع آوری آنها در شرکت های توزیع

۱-۱- مقدمه

۱-۲- مفاهیم اساسی در مطالعات قابلیت اطمینان سیستم

۱-۳- تقسیم بندی مطالعات قابلیت اطمینان سیستم

۱-۴- پارامترهای محاسبات قابلیت اطمینان سیستم

۱-۵- تخمین پارامترهای قابلیت اطمینان

۱-۶- انواع خطاها

۱-۷- فرم های جمع آوری اطلاعات

۱-۸- نتیجه

فصل دوم : مدخلی بر قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع و گام هایی جهت برآورد شاخص های مربوطه

۲-۱- مقدمه

۲-۲- ضروریات شبکه توزیع

۲-۳- شاخص ها و معیارهای قابلیت اطمینان

۲-۴- تکنیک های ارزیابی قابلیت اطمینان

۲-۵- هزینه و ارزش قابلیت اطمینان

۲-۶- محاسبه عملی شاخص های توزیع

۲-۶-۱- محاسبه تعداد مشترکین روی فیدر

۲-۶-۲- محاسبه شاخص های پایه ای و r و u

۲-۶-۳- محاسبه شاخص های عمومی

۲-۷- نتیجه

فصل سوم : ارزیابی قابلیت اطمینان پست های فشار قوی در سیستم های قدرت

۳-۱- مقدمه

۳-۲- محاسبه قابلیت اطمینان پست های فشار قوی

۳-۲-۱- انواع شینه بندی متداول در پست های کشور

۳-۲-۲- شبکه معادل برای یک نمونه شینه بندی

۳-۲-۳- محاسبه کمی شاخص های قابلیت اطمینان پست ها

۳-۲-۴- محاسبه هزینه های قطعی های اضطراری سالیانه در طول عمر پست

۳-۲-۵- قطعی های برنامه ریزی شده

۳-۲-۶- شبیه سازی شینه تقسیم شده با کلید و شینه فرعی

۳-۲-۷- نمودار قابلیت اطمینان بر اساس انواع شینه بندی ها

۳-۳- نتیجه

فصل چهارم : افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر ترانس های توزیع قدیمی و فرسوده

۴-۱- مقدمه

۴-۲- پیری و ضعف به علت عمر طبیعی (کهولت)

۴-۳- پیری و ضعف به علت بهره برداری نامناسب

۴-۳-۱- بار زیاد

۴-۳-۲- تحمیل جریان های اتصال کوتاه به دفعات زیاد روی ترانس توزیع

۴-۳-۳- عدم تجهیزات حفاظتی مناسب روی این پست ها

۴-۳-۴- عدم بازدیدهای دوره ای و عدم انجام تست های لازم

۴-۴- بررسی وضعیت فعلی پست های توزیع قدیمی و فرسوده

۴-۴-۱- بررسی وضعیت ظاهری تجهیزات پست

۴-۴-۲- تست و آزمایش ترانسفورماتور و تجهیزات پست

۴-۴-۲-۱- تست تجهیزات اولیه

۴-۴-۲-۲- تست ترانسفورماتور

۴-۴-۲-۳- تست تجهیزات طرف ثانیه پست

۴-۵- پیشنهاد اصلاحی

۴-۶- احیای روغن ترانس های توزیع قدیمی

۴-۷- نتیجه

فصل پنجم : نقش تعمیرات دوره ای در افزایش قابلیت اطمینان سیستم

۵-۱- مقدمه

۵-۲- تعمیرات ایده آل

۵-۳- مدل مارکوف تعمیر تجهیزات

۵-۴- محاسبه نرخ بهینه تعمیرات جزئی

۵-۵- نتیجه

فصل ششم : یک مدل اصلاح شده برای بدست آوردن قابلیت اطمینان سیستم های حفاظتی

۶-۱- مقدمه

۶-۲- مدل مارکوف

۶-۳- محاسبات احتمالات

۶-۴- نتایج عددی

۶-۵- نتیجه

فصل هفتم : یک روش اقتصادی بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو

۷-۱- مقدمه

۷-۲- واقعیت های اقتصادی و مسائل حفاظتی شبکه توزیع نیرو

۷-۲-۱- مسائل اقتصادی

۷-۲-۲- نحوه جداسازی دستی مسیرهای هوای در شبکه های توزیع

۷-۳- تدوین نرم افزاری و شبیه سازی کامپیوتری

۷-۴- روش استفاده شده و شاخص های مورد بررسی

۷-۵- پیش فرض ها در شبیه سازی شبکه توزیع نیرو

۷-۶- بررسی یک فیدر نمونه

۷-۷- بررسی میزان تاثیر گذاری تغییرات پارامترهای زمانی بر روی SAIDI

۷-۷-۱- تاثیر MTTRL و MTTRC

۷-۷-۲-تاثیر MTSL و MTSC

۷-۷-۳-تاثیر MTNOS

۷-۸- نتیجه

فصل هشتم : قابلیت اطمینان در نرم افزار  DIgSILEN

۸-۱- مقدمه

۸-۱-۱- کفایت و امنیت

۸-۱-۲- سطوح ارزیابی قابلیت اطمینان

۸-۲-  اصول ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت

۸-۲-۱- پایه و اصول ارزیابی قابلیت اطمینان

۸-۲-۲- نکات و موضوعات طراحی سیستم قدرت

۸-۲-۳- شاخص‌های قابلیت اطمینان سیستم

۸-۲-۴ – داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی‌های قابلیت اطمینان سیستم

۸-۳- معرفی نرم افزار  DIgSILENT

۸-۳-۱- شبکه‌ی انتقال

۸-۳-۲- سیستم‌های توزیع

۸-۳-۳- توربین بادی

۸-۳-۴- سیستم‌های صنعتی

۸-۴- معرفی اجمالی منوهای نرم‌افزار

۸-۴-۱- منوی اصلی نرم‌افزار

۸-۴-۲- ایجاد پروژه

۸-۵- کاربرد نرم‌افزار DIgSILENT در بخش قابلیت اطمینان

۸-۵-۱- محاسبات اضطرار (Contingency)

۸-۵-۲- محاسبات Voltage sag

۸-۵-۳- محاسبات قابلیت اطمینان بر اساس احتمال

۸-۵-۴- محاسبه نتایج

۸-۵-۵- مدل خرابی ارائه نرخ خرابی و مدت زمان تعمیر تجهیزات

۸-۵-۶- باسبارها و ترمینال‌ها

۸-۵-۷- خطوط و کابل‌ها

۸-۵-۸- ترانسفورمر

۸-۵-۹- ژنراتور

۸-۵-۹-۱- تعمیر و نگهداری

۸-۵-۹-۲- خرابی‌های مد مشترک

۸-۵-۹-۳- مدل بار نرم‌افزار

۸-۵-۱۰- Remedial Action

منابع

مطالب مرتبط :

کتاب آموزش نرم افزار دیگسایلنت | digsilent | زبان فارسی |

جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent

پاسخ سوالات جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent

پروژه جبران سازی سری در خطوط انتقال و شبیه سازی آن با نرم افزار DIGSILENT

پروژه ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت و جنبه های توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان

پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و توزیع

پروژه بررسی روش های قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق

پروژه ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه توزیع

 

پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار digsilent فایل شبیه سازی ندارد

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۲MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد که میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۱۵ بهمن
آز بررسی سیستم های قدرت با نرم افزار دیگسایلنت

دانلود پاسخ سوالات جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent در این پست پاسخ جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent که قبلا در سایت قرار گرفته بود ارائه میکنیم. این فایل توسط خانم الهام یسلیانی تهیه و برای ما ارسال شده است از ایشان بابت زحماتی که در تهیه این فایل کشیدن کمال […]

۲۴ آذر

عنوان : پروژه بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق کد پروژه : ۶۲ تعداد صفحات : ۱۷۲ اطمینان شبکه های برق به چه مواردی وابسته است و چگونه می توان این اطمینان را در برابر خطاها افزایش داد قابلیت اطمینان توزیع بعلت تاثیر زیاد بر روی هزینه برق و وابستگی زیاد به […]

۱۵ آذر
آز بررسی سیستم های قدرت با نرم افزار دیگسایلنت

دانلود جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent به همراه پاسخ سوالات جزوه آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت با DigSilent که در این پست قرار دادیم مربوط به آزمایشگاه سیستم های قدرت میباشد که با استفاده از نرم افزار digsilent میباشد.