پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله

دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئلهدانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله

کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری ، کاربردها و روش حل مسئله تالیف دکتر سید مهدی مظهری که یکی از بهترین  کتب درس الکترومغناطیس است . این کتاب مناسب دانشجویان کارشناسی و داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق و فیزیک است که حاوی درس ، مثال های کلیدی ، نکات برجسته ، کاربردهای صنعتی و نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سال های ۸۰ تا ۹۰ میباشد.

این کتاب بسیار ارزشمند حاوی پنج فصل و ۵۸۵ صفحه به زبان فارسی در قالب فایل pdf توسط جناب دکتر سید مهدی مظهری برای سایت پاورجام ارسال شده است که از خداوند متعال سلامتی ، موفقیت و شادمانی را برایشان مسئلت داریم .

جهت دانلود این کتاب بر روی دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله به رنگ آبی در پایین صفحه کلیک کنید.

 

فهرست مطالب کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله

فصل اول – آنالیز برداری

مقدمه

جمع و تفریق برداری

ضرب بردارها

ضرب عددی یا داخلی

ضرب خارجی

ضرب سه بردار

دستگاه های متعامد

مختصات کارتزین

مختصات استوانه ای

ضریب متریک

تغییرات طول در دستگاه استوانه ای

تغییرات دیفرانسیل سطح

تبدیل مختصات استوانه ای به کارتزین

محاسبه ضریب متریک با استفاده از روش تحلیلی

مختصات کروی

رابطۀ بین بردارهای یکه در دستگاه استوانه ای و کروی

تبدیل مختصات در دستگاه کروی

ضریب متریک

تغییرات طول در دستگاه کروی

تغییرات دیفرانسیل سطح

گرادیان یک میدان عددی

دیورژانس یک میدان برداری

مفهوم فیزیکی دیورژانس در الکترومغناطیس

قضیۀ دیورژانس

کرل یک میدان برداری

تعبیر فیزیکی کرل

چرا دیورژانس نمی تواند منابع برداری را شناسایی و مشخص کند ؟

مفهوم فیزیکی کرل در الکترومغناطیس

قضیۀ استوکس

انتگرال هایی شامل توابع برداری

انتگرال مسیر

انتگرال سطح

انتگرال حجم

عملگرهای برداری مکرر

لاپلاسین

 لاپلاسین اسکالر

لاپلاسین برداری

دو اتحاد صفر : دسته بندی میدان های برداری

اتحاد  Ι

 اتحاد  ΙΙ

 قضیۀ هلم هولتز

توابع برداری کنسرواتیو

تئوری انتگرال گرین

انتگرال های مهم

مسائل پایان فصل

فصل دوم – الکترواستاتیک

مقدمه

قانون کولن و فرضیات اصلی الکتریسیته ساکن

رهیافت کلی حل مسائل الکترواستاتیک، آرایش های مختلف بار

اصول روش

میدان های ناشی از بار نقطه ای

میدان های ناشی از بار خطی

میدان های ناشی از بار سطحی

میدان های ناشی از بار حجمی

محاسبۀ جهت نهایی میدان

قانون گاوس

چگالی شار الکتریکی

پتانسیل الکتریکی

پتانسیل الکتریکی ناشی از بارهای نقطه ای

پتانسیل الکتریکی ناشی از بارهای خطی

خطوط هم پتانسیل

پتانسیل الکتریکی ناشی از بارهای سطحی

پتانسیل الکتریکی ناشی از بارهای حجمی

بررسی فیزیکی مفهوم پتانسیل الکتریکی در توزیع متقارن کروی

رابطۀ پتانسیل و توزیع بار

هادی ها در میدان الکتریکی ساکن

شرایط مرزی در فصل مشترک هادی – فضای آزاد

دی الکتریک ها در میدان الکتریکی ساکن

توزیع های بار معادل در عایق های قطبیده

چگالی شار الکتریکی و ضریب دی الکتریک

میدان در عایق و قانون گاوس

قطبش متقارن و میدان الکتریکی

هیچ بار آزادی در فضا نباشد

فضا دارای بار آزاد متقارن است

فضا داری بار آزاد غیرمتقارن است

شرایط مرزی میدان های الکتریکی ساکن

بررسی شرایط مرزی بردار پلاریزاسیون

شرایط مرزی بردار پلاریزاسیون در صورت وجود بار پلاریزه در مرز

یک شرایط مرزی بردار پلاریزاسیون در عایق های خطی

 مقاومت دی الکتریک

دو قطبی معادل

خازن و ظرفیت

روش دیفرانسیلی

تعمیم یافتۀ روش دیفرانسیلی محاسبۀ خازن

انرژی

 انرژی بارهای گسسته

انرژی بارهای پیوسته

بررسی فیزیکی تغییر انرژی سیستم های خازنی

 چگالی انرژی قطبش

نیرو و گشتاور

نیروی وارد بر واحد سطح هادی

نیرو و گشتاور وارد بر دو قطبی

خطوط میدان الکتریکی

روش کار مجازی برای محاسبه نیرو

ضرایب پتانسیل و ظرفیت

ضرایب پتانسیل کره های هادی هم مرکز

ضرایب پتانسیل استوانه های هادی خارج هم

ضرایب پتانسیل کره های هادی خارج هم

محافظت الکتریسیته ساکن

مسائل پایان فصل

فصل سوم – روش های خاص حل مسائل الکترواستاتیک و تئوری جریان های دائم

مقدمه

روش تصویر

روش تصویر در هادی ها

بار نقطه ای و صفحات هادی

دو قطبی و صفحۀ هادی

بار خطی و استوانۀ هادی و موازی

بار نقطه ای و کره هادی

بار نقطه ای و کره هادی زمین شده

بار نقطه ای و کره هادی با پتانسیل مشخص

بار نقطه ای و کره هادی با میزان بار مشخص

بار سطحی کروی و کره هادی

کره باردار و صفحۀ زمین شده

موارد ترکیبی

تئوری تصاویر در عایق ها

بار نقطه ای و فضای عایق

قضیۀ اول

قضیۀ دوم

قضیۀ سوم

بار نقطه ای و کره عایق

قضیه هم پاسخی گرین

بیان اول قضیه هم پاسخی

بیان دوم قضیه هم پاسخی

معادلات لاپلاس و پواسون

اصل یکتایی جواب

معادلات لاپلاس در دستگاه های متعامد

حل معادله لاپلاس یک متغیره

 دو هادی مسطح موازی

 دو استوانه هم محور

دو نیم صفحه با لبه مشترک

دو کره هم مرکز

دو مخروط هم محور و هم راس

حل معادله لاپلاس در دو بعد

حل معادله لاپلاس دو بعدی در دستگاه کارتزین

حل معادله لاپلاس دو بعدی در دستگاه استوانه ای

حل معادله لاپلاس دو بعدی در دستگاه کروی

حل معادله لاپلاس در سه بعد

تئوری نقطه میانی

تئوری جریان های الکتریکی دائم

انواع جریان های الکتریکی

چگالی های جریان

جریان های ناشی از حرکت بار = جریان های انتقالی

 جریان های دائم

رسانندگی

توان اتلافی

شرایط مرزی چگالی جریان

مقاومت

شروع با پتانسیل

شروع با جریان

 استفاده از روش دیفرانسیلی

استفاده از ظرفیت خازنی برای محاسبۀ مقاومت و بر عکس

سیستم های مقاومتی – خازنی

اصل بقای بار و معادله پیوستگی

مسائل پایان فصل

فصل چهارم – مغناطیس ساکن

مقدمه

اصول موضوعی مغناطیس ساکن در فضای آزاد

قانون بیوساوار

میدان های ناشی از توزیع جریان های خطی

میدان های ناشی از توزیع جریان های سطحی

میدان ناشی از یک صفحه بینهایت حامل جریان

حل توزیع های خطی با توزیع های سطحی

میدان های ناشی از توزیع جریان های حجمی

قانون مداری آمپر و کاربردهای آن

شار مغناطیسی

پتانسیل مغناطیسی برداری

استفاده از رابطه (۴-۲۶) برای محاسبه پتانسیل مغناطیسی برداری

استفاده از تناظر بین الکترواستاتیک و مغناطیس برای محاسبه پتانسیل

استفاده از معادلات لاپلاس و نتایج آن برای محاسبه پتانسیل مغناطیسی

استفاده از میدان و حل پواسون برداری برای محاسبه پتانسیل مغناطیسی

دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله

دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله

دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله

استفاده از میدان مغناطیسی برای محاسبه پتانسیل مغناطیسی

استفاده از رابطۀ (۴-۲۹) برای محاسبه پتانسیل مغناطیسی

دو قطبی مغناطیسی

مغناطیس شدگی و چگالی های جریان معادل

مغناطیس شدگی

چگالی های جریان معادل

شدت میدان مغناطیسی و نفوذ پذیری نسبی

پتانسیل مغناطیسی اسکالر و چگالی های بار مغناطیسی معادل

انواع مواد مغناطیسی و چگونگی تغییر خواص آنها در حضور میدان

شرایط مرزی میدان های مغناطیسی ساکن

دو کاربرد ابزاری از مغناطیسی ساکن

اندوکتانس

اندوکتانس خودی

اندوکتانس متقابل

مدار مغناطیسی

روش رلوکتانسی

قانون مداری آمپر

انرژی مغناطیسی

نیروی مغناطیسی

نیروی مغناطیسی وارد بر بار متحرک

نیروی مغناطیسی وارد بر سیستم حامل جریان

نیروی مغناطیسی وارد بر اجسام

گشتاور مغناطیسی

دوگانی بین الکترواستاتیک و مغناطیس ساکن

مسائل پایان فصل

فصل پنجم – میدان های متغیر با زمان

مقدمه

قانون اول : قانون القای فارادی

هادی متحرک در میدان مغناطیسی ساکن

قانون دوم ماکسول

دیگر معادلات ماکسول

ولتاژهای القایی در مدارهای مغناطیسی

مسائل پایان فصل

پیوست – نمونه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰

منابع

 

مطالب مرتبط :

حل المسائل الکترومغناطیس ویلیام هیت

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب الکترومغناطیس مهندسی تئوری، کاربردها و روش حل مسئله

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم :  ۱۲MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط