پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه

دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقهدستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه

کتاب دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه جلد هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) این دستورالعمل در اجرای بند ۲-۷-۱-۲-۱۳ و بند پ ۲-۷-۹-۱- مبحث سیزدهم مقرارت ملی ساختمان و بند ۳-۱-۲۱ مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان و بند ۷-۷-۲۲ و بند ۷-۱۲-۷-۲۲ مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان به منظور حفاظت از کلیه ساختمان های تحت پوشش مقررات ملی ساختمان در برابر برخورد مستقیم صاعقه و اثرات ثانویه آن تهیه شده است.

 

 

 

فهرست مطالب دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه

بخش اول : هدف و دامنه کاربرد

بخش دوم : مراجع الزامی

بخش سوم : تعاریف و کلمات اختصاری

۳-۱- اصطلاحات و تعاریف

بخش چهارم : ضوابط اصولی برای حفاظت ساختمان ها

۴-۱- تمهیدات حفاظتی

۴-۱-۱- کلیات

۴-۱-۲- تمهیدات حفاظتی برای کاهش آسیب به موجودات زنده ناشی از شوک الکتریکی

۴-۱-۳- تمهیدات حفاظتی جهت کاهش آسیب های فیزیکی

۴-۱-۴- تمهیدات حفاظتی جهت کاهش آسیب ها به سیستم های الکترونیکی و الکتریکی

۴-۱-۵- انتخاب تمهیدات حفاظتی

۴-۲- معیارهای اساسی جهت حفاظت ساختمان ها و تاسیسات در برابر صاعقه

۴-۲-۱- کلیات

۴-۲-۲- تراز حفاظت صاعقه

۴-۲-۳- زون های حفاظت صاعقه

۴-۲-۴- حفاظت ساختمان ها

۴-۲-۴-۱- حفاظت جهت کاهش خسارت های فیزیکی و خطرات جانی

۴-۲-۴-۲- حفاظت جهت کاهش خرابی سیستم های داخلی

۴-۳- طراحی سیستم حفاظت صاعقه

۴-۴- پیوستگی الکتریکی بخش های فلزی و آرماتورها در ساختمان های بتنی

بخش پنجم : مدیریت ریسک

بخش ششم : سیستم حفاظت صاعقه خارجی

۶-۱- کلیات

۶-۱-۱- کاربرد سیستم حفاظت صاعقه

۶-۱-۲- انتخاب سیستم حفاظت صاعقه خارجی

۶-۱-۳- استفاده از اجزای طبیعی

۶-۲- سیستم پایانه هوایی

۶-۲-۱- کلیات

۶-۲-۲- جانمایی

۶-۲-۲-۱- روش زاویه حفاظتی

۶-۲-۲-۲- روش گوی غلتان

۶-۲-۲-۳- روش مش بندی

۶-۲-۳- پایانه هوایی جهت حفاظت در مقابل اصابت صاعقه به دیواره های جانبی ساختمان های بلند

۶-۲-۳-۱- ساختمان های با ارتفاع کمتر از ۶۰ متر

۶-۲-۳-۲- ساختمان های با ارتفاع ۶۰ متر یا بیشتر

۶-۲-۴- نحوه اجرا

۶-۲-۵- اجزای طبیعی

۶-۳- سیستم هادی نزولی

۶-۳-۱- کلیات

۶-۳-۲- جانمایی برای یک سیستم حفاظت صاعقه ایزوله

۶-۳-۳- جانمایی برای یک سیستم حفاظت صاعقه غیر ایزوله

۶-۳-۴- نحوه اجرا

۶-۳-۵- اجزای طبیعی

۶-۳-۶- گیره تست

۶-۴- سیستم پایانه زمین

۶-۴-۱- کلیات

۶-۴-۲- آرایش سیستم زمین در شرایط کلی

۶-۴-۲-۱- آرایش نوع A

۶-۴-۲-۲- آرایش نوع B

۶-۴-۳- نصب الکترودهای زمین

۶-۴-۴- الکترودهای زمین طبیعی

۶-۵- اجزا

۶-۵-۱- کلیات

۶-۵-۲- نگهدارنده

۶-۵-۳- اتصالات

۶-۶- جنس و ابعاد

۶-۶-۱- جنس اجزا

۶-۶-۲- ابعاد

بخش هفتم : سیستم حفاظت صاعقه داخلی

۷-۱- کلیات

۷-۲- همبندی به منظور هم پتانسیل سازی صاعقه

۷-۲-۱- کلیات

۷-۲-۲- همبندی به منظور هم پتانسل سازی صاعقه با تاسیسات فلزی

۷-۲-۳- همبندی به منظور هم پتانسیل سازی صاعقه برای بخش های هادی خارجی

۷-۲-۴- همبندی به منظور هم پتانسیل سازی صاعقه برای سیستم های داخلی

۷-۲-۵- همبندی به منظور هم پتانسیل سازی صاعقه برای خطوط متصل به ساختمان تحت حفاظت

۷-۳- عایق سازی الکتریکی سیستم حفاظت صاعقه خارجی

۷-۳-۱- کلیات

۷-۳-۲- روش ساده شده

۷-۳-۳- روش جزیی تر

بخش هشتم : سیستم های الکترونیکی و الکتریکی داخل ساختمان

۸-۱- کلیات

۸-۲- همبندی و زمین کردن

۸-۲-۱- سیستم پایانه زمین

۸-۲-۲- شبکه همبندی

۸-۲-۳- شینه بندی

۸-۲-۴- همبندی در مرز زون های حفاظت صاعقه

۸-۲-۵- جنس و ابعاد عناصر همبندی

۸-۳- شیلد کردن مغناطیسی و مسیریابی خطوط

۸-۳-۱- کلیات

۸-۳-۲- شیلد کردن فضایی

۸-۳-۳- شیلد کردن خطوط داخلی

۸-۳-۴- مسیریابی خطوط داخل ساختمان

۸-۳-۵- شیلد کردن خطوط خارج از ساختمان

۸-۳-۶- جنس و ابعاد شیلدهای مغناطیسی

۸-۴- سیستم SPD هماهنگ شده

بخش نهم : نگهداری و بازرسی از یک سیستم حفاظت صاعقه

۹-۱- کلیات

۹-۲- کاربرد بازرسی

۹-۳- محدوده بازرسی

۹-۴- ترتیب مراحل بازرسی

۹-۴-۱- روند بازرسی

۴-۹-۲- بررسی مستندات فنی

۹-۴-۳- بازرسی چشمی

۹-۴-۴- انجام تست سیستم حفاظت صاعقه

۹-۴-۵- مستند سازی گزارشات بازرسی

۹-۵- تعمیر و نگهداری

۹-۵-۱- ملاحظات عمومی

۹-۵-۲- فرآیند تعمیر و نگهداری

۹-۵-۳- مستندات نگهداری سیستم حفاظت صاعقه

بخش دهم : حفاظت موجودات زنده در برابر آسیب های ناشی از صاعقه

۱۰-۱- حفاظت در برابر خطرات ناشی از ولتاژ تماس

۱۰-۲- حفاظت در برابر خطرات ناشی از ولتاژ گام

بخش یازدهم : مراجع

پیوست ۱ : طراحی سیستم حفاظت صاعقه

پیوست ۲ : الزامات اجزای سیستم حفاظت صاعقه

پیوست ۳ : چک لیست نمونه برای بازرسی و تست یک سیستم حفاظت صاعقه مطابق با استاندارد EN62305-3

 

مطالب مرتبط :

کتاب دستورالعمل اصول کار بر روی خطوط برق دار

کتب مباحث آزمون نظام مهندسی برق

جزوه آمادگی آزمون نظام مهندسی برق

پروژه صاعقه گیر و روش های حفاظت در مقابل صاعقه

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود دستورالعمل حفاظت ساختمان ها در مقابل صاعقه

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط