خانه / لیست پروژه ها

لیست پروژه ها

کد ۲۸۱ : پروژه بهینه سازی موتورهای آسنکرون

کد ۲۸۲ : پروژه Ct های نوری

کد ۲۸۳ : پروژه بررسی اضافه ولتاژ در خطوط انتقال

کد ۲۸۴ : پروژه بررسی علت تخریب برقگیر های پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلو ولت

کد ۲۸۵ : پروژه کنترل سرعت موتورهای DC با میکروکنترلر

کد ۲۸۶ : پروژه رله های حفاظتی و انواع آن در شبکه فوق توزیع

کد ۲۸۷ : پروژه رله و حفاظت سیستمهای قدرت

کد ۲۸۸ : پروژه ایمنی در برق

کد ۲۸۹ : پروژه کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی

کد ۲۹۰ : پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر عملکرد موتورها و ترانسهای توزیع شبکه

کد ۲۹۱ : پروژه پیل های سوختی و تولید برق توسط آنها

کد ۲۹۲ : پروژه بررسی نیروگاه اتمی

کد ۲۹۳ : پروژه تامین مالی پروژه های تولید برق

کد ۲۹۴ : پروژه ابررسانا

کد ۲۹۵ : پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

کد ۲۹۶ : پروژه گلخانه هوشمند

کد ۲۹۷ : پروژه کنترل مدل سازی،شبیه سازی و کنترل بازوهای مکانیکی در محیط گرافیکی

کد ۲۹۸ : پروژه بررسی روشهای نوین کنترل برای STATCOM و اثرات آن بر روی مزارع بادی

کد ۲۹۹ : پروژه بررسی روشهای مدرن اندازه گیری در فشارقوی

کد ۳۰۰ : پروژه بررسی اقتصادی شبکه های توزیع هوایی و زمینی در احداث و بهره برداری