پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

5- Jayabi behine manabe tolid parakande(www.powerjam.ir)عنوان : دانلود پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

کد پروژه : ۵

تعداد صفحات :۱۵۲

در این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده شده است . پس از استخراج فلوچارت این روش در جایابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده ،برنامه های کامپیوتری تهیه شده و این برنامه روی شبکه ۴۵ شین IEEE پیاده سازی و اجرا شده است نتایج بدست آمده از چند بار اجرای برنامه ،با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آن بیان شده است.

همچنین بدلیل اینکه نیروگاههای تولید پراکنده در شبکه های توزیع کاربرد بیشتری دارند مسئله جایابی بهینه این نیروگاهها برای یک شبکه توزیع واقعی ۷۰ شین نمونه( فیدر قره آغاج شهرستان هشترود) پیاده سازی و اجرا شده است.

نتایج بدست آمده بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه را نشان می دهد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : مروری برانرژیهای تجدید پذیر

۱-۱-مقدمه

۱-۲-اهمیت موضوع

۱-۳-تقسیم بندی انواع انرژی

۱-۴-اهمیت توجه به انرژیهای پاک

۱-۵-انواع انرژیهای تجدید شونده

۱-۵-۱-انرژی برق آبی   

۱-۵-۲-انرژی خورشیدی

۱-۵-۳-انرژی باد

۱-۵-۴-انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال)

۱-۵-۵-انرژی زیست توده     

۱-۵-۶-انرژیهای دریایی  

۱-۵-۷-هیدروژن و پیل سوختی

۱-۶-خلاصه مشخصه های مهم منابع نوین انرژیهای تجدید پذیر

فصل دوم: معرفی سیستم‌های تولید پراکنده(DG)  

۲-۱- مقدمه

۲-۲-تعریف تولید پراکنده

۲-۳-اهداف استفاده از تولیدات پراکنده

۲-۴-علل رویکرد به منابع تولید پراکنده

۲-۵–علل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران  

۲-۶-مزایای استفاده از تولید پراکنده

۲-۶-۱-مزایای اقتصادی DGاز دید مشترکین

۲-۶-۲-مزایای اقتصادی DGاز دید شرکت توزیع الکتریکی

۲-۷-معایب استفاده از تولیدات پراکنده

۲-۸-موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا

۲-۸-۱-راهکارایی جهت کاهش موانع

۲-۹-اثرات زیست محیطی استفاده از منابع تولید پراکنده

فصل سوم : تاریخچه تولید پراکنده در جهان

۳-۱-مقدمه

۳-۲-تعریف منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان

۳-۳-کاربردهای منابع تولید پراکنده

۳-۴-فواید منابع تولید پراکنده

۳-۵-انواع تکنولوژی منابع تولید پراکنده

۳-۵-۱موتورهای رفت و برگشتی

۳-۵-۲میکرو توربین ها

۳-۵-۳توربینهای احتراق صنعتی

۳-۵-۴-پیلهای سوختی  

۳-۵-۵-سیستمهای فتوولتائیک

۳-۵-۶-سیستمهای توربین بادی

۳-۶-دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در دنیا

۳-۷-موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا

۳-۷-۱-راهکارهائی جهت کاهش موانع

۳-۷-۲-راهکارهای کاهش موانع فنی

۳-۸-منابع تولید پراکنده در ایران

۳-۸-۱-دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران

۳-۸-۲-پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران

۳-۹-بررسی برخی تجربیات جهانی

۳-۹-۱-تجربه کشور آلمان درخصوص توسعه انرژیهای تجدید پذیر

۳-۹-۲-تجربه کشور چین در رابطه با انرژیهای تجدید پذیر

فصل چهارم : تولید پراکنده در سیستمهای توزیع انرژی و مقایسه آن با تولیدات متمرکز

۴-۱-مقدمه

۴-۲-نحوه اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه

۴-۲-۱–مستقل از شبکه سراسری برق

۴-۲-۲-متصل به شبکه سراسری برق

۴-۳-مزایای اساسی تولید پراکنده

۴-۳-۱-تامین توان

۴-۳-۲-توان اضطراری

۴-۳-۳-توزیع متعادل بار 

۴-۳-۴-بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان

۴-۳-۵-بهبود پروفیل ولتاژ

۴-۳-۶-افزایش طول عمر تجهیزات

۴-۳-۷-کاهش تلفات

۴-۳-۸-تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی

۴-۴-مشکلات اتصالDGبه شبکه توزیع

۴-۴-۱-مشکلات قابلیت اطمینان و کیفیت توان

۴-۴-۲-مسئله کنترل

۴-۴-۳-مسئله امنیت

۴-۴-۴-مسائل محیط زیستی

۴-۴-۵-ابعاد اقتصادی    

۴-۵-وظایف و مسئولیتها در زمان بهره برداری (نرمال و غیرنرمال)

۴-۶-بهره برداری واحدهای تولیدی

۴-۷-دستورالعمل شرایط اتصال تولیدات پراکنده به شبکه توزیع

۴-۷-۱-کلید قطع

۴-۷-۲-رله های چند منظوره شامل

۴-۷-۳-تله متری

۴-۸-شرایط فنی اتصال تولیدات پراکنده به شبکه توزیع

۴-۸-۱-تنظیم ولتاژ

۴-۸-۲-هماهنگی با سیستم زمین شبکه توزیع

۴-۹-آزمایشات

۴-۹-۱-آزمایشات قبل از اتصال

۴-۹-۲-آزمایشات دورهای

فصل پنجم : بررسی اقتصادی تولیدات پراکنده

۵-۱-مقدمه

۵-۲-منابع انرژی های تجدید پذیر و ویژگیهای اقتصادی آنها

۵-۳-بررسی اقتصادی تولید پراکنده در سیستم توزیع

۵-۳-۱-آیا DGبرای شرکتهای توزیع توجیه اقتصادی دارد؟

۵-۳-۲-آیا DGاز لحاظ اقتصادی برای مشترکین مقرون بصرفه است؟

۵-۳-۳-مزایای اقتصادی DG از دید مشترکان

۵-۳-۴-مزایای اقتصادیDG  از دید شرکت توزیع

۵-۴-ارزیابی اقتصادی فن آوریهای تولید پراکنده

۵-۵-نمونه ای از بررسی های صورت گرفته در جهت گزینش بهینه اقتصادی منابع تولید پراکنده

فصل ششم : اساس الگوریتم ژنتیک

۶-۱-مقدمه

۶-۲-مفاهیم الگوریتم ژنتیک

۶-۲-۱-ژن وکروموزوم

۶-۲-۲-تابع هدف

۶-۲-۳-جمعیت و نسل

۶-۲-۴-والدین و فرزندان

۶-۲-۵-بلوک دیاگرام الگوریتم ژنتیک

۶-۲-۶-عملگرهای انتخاب،برش و جهش

۶-۲-۷-چند تابع هدف نمونه برای تحلیل به کمک الگوریتم ژنتیک

۶-۳-مفاهیم تکمیلی

۶-۳-۱-همگرایی الگوریتم ژنتیک (Convergence  )

۶-۳-۲-قضیه الگو  ( Goldberg – ۱۹۸۹ )

۶-۳-۳-شرط توقف الگوریتم

۶-۳-۴-بهینه سازی چند مرحله ای

۶-۳-۵-برخی از مفاهیم تکمیلی و پیشرفته درGA

۶-۳-۶-بهینه سازی چند وجهی ( Multi modal – optimization )

۶-۳-۷-بهینه سازی چند تابعی ( Multi – Objective Optimization )

۶-۴-شباهتها و تفاوتهایGAبا روشهای قدیمی بهینه سازی

۶-۵-نکات مهم در هنگام کار باGA

۶-۶-مزایایGA

۶-۷-کاربردهایGA

فصل هفتم : جایابی بهینه DGبراساس الگوریتم ژنتیک

۷-۱-مقدمه

۷-۲-ضرورت جایابی نیروگاههای تولید پراکنده در شبکه

۷-۲-۱-جایابی نیروگاههای نا متمرکز (تولید پراکنده ) –یک مثال

۷-۳-روشهای بهینه سازی در حل مسائل جایابی تولیدات پراکنده

۷-۳-۱-روش آنالیز حساسیت

۷-۳-۲-روش برنامه ریزی پویا

۷-۴-دلایل بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک

۷-۵-روش الگوریتم ژنتیک در جایابی بهینه نیروگاههای پراکنده

۷-۵-۱-اعمال روش الگوریتم ژنتیک به مساله جایابی بهینه نیروگاههای پراکنده

۷-۵-۲-تهیه فلوچارت روش الگوریتم ژنتیک جهت جایابی بهینه

۷-۶-نتایج شبیه سازی روش الگوریتم ژنتیک برای شبکه ۴۵ شینIEEE

۷-۶-۱-نتایج اجرای برنامه پخش بار بدون حضورDG

۷-۶-۲-نتایج اجرای برنامه درحضورDG

۷-۶-۳-نتایج اجرای برنامه درحضورDG

۷-۶-۴-نتایج اجرای برنامه در حضورDG

۷-۷-تحلیل نتایج

فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

پروژه های مرتبط :

پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده (DG)در بهبود شبکه برق

پروژه شبیه سازی سیستمهای DGو مدارات تکفاز و سه فاز

پروژه سیستم‌های تولید پراکنده (DG)

پروژه تولید پراکنده

پروژه تاثیر منابع تولید پراکنده بر شبکه توزیع برق

پروژه هماهنگی تجهیزات حفاظتی شبکه های توزیع در حضور تولید پراکنده

پروژه خازن گذاری در شبکه فشار متوسط در حضور منابع تولید پراکنده (DG)

پروژه بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پایان نامه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پایان نامه : ۱۰۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

21 سپتامبر
پروژه تولیدات پراکنده به همراه دستورالعمل های اجرایی مولد های مقیاس کوچک در ایران و معرفی تجدید ساختار برق

پروژه تولیدات پراکنده به همراه دستورالعمل های اجرایی مولد های مقیاس کوچک در ایران و معرفی تجدید ساختار برق این پروژه توسط یکی از کاربران عزیز پاورجام برای ما ارسال شده است که بصورت رایگان میتوانید در قالب فایل word دانلود نمایید. در ساختار قدیم صنعت برق در کشورهای پیشرفته و وضعیت موجود بسیاری از […]

1 جولای

پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی کد پروژه : ۳۱۸ تعداد صفحات : ۸۷ پروژه بررسی و تحلیل تاثیر رعد و برق در خطوط انتقال انرژی به بررسی پدیده رعد و برق و تاثیرات برخورد آن با شبکه برق و همچنین روشهای جلوگیری از آن میپردازد .اضافه ولتاژهای گذرای ناشی […]

1 می
پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

14 مارس

عنوان : پروژه استفاده بهینه از موتورهای آسنکرون کد پروژه : ۳۰۴ تعداد صفحات : ۲۱۳ با توجه به گستردگی سیستم های دارای موتور الکتریکی و سهم قابل توجهی که این سیستم ها در مصرف انرژی الکتریکی در تمام بخش ها دارند ، پرداختن به برنامه بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های موتور الکتریکی […]