پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن

بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن 

عنوان : پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن 

کد پروژه : ۶۵

تعداد صفحات : ۲۷۷

شبکه قدرت شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع نیرو است . انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاه ها و عبور از شبکه های انتقال و توزیع به مصرف کنندگان میرسد در این مسیر مقداری از انرژی بدلایل مختلف تلف میشود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق میباشد

و مسلما تلفات و معضلات این پدیده بسیار قدیمی است ولی آنچه باعث شده تا این مشکل همچنان به عنوان بحثی به روز در جامعه مهندسی برق مطرح باشد تبعات اقتصادی و هزینه های گزافی است که از این بابت پرداخت میشود.

 

فهرست مطالب پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن 

فصل اول : تلفات در شبکه توزیع

۱-۱-مقدمه

۱-۱-۱-تلفات فنی شبکه

۱-۱-۲-تلفات غیرفنی شبکه

۱-۲-عوامل تشدید تلفات

۱-۳-روشهای کاهش تلفات

فصل دوم : تلفات توان و انرژی در سیستمهای توزیع  و ارائه مدلهای محاسباتی آنها

۲-۱-تلفات توان و انرژی

۲-۲-تلفات توان

۲-۳-تلفات انرژی

۲-۳-۱-مقاومت هادیها

۲-۳-۲-توان الکتریکی

۲-۳-۳-ولتاژ شبکه توزیع

۲-۴-ضریب تلفات و ساعت معادل

۲-۴-۱-ساعت معادل

۲-۴-۲-ضریب تلفات

۲-۵-رابطه تلفات توان و انرژی

۲-۶-مدل کلی ضریب تلفات

۲-۶-۱-تعیین ضرایب ثابتc

۲-۶-۲-شکل کلی مدل

۲-۶-۳-مدلهایی از ضریب تلفات

۲-۷-روش محاسبه ضریب تلفات

۲-۷-۱-مصارف نرمال
۲-۷-۲-مصارف ویژه

۲-۷-۳-محاسبه تلفات انرژی

۲-۸-رابطه تلفات و انرژی مبادله شده

۲-۸-۱-حداقل تلفات

۲-۸-۲-حداکثر تلفات

۲-۸-۳-متوسط تلفات

۲-۸-۴-رابطه تلفات و انرژی انتقالی

۲-۹-تلفات در بارهای ناپیوسته

۲-۹-۱-مصارف ویژه

۲-۹-۲-ارائه مدل مناسب

۲-۹-۳-بررسی مدل مناسب

۲-۱۰-ارزش تلفات در شبکه

۲-۱۰-۱- عوامل موثر در تلفات توان

۲-۱۰-۲- عوامل موثر در محاسبه ارزش تلفات

۲-۱۰-۳- ویژگیهای مصرف

۲-۱۰-۴-مدل ریاضی مقدار تلفات

۲-۱۰-۵- مدل ریاضی ارزش تلفات

۲-۱۱- تلفات توان در شبکه های بهم پیوسته

۲-۱۱-۱-روش مستقیم

۲-۱۱-۲-استفاده از مطالعات پخش بار

۲-۱۱-۳-استفاده از مدل تلفات

۲-۱۲-ارزش تلفات در شرایط رشد بار

۲-۱۲-۱-رشد بار یکنواخت برای پیک

۲-۱۲-۲-رشد بار در سالهای محدود

۲-۱۲-۳- تعیین ضرایبKPوKE

فصل سوم : تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع و بررسی اقتصادی این تلفات

۳-۱-تعریف کلی تلفات انرژی در ترانسفورماتورها

۳-۱-۱-تلفات آهنی یا تلفات بی‌باری

۳-۱-۲-تلفات بارداری (تلفات مسی)

۳-۱-۳-تلفات انرژی از عدم تطابق مشخصات فنی ترانسفورماتورهای موازی در اکثرپست‌های توزیع

۳-۱-۴-تلفات اضافی ناشی از کثیفی روغن ولجن گرفتگی دور سیمپیچ‌های ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۱-۵-تلفات ناشی از جذب رطوبت توسط روغن ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۱-۶-تلفات اضافی ناشی از اتصال کوتاه های متوالی برروی فیدرهای ثانویه‌ی ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۲-تخمین مولفه های تلفات در ترانسفورماتورهای قدرت و روشهای کاهش آنها

۳-۳-تلفات در هسته آهنی یا تلفات بی باری

۳-۳-۱-تلفات هیسترزیس

۳-۳-۲-تلفات فوکو در هسته آهنی

۳-۴-تلفات حالت بارداری ترانسفورماتور

۳-۴-۱-تلفاتDCسیم پیچی ها

۳-۴-۲-تلفات اضافی سیم پیچی ها

۳-۴-۳-روشهای تجربی برای تعیین تلفات حالت بارداری ترانسفورماتور

۳-۴-۴-تلفات ناشی از شارهای پراکنده در قسمتهای فلزی ترانسفورماتور

۳-۴-۵-روشهای کاهش تلفات مخزن ترانسفورماتور قدرت

۳-۴-۶-مطالعه اثر شیلدهای آلومینیومی و مسی در کاهش تلفات مخزن

۳-۵-محاسبه ‌ی مقدار تقریبی تلفات ایجاد شده در ترانسفورماتورهای توزیع شبکه آذربایجان شرقی

۳-۵-۱-تلفات اضافی ناشی از عدم یکنواختی و یکسانی ولتاژ درصد اتصال کوتاه ترانسفورماتورها

۳-۵-۲-تلفات اضافی در ترانسفورماتورهای توزیع در اثر کمی درصد بارگیری

۳-۵-۳-محاسبه ارزش تلفات ناشی از کمی درصد بارگیری

۳-۶-ارزیابی اقتصادی تلفات ترانسفورماتورهای توزیع

۳-۶-۱-تعریف پارامترهای اقتصادی مورد استفاده در این روش

۳-۷-تعریف مشخصه های بار ترانسفورماتور

۳-۷-۱-تقاضای یک سیستم (Demand)

۳-۷-۲-ماکزیمم تقاضای یک سیستم (Maximum Demand)

۳-۷-۳-بازه تقاضا (Demand Interval)

۳-۷-۴-ضریب مسئولیت پیک (Peak Responsibility Factor)

۳-۷-۵-فاکتور بار (Load Factor)

۳-۷-۶-فاکتور تلفات (Loss Factor)

۳-۷-۷-ضریب انتطباق (Coincidence Factor)

۳-۸-جایگزینی اقتصادی ترانسفورماتور توزیع

فصل چهارم : بررسی اثرات خازن گذاری در کاهش تلفات شبکه های توزیع

۴-۱-بهینه کردن تلفات در سیستم‌های توزیع با استفاده از خازن

۴-۲-بررسی استفاده از خازن

۴-۳-بار مجتمع در نقاط خاصی از خط

۴-۴-روشی برای انتخاب مکان و اندازه بهینه خازن در شبکه های توزیع

۴-۵-تشریح مسئله جایابی بهینه خازن

۴-۵-۱-تابع  هزینه

۴-۵-۲-قید مسئله

۴-۵-۳-استفاده از منطق فازی برای تعیین نقاط کاندیدا برای نصب خازن

۴-۵-۴-تشریح فرآیند روش ارائه شده مبتنی بر منطق فازی

۴-۶-نتایج شبیه سازی و مقایسه آنها

۴-۷-تاثیر خازن گذاری در شبکه توزیع منطقه ۵ تبریز

۴-۷-۱-اطلاعات فیدر نمونه

۴-۷-۲-نتایج اجرای این روش بر روی بخشی از شبکه توزیع تبریز

فصل پنجم : نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و راهکارهای متعادلسازی بارها در شبکه های توزیع

۵-۱-اثرات عدم تعادل بار در تلفات شبکه‌های توزیع

۵-۱-۱-تلفات توان

۵-۱-۲-افت ولتاژ

۵-۱-۳-نامتعادلی ولتاژ‌های سه فاز

۵-۱-۴-کاهش ظرفیت شبکه و ترانسفورماتورها

۵-۱-۵-کاهش ایمنی مصرف کننده‌ها

۵-۱-۶-کاهش ایمنی برق رسانی به مشترکین

۵-۱-۷-اثرات اقتصادی

۵-۲-محاسبه تلفات توان در حالت نامتعادلی بار

۵-۳-افت ولتاژ در حالت عدم تعادل بار

۵-۴-بررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات

۵-۵-معرفی روشهای پیشنهادی جهت متعادل سازی بار و بالانس شبکه

۵-۵-۱-متعادل سازی با روش اول ( براساس میزان مصرف مشترکین با انجام پخش بار)

۵-۵-۲-متعاد ل سازی با روش اول ( براساس میزان مصرف مشترکین بدون انجام پخش بار)

۵-۵-۳-متادل سازی با روش سوم (براساس تعداد مشترکین)

فصل ششم : عوامل ایجاد و افزایش تلفات سیستم های توزیع

۶-۱-بررسی نقش اتصالات سست در تلفات شبکه های توزیع

۶-۲-بررسی نقش اتصالات ثابت در شبکه های توزیع

۶-۲-۱-علت های احتمالی

۶-۲-۲-نحوه محاسبه اجزاء تلفات ناشی از اتصالات سست

۶-۳-تاثیر بارهای هارمونیکی در تلفات

۶-۳-۱-علت ایجاد اعوجاج هارمونیکی

۶-۳-۲-منابع تولید هارمونیک

۶-۳-۳-مزایای فنی و اقتصادی کاهش هارمونیکها

فصل هفتم : راهکارهای کاهش تلفات الکتریکی

۷-۱-تجربه کشورهای آسیایی در کاهش تلفات

۷-۱-۱-راهکارهای کاهش تلفات

۷-۲-نقش آرایش و بهینه سازی شبکه های توزیع در کاهش تلفات

۷-۲-۱-بهینه‌سازی آرایش شبکه‌های توزیع

۷-۲-۲-انواع روش‌های باز آرایی

۷-۲-۳-فرآیند جستجو

۷-۲-۴-محاسبه تلفات شبکه به روشSimplifed Distfliow

۷-۲-۵-نتایج شبیه سازی

۷-۲-۶-اهداف و محدودیت ها بازآرایی

۷-۲-۷-کمینه سازی مجموع تلفات شبکه

۷-۲-۸-کاهش اضاقه بار فیدرها

۷-۲-۹-پروفیل ولتاژ

۷-۲-۱۰-محدودیت ها

۷-۲-۱۱-تعیین توابع عضویت

۷-۲-۱۲-بحثی پیرامون تبعات ناشی از تغییر آرایش فیدرها

۷-۳-کاربرد مهندسی ارزش در طراحی بهینه شبکه توزیع جهت کاهش تلفات

۷-۳-۱-آشنایی با مهندسی ارزش

۷-۳-۲-برنامه کاری کارگاه مهندسی ارزش

۷-۴-نقش برنامه ریزی و مدیریت در کاهش تلفات انرژی برق در کوتاه مدت

۷-۵-استفاده از جوشکاری انفجاری بجای اتصالات مکانیکی

۷-۵-۱-ویژگیهای اتصال جوشکاری انفجاری

۷-۵-۲-برتریهای تکنیکی اتصال جوشکاری انفجاری هدایت الکتریکی

۷-۵-۳-مقایسه اتصال جوشکاری انفجاری بایک اتصال مکانیکی

۷-۵-۴-برتری های کیفی یک اتصال

فصل هشتم : مروری بر روش های محاسبه ارزیابی و تخمین تلفات شبکه های توزیع نیروی برق

۸-۱-مروری برروشهای محاسبه،ارزیابی وتخمین تلفات درشبکه های توزیع نیروی برق

۸-۱-۱-اندازه گیری و محاسبه تلفات

۸-۱-۲-روش های کلاسیک محاسبه تلفات بشرح زیر میباشد

۸-۲-محورهای اصلی روشهای محاسبه و ارزیابی و اندازه گیری تلفات به شرح ذیل میباشند

۸-۲-۱-پیک مصرف

۸-۲-۲-منحنی تغییرات بار

۸-۲-۳-ضریب بار

۸-۲-۴-ضریب تلفات

۸-۲-۵-متوسط پیک بار

۸-۲-۶-زمان وقوع پیک بار

۸-۲-۷-تلفات توان و انرژی

۸-۲-۸-ضریب قدرت

۸-۲-۹-درجه حرارت هادی

۸-۲-۱۰- محاسبه تلفات انرژی بوسیله اندازه گیری و قرائت همزمان کنتورها

۸-۲-۱۱-قرائت همزمان کنتورها با بکارگیری مامورین قرائت کنتور

۸-۲-۱۲-این روش نیاز به کار میدانی داشته و تعداد نفرات زیادی درگیر پروژه قرائت و برداشت اطلاعات خواهند شد

۸-۲-۱۳- استفاده از صورت حساب برق مشترکین و برگرداندن قبوض به یک تاریخ واحد

۸-۲-۱۴- بررسی خطای حاصل از روش صورتحساب برق مشترکین برگرداندن قبوض یک تاریخ واحد

۸-۳-بکارگیری تکنولوژیAMR و کاربرد کنتورهای دیجیتال سنکرون

۸-۳-۱-تعیین ومحاسبه تلفات انرژی درحوزه یک شرکت توزیع

۸-۳-۲-محاسبه تلفات انرژی با بکارگیری روشهای آماری

۸-۳-۳-محاسبه تلفات سیستم

۸-۳-۴-بررسی نقاط ضعف و قوت

۸-۳-۵-محاسبه تلفات انرژی در شبکه های فشار ضعیف بر پایه محاسبات واریانس بار

۸-۳-۶-ارائه روش

۸-۴-معادلات تقریب تلفات سیستم)با بکارگیری معادل ضریب تلفات سیستم(

۸-۴-۱-محاسبه ضریب بار از اطلاعات بار ساعتی

۸-۴-۲-رابطه تکامل و توسعه یافته تلفات سیستم

۸-۵-ارزیابی تلفات سیستم توزیع بوسیله محاسبات درصد بار

۸-۵-۱-روش پیشنهادی

۸-۵-۲-تلفات ترانسفورماتورهای پستهای فوق توزیع

۸-۵-۳-ترانسفورماتورهای توزیع

۸-۵-۴-تلفات در خطوط MV

۸-۵-۵-تلفات در خطوط توزیع فشار ضعیف

۸-۶-تخمین تلفات در شبکه های فاقد اطلاعات کامل و اولیه مختص کشورهای در حال توسعه(top-down/bottom-up method)

۸-۶-۲-ضرورت محاسبه تلفات در کشورهای درحال توسعه

۸-۶-۳-رهیافت حل مساله

۸-۶-۴-ارائه روش( top/down-Bottom-up)

۸-۶-۵-   Top down

۸-۶-۶-Bottom up

۸-۶-۷-رهیافت مختلط( Hybrid Approach)

۸-۷-محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستمهای مانیتورینگ اتوماسیون

۸-۷-۱-محاسبه و ارزیابی تلفات با بکارگیری سیستمهای مانیتورینگ اتوماسیون

۸-۸-ارزیابی تلفات شبکه توزیع(ترانسفورماتورها و فیدرهای فشار متوسط توزیع)با بکارگیری تخمین بار پستهای توزیع

۸-۸-۱-تخمین و بازسازی بار پستهای توزیع

۸-۸-۲-محاسبه تلفات

منابع

 

مطالب مرتبط :

پروژه کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

پروژه بررسی تلفات شبکه های فشار ضعیف و متوسط و روشهای کاهش آن

پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و توزیع

پروژه بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق

پروژه خطا در شبکه توزیع

پروژه ارزیابی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه توزیع

پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق

پایان نامه خازن گذاری در شبکه توزیع

پروژه بررسی کیفیت برق شبکه توزیع و قابلیت اطمینان

پروژه بررسی روشهای کاهش نامتعادلی بار در شبکه توزیع

پروژه بررسی شبکه توزیع برق

پروژه بررسی تاثیر نامتعادلی بار بر عملکرد موتورها و ترانسهای توزیع شبکه

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۵MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پایان نامه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن : ۱۵۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

6 جولای
پروژه تلفات شبکه های فشار ضعیف و متوسط

پروژه بررسی تلفات شبکه های فشار ضعیف و متوسط و روشهای کاهش آن کد پروژه : ۳۱۹ تعداد صفحات : ۱۰۸ پروژه تلفات در شبکه های فشار ضعیف و متوسط و روشهای کاهش آن به بررسی تلفات توان و انرژی شبکه های برق عوامل تاثیر گذار در تلفات شبکه و روشهای کاهش آن میپردازد. با […]

23 فوریه

عنوان : پروژه بررسی اقتصادی شبکه های توزیع هوایی و زمینی در احداث و بهره برداری کد پروژه : ۳۰۰ تعداد صفحات : ۷۸ با یک نگاه کلی به شبکه های توزیع نیروی برق که شامل دو نوع شبکه هوایی و زمینی می باشد این مسئله در اذهان می گنجد که استفاده از شبکه های […]

18 آگوست
پروژه بررسی شبکه توزیع برق

دانلود پروژه بررسی شبکه توزیع برق کد پروژه : ۲۶۴ تعداد صفحات : ۸۹ شبکه های توزیع از دیر باز همواره به صورت شعاعی بوده و بر اساس تجربه مورد بهره برداری قرار گرفته اند. همیشه بیشتر توجه متخصصان به بخش های تولید و انتقال معطوف بوده است. از اینرو مشکلات سیستم های تولید و […]

22 ژوئن

عنوان : پروژه بررسی کیفیت برق شبکه توزیع و قابلیت اطمینان کد پروژه : ۲۱۹ تعداد صفحات : ۴۱۱ در مراجع مختلف تعاریف کاملاً متفاوتی برای واژه کیفیت برق وجود دارد. برای مثال شرکت های برق ممکن است واژه کیفیت برق را مترادف با کلمه عدم قطعی برق فرض نموده و با استفاده از آمارهای […]