پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع

پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع

پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع

کد پروژه : ۱۵

تعداد صفحات : ۱۹۹

پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع به بررسی کامل تجهیزات و ادوات پست فوق توزیع برق میپردازد این پروژه جامع و کامل دارای ۱۳ فصل بوده که در ادامه میتوانید دانلود کنید. پست های فوق توزیع ، پست های فشار قوی از نوع پست های انتقال پخش انرژی و یا توزیع انرژی پیش بینی می شوند و وظیفه تبادل انرژی بین نیروگاه ها در شبکه سراسری و یا انتقال از شبکه سراسری به شبکه پخش و یا تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کننده ها را تحت ولتاژ فشار ضعیف بر عهده دارند. لینک دانلود پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع در پایین همین صفحه قرار دارد.

فهرست مطالب پروژه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

چکیده

فصل اول : مقدمه

۱-۱- تاریخچه صنعت برق

۱-۲- انواع پست برق از نظر وظیفه

۱-۲-۱- پست های نیروگاهی (بالابرنده ولتاژ)

۱-۲-۲- پست های توزیع

۱-۲-۳- پست های کلیدی

فصل دوم : آشنایی کلی با پست و تجهیزات آن

۲-۱- انواع پست های باز

۲-۱-۱- پست های معمولی

۲-۱-۲- پست های GIS

۲-۱-۳- پست های هوایی

۲-۲- پست های بسته (داخلی)

۲-۲-۱- پست های GIS

۲-۲-۲- پست های معمولی بسته

۲-۳- اجزاء تشکیل دهنده یک پست فشارقوی

۲-۳-۱- تعریف سوئیچگیر

۲-۳-۲- ترانسفورماتورهای قدرت

۲-۳-۳- ترانسفورماتورهای زمین و تغذیه داخلی

۲-۳-۴- سیستم های جبران کننده بار راکتیو

۲-۳-۵- سیستم های کنترل و حفاظت

۲-۳-۶- سیستم زمین

۲-۳-۷- سیستم حفاظت از رعد و برق

۲-۳-۸- سیستم تغذیه داخلی

۲-۳-۹- سیستم روشنایی محوطه

۲-۳-۱۰- سیستم مخابراتی

۲-۳-۱۱- سیستم کابل

۲-۳-۱۲- سیستم اطفاء حریق

۲-۳-۱۳- تاسیسات ساختمانی

۲-۳-۱۴- فونداسیون ها

۲-۳-۱۵- جاده های دسترسی

۲-۳-۱۶- ساختمان نگهبانی

۲-۳-۱۷- ساختمان دیزل ژنراتور

فصل سوم : فواصل الکتریکی از نظر تعمیراتی، بهره برداری و ایمنی

۳-۱- فواصل هوایی فاز ـ زمین

۳-۱-۱- فاصله هوایی میان هادی ها و گنتری ها

۳-۱-۲- فاصله هوایی میان هادی و زمین

۳-۱-۳- فاصله هوایی بخش های برق دار تجهیزات و گنتری ها

۳-۲- فواصل هوایی فاز ـ فاز

۳-۳- فواصل ایمنی SF

۳-۳-۱- محاسبه مقدار پایه

۳-۳-۲- محاسبه فاصله ایمنی

۳-۳-۳- حرکت پرسنل

۳-۳-۴- حرکت وسایل نقلیه

۳-۳-۵- کار روی تجهیزات

۳-۴- فواصل از نظر زیست محیطی

۳-۴-۱- محل پست

۳-۴-۲- معماری پست

۳-۴-۳- جانمایی تجهیزات

۳-۴-۴- آلودگی محیط

۳-۴-۵- میدان های الکتریکی و مغناطیسی

۳-۴-۶- خطوط ورودی و خروجی

۳-۵- آرایش فیزیکی تجهیزات (Switchyard Layout)

۳-۵-۱- ترتیب قرار گرفتن فازها روی باس بار

۳-۵-۲- فواصل الکتریکی

۳-۵-۳- ترتیب قرار گرفتن تجهیزات پست

۳-۵-۴- محاسبه فواصل هوایی ایزولاسیون

۳-۵-۵- انتخاب فواصل هوایی و ایمنی حداقل فاصله فاز به زمین

۳-۶- دیاگرام تک خطی

۳-۶-۱- اصول کلی در تهیه دیاگرام تک خطی

فصل چهارم : ترانسفورماتور

۴-۱- تعریف ترانسفورماتور

۴-۲- قسمت های اصلی و ملحقات ترانسفورماتور

۴-۲-۱- هسته

۴-۲-۲- سیم پیچ ها

۴-۲-۳- تانک

۴-۲-۴- منبع انبساط روغن (کنسرواتور)

۴-۲-۵- سیم پیچ سوم

۴-۳- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۴-۳-۱- مشخصات و ویژگی های شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور در آن نصب می گردد

۴-۳-۲- مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی محل بهره برداری که ترانسفورماتور

۴-۴- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

۴-۴-۱- انواع ترانسفورماتورهای قدرت

۴-۴-۲- فرکانس کار ترانسفورماتور

۴-۴-۳- سیستم خنک کنندگی و ظرفیت ترانسفورماتور در هر حالت

۴-۴-۴- توان نامی سیم پیچ های ترانسفورماتور

۴-۴-۵- ولتاژ نامی سیم پیچ

۴-۵- نحوه اتصالات سیم پیچ ها و گروه برداری

۴-۵-۱- نحوه اتصالات سیم پیچ ها

۴-۵-۲- گروه برداری

۴-۶- تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر

۴-۶-۱- موقعیت تپ چنجر

۴-۶-۲- هدف از کاربرد تپ چنجر در ترانسفورماتورها

۴-۶-۳- میزان کل تنظیم ولتاژ و درصد هر مرحله

۴-۶-۴-جریان نامی تیپ چنجر

۴-۶-۵- سطوح عایقی

۴-۷- حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچ ها

۴-۸- تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی

۴-۹- تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال

۴-۱۰- میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن و سیم پیچ

۴-۱۰-۱- انواع عایق های ترانسفورماتور

۴-۱۱- روش خنک کنندگی

۴-۱۲- تلفات بارداری و بی باری

۴-۱۳- میزان مجاز صدا

۴-۱۴- مقادیر اتصال کوتاه سیستم

۴-۱۵- مقاومت تانک ترانسفورماتور در مقابل خلاء و اضافه فشار

۴-۱۶- نوع ترانسفورماتور از نظر ساختمانی

۴-۱۷- اضافه بار در ترانسفورماتور

۴-۱۸- شرایط مربوط به موازی نمودن ترانسفورماتورها

۴-۱۹- استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف

۴-۲۰- فاصله خزشی بوشینگ ها

۴-۲۱- نصب ترانسفورماتور

فصل پنجم : کلید قدرت

۵-۱- نقش کلیدهای قدرت در شبکه

۵-۲- اجزاء تشکیل دهنده کلید

۵-۳- نیازهای کلی

۵-۴- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۵-۵- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

۵-۵-۱- نوع کلید

۵-۵-۲- نوع مکانیزم عملکرد

۵-۵-۳- تعداد پل ها

۵-۵-۴- کلاس کلید

۵-۵-۵- ولتاژ نامی

۵-۵-۶- سطوح عایقی نامی

۵-۵-۷- جریان نامی

۵-۵-۸- جریان نامی قطع شارژ خط

۵-۵-۹- جریان نامی قطع شارژ کابل

۵-۵-۱۰- جریان نامی قطع شارژ یک واحد بانک خازنی

۵-۵-۱۱- جریان نامی قطع شارژ بانک خازنی پشت به پشت

۵-۵-۱۲- جریان نامی هجومی وصل بانک خازنی

۵-۵-۱۳- جریان نامی قطع بار اندوکتیو کم

۵-۵-۱۴- جریان نامی قطع اتصال کوتاه

۵-۵-۱۵- ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم

۵-۵-۱۶- مشخصه های نامی مربوط به اتصالی های عیب با فاصله کم از کلید

۵-۵-۱۷- جریان نامی اتصال کوتاه وصل

۵-۵-۱۸- توالی عملکرد نامی

۵-۵-۱۹- مدت زمان اتصال کوتاه

۵-۵-۲۰- جریان نامی قطع غیر هم فاز

۵-۵-۲۱- زمان قطع نامی

۵-۵-۲۲- مشخصات مکانیزم عملکرد کلید شامل

۵-۶- محاسبات اتصال کوتاه

۵-۶-۱- مقدمه

۵-۶-۲- محاسبات اتصال کوتاه

۵-۷- معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب کلیدهای قدرت

فصل ششم : سکسیونر و تیغه های زمین

۶-۱- کلیات

۶-۲- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۶-۲-۱- مشخصات و ویژگی های شبکه و سیستمی که سکسیونر یا تیغه های زمین در آن نصب و بهره برداری خواهد شد

۶-۲-۲- مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی محلی که سکسیونر یا تیغه های زمین در آن شرایط مورد استفاده خواهند گرفت

۶-۳- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

۶-۳-۱- نوع سکسیونر یا تیغه های زمین

۶-۳-۲- نوع مکانیزم عملکرد

۶-۳-۳- تعداد پل ها

۶-۳-۴- کلاس داخلی یا بیرونی

۶-۳-۵- ولتاژ نامی

۶-۳-۶- سطوح عایقی نامی

۶-۳-۷- فرکانس نامی

۶-۳-۸- جریان نامی (فقط برای سکسیونر و نه برای تیغه های زمین)

۶-۳-۹- جریان نامی پیک قابل تحمل

۶-۳-۱۰- جریان نامی وصل اتصال کوتاه (فقط برای تیغه های زمین)

۶-۳-۱۱- مدت زمان جریان اتصال

۶-۳-۱۲- نیروی مکانیکی نامی ترمینال ها

۶-۳-۱۳- مشخصات مکانیسم عملکرد سکسیونر و تیغه های زمین

۶-۴- روش قدم به قدم طراحی

۶-۴-۱- مشخصات و ویژگی های سیستم

۶-۴-۲- شرایط محیطی محل نصب

۶-۴-۳- پارامترها و مشخصه های طراحی سکسیونر و تیغه های زمین

فصل هفتم : ترانسفورماتور زمین – کمکی

۷-۱- خصوصیات

۷-۲- تجهیزات جانبی ترانسفورماتور زمین – کمکی

۷-۳- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی

۷-۳-۱- ویزگیهای شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور زمین –کمکی در آن نصب می گردد

۷-۳-۲- مشخصات محیطی که ترانسفورماتور زمین – کمکی در آن مورد بهره قرار میگیرد

۷-۴- شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

۷-۴-۱- نوع ترانسفورماتور

۷-۴-۲- فرکانس کار

۷-۴-۳- سیستم خنک کننده

۷-۴-۴- ظرفیت نامی

۷-۴-۵- مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها

۷-۴-۶- حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها

۷-۴-۷- جریان نامی

۷-۴-۸- امپدانس ولتاژ

۷-۴-۹- راکتانس

۷-۴-۱۰- بهره برداری در ولتاژ بالاتر از ولتاژ نامی

۷-۴-۱۱- افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت

۷-۴-۱۲- فاصله خزشی بوشینگ ها

۷-۴-۱۳- گروه برداری

۷-۴-۱۴- تپ چنجر

۷-۴-۱۵- سطح صدا

۷-۴-۱۶- استقامت سیم پیچ ها در برابر اتصال کوتاه

فصل هشتم : ترانسفورماتور ولتاژ

۸-۱- مقدمه

۸-۲- اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی ترانسفورماتور ولتاژ

۸-۲-۱- مشخصات و ویژگی های شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور ولتاژ خازنی در آن نصب میشود

۸-۲-۲- مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه و محل نصب ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

۸-۳- پارامترهای طراحی ترانسفورماتور ولتاژ

۸-۳-۱- نوع ترانسفورماتور ولتاژ از لحاظ عایق بندی

۸-۳-۲- نوع ترانسفورماتور از لحاظ ساختاری

۸-۴- ولتاژ نامی اولیه

۸-۴-۱- ولتاژ نامی ثانویه

۸-۵- حداکثر ولتاژ سیستم Um

۸-۶- فرکانس نامی

۸-۷- ظرفیت خروجی ثانویه

۸-۸- کلاس دقت

۸-۹- سطوح عایقی

۸-۱۰- فاصله خزشی مقره

۸-۱۱- ضریب ولتاژ نامی

۸-۱۲- مشخصات خازن ترانسفورماتور خازنی

۸-۱۲-۱- مقدار ظرفیت خازنی نامی

۸-۱۲-۲- مقاومت سری معادل

۸-۱۲-۳- ضریب دما

۸-۱۲-۴- محدوده تغییرات مجاز

۸-۱۳- محدوده افزایش درجه حرارت

۸-۱۴- روش انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ برای یک مکان خاص

۸-۱۴-۱- مشخصات و ویژگی های سیستم

۸-۱۴-۲- شرایط محیطی و اقلیمی محل نصب

۸-۱۴-۳- پارامترهای مربوط به انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ

فصل نهم : ترانسفورماتور جریان

۹-۱- اندازه گیری جریان به منظور اندازه گیری توان عبوری از یک نقطه

۹-۲- فاراده از ترانسفورماتور جریان برای تبدیل جریان در شرایط غیر عادی شبکه

۹-۳- اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورهای جریان

۹-۳-۱- مشخصات و ویژگی های شبکه و سیستمی که ترانسفورماتور جریان در آن نصب و بهره برداری می شود

۹-۳-۲- مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه و محلی که ترانسفورماتورهای جریان در آن مورد استفاده قرار می گیرد

۹-۴- مشخصه های فنی ، پارامترها و شاخص های مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور جریان

۹-۴-۱- نوع ترانسفورماتور جریان

۹-۴-۲- ولتاژ حداکثر

۹-۴-۳- سطوح عایقی نامی

۹-۴-۴- فاصله خزشی

۹-۴-۵- فرکانس نامی

۹-۴-۶- جریان نامی اولیه

۹-۴-۷- جریان نامی ثانویه

۹-۴-۸- نسبت تبدیل نامی

۹-۴-۹- جریان اتصال کوتاه مدت نامی

۹-۴-۱۰- جریان دائمی حرارت نامی

۹-۴-۱۱- محدودیت افزایش درجه حرارت

۹-۴-۱۲- ظرفیت نامی خروجی

۹-۴-۱۳- کلاس دقت

۹-۴-۱۴- انشعاب (TAP) در سیم پیچ ثانویه

فصل دهم : برقگیر (LIGHTNING ARRESTER)

۱۰-۱- انواع برقگیرها

۱۰-۱-۱- برقگیر با فاصله هوائی (Gap Type Arrester )

۱۰-۱-۲- برقگیر میله ای یا آرماتور

۱۰-۱-۳- ‌برقگیر از نوع مقاومت غیر خطی یا برقگیر با فنتیل (Non Linear resistor type arrester)

۱۰-۱-۴- برقگیر از نوع اکسید روی (Gapless Zn oxide arrester (zno) )

۱۰-۲- انتخاب و محل نصب برقگیرها

۱۰-۳- پارامترهای اساسی در انتخاب برقگیر

۱۰-۳-۱- سطح حفاظت مورد نیاز برقگیر (PROTECTION LEVEL)

۱۰-۳-۲- حداکثر ولتاژ کار مداوم برقگیر

۱۰-۳-۳- جریان تخلیه موجی برقگیر Id

۱۰-۳-۴- ولتاژ سیکلیک برقگیر

۱۰-۳-۵- فاصله سطحی یا خزشی برقگیر

۱۰-۴- ولتاژ اسمی برقگیر

۱۰-۵- حفاظت در مقابل صاعقه

۱۰-۵-۱- موج گیر

۱۰-۶- ساختمان موج گیر

۱۰-۷- حفاظت موج گیر

۱۰-۸- مشخصات الکتریکی موج گیر

۱۰-۹- حالات نصب موج گیر

۱۰-۱۰- محل نصب موج گیر

فصل یازدهم : باس بار یا شین (Bus Bar)

۱۱-۱- تعریف شین

۱۱-۲- شینه بندی (Busbar Arrangment)

۱۱-۲-۱- پارامترهای مؤثر در انتخاب نوع شینه بندی

۱۱-۳- انواع شینه بندی

۱۱-۳-۱- شینه بندی ساده (Single Busbar)

۱۱-۳-۲- شینه بندی ساده جدا شده (Bus Section)

۱۱-۳-۳- شینه بندی ساده U شکل (Single Busbar U)

۱۱-۳-۴- شینه بندی اصلی و انتقالی (Main And Transfer Bus)

۱۱-۳-۵- شینه بندی دوبل باسبار (Doubge Busbar)

۱۱-۳-۶- شینه بندی ۵/۱ کلیدی (Breaker and Half Busbar)

۱۱-۳-۷- شینه بندی دو کلیدی (Dodble Breaker Busbar)

۱۱-۳-۸- شینه بندی ترکیبی (Combine Busbar)

۱۱-۳-۹- شینه بندی رینگی یا حلقوی (Ring Busbar)

منابع

مطالب مرتبط با پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع :

پروژه پست های فشار متوسط و معرفی تجهیزات آن

پروژه آثار پیری و فرسودگی اجزای شبکه ی توزیع و فوق توزیع

پروژه تجهیزات به کار رفته در بانک خازنی پست های ۲۰/۶۳ کیلو ولت

پروژه تجهیزات و محاسبات پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت

پروژه طراحی پست و تجهیزات آن

پروژه پست های توزیع و تجهیزات آن

پروژه بررسی طراحی و ساختار پست های فشار قوی

پروژه پست های کمپکت

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی تجهیزات پستهای فوق توزیع

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱۵MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد که به صورت رایگان میتوانید دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه بررسی تجهیزات پست های فوق توزیع : ۷۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

27 جولای
پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع کد پروژه : ۳۲۱ تعداد صفحات : ۲۶۵  وجود و اجرای دستورالعمل بازدیدهای دوره ای یـا پیـشگیرانه بـا ذکـر فواصـل زمـانی و نـوع بازدیدهای لازم و نیز توجهات و توصیه های لازم برای نگهداری بهتر باتوجه بـه تجـارب مختلـف باعـث افزایش عمر ترانسفورماتور و کاهش صدمات […]

20 جولای
گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع

گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع در قالب فایل word میباشد که در ادامه مطلب میتوانید دانلود کنید. در گزارشکار پست فوق توزیع به ساختار کلی پستهای فوق توزیع ، انواع رله ها و تحقیقی در مورد ترانسفورماتور قدرت پرداخته شده است و همچنین در این دوره با تجهیزات […]

1 می
پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

17 جولای

عنوان : پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور کد پروژه : ۲۴۲ تعداد صفحات : ۱۵۰ در این پروژه، شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور شرح داده شد و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D  به تفضیل معرفی شد.