پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

عنوان : پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

کد پروژه : ۴۲

تعداد صفحات : ۱۳۷

هدف از سیستم زمین ساختمان های مسکونی و تجاری بررسی روش های عملی ایجاد زمین حفاظتی برای ساختمان های موجود و ساختمان های در دست اجرا برای جلوگیری از حوادث ناشی از برق گرفتگی و آتش سوزی های ناشی از جریان های نشتی و خطرات ناشی از صاعقه می باشد

همانطور که می توانید دامنه کاربرد سیستم زمین در ساختمان های تجاری و مسکونی برای سطح ولتاژهای ۲۳۰ ولت تکفاز و ۴۰۰ ولت سه فاز می باشد .

فهرست مطالب پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

مقدمه

فصل اول : تعاریف وشناخت سیستم زمین

۱-۱-هدف

۱-۲-تجهیزات الکتریکی

۱-۳-تأسیسات الکتریکی

۱-۴-هادی حفاظتی

۱-۵-الکترود زمین

۱-۶-مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین

۱-۷-حفاظت دربرابرتماس غیرمستقیم یاحفاظت تکمیلی

۱-۸-جریان مجاز یا ظرفیت حرارتی یک هادی

۱-۹-اضافه جریان

۱-۱۰-جریان اتصال کوتاه

۱-۱۱-جریان اتصالی

۱-۱۲-جریان اتصال به زمین

۱-۱۳-جریان برق گرفتگی وجریان خطرناک از نظر پاتوقیزیولوژی

۱-۱۴-جریان نشتی به زمین

۱-۱۵-جریان نشتی

۱-۱۶-جریان نشتی عملکرد

۱-۱۷-ولتاژ تماس

۱-۱۸-قطعات دردسترس

۱-۱۹-دسترس

۱-۲۰-جعبه تقسیم

فصل دوم : تعاریف اتصال به زمین

۲-۱-اتصال به زمین اصلی

۲-۲-هادی اتصال به زمین اصلی

۲-۳-هادی محافظ و اتصال به زمین اصلی

۲-۴-هادی شین زمین

۲-۵-ولتاژ الکترود زمینUE

۲-۶-ولتاژ تماسUB

۲-۷-ولتاژ گامUS

۲-۸-سطح پتانسیل

۲-۹-خطای زمین

۲-۱۰-زمین حفاظتی

۲-۱۱-زمین اصلی یا کارآمد

۲-۱۲-الکترود اصلی زمین

۲-۱۳-انواع زمین کردن

۲-۱۳-۱-زمین کردن حفاظتی

۲-۱۳-۲-شرط زمین کردن حفاظتی

۲-۱۳-۳-زمین کردن الکتریکی

فصل سوم : تعاریف واصطلاحات زمین کردن

۳-۱-مدار زمین

۳-۲-مبدا زمین

۳-۳-الکترود زمین

۳-۴-اصول کلی محافظت درتجهیزات الکتریکی

۳-۵-اصول کلی حفاظت

۳-۶-طبقه بندی حفاظت

۳-۶-۱-طبقه حفاظتیI

۳-۶-۲-طبقه حفاظتیII

۳-۶-۳-طبقه حفاظتیIII

۳-۷-حفاظت درمقابل تماس مستقیم

۳-۷-۱-حفاظت از طریق جداکردن

۳-۷-۲-عایقکاری

۳-۷-۳-حفاظت از طریق سیستم ایمنی با ولتاژ کم

۳-۸-حفاظت شبکه های کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ ولت (تماس غیرمستقیم)

۳-۹-حفاظت ازطریق زمین کردن

۳-۱۰-سیستم های زمین

۳-۱۱-شبکه توزیع نیرویTN

۳-۱۲-شبکه های توزیع نیرویTT

۳-۱۳-شبکه توزیع نیرویIT

فصل چهارم : معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین

۴-۱-نکات مهم در طراحی سیستم زمین

۴-۲-چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود

۴-۲-۱-مخلوط نمک / ذغال / خاک

۴-۲-۲-لایه بندی نمک / ذغال

۴-۲-۳-استفاده از خاک بنتونیت برای تصحیح خاک

۴-۲-۴-مقایسه اندازه گیری مقاومت زمین در شرایط استفاده از خاک بنتونیت و بدون استفاده از این خاک

۴-۲-۵-ایجاد طوقه در اطراف الکترود

۴-۲-۶-چاه اتصال زمین برای الکترود

۴-۳-انتخاب و نصب تجهیزات سیستم زمین حفاظتی

۴-۴-نصب وسایل حفاظت از نوسانات سریع ولتاژ در تاسیسات ساختمانها

۴-۴-۱-محل نصب وسایل حفاظت

۴-۵-مقررات سیمکشی ساختمان های مسکونی در ارتباط با سیستم زمین

۴-۵-۱-تابلوها

۴-۵-۲-پریزهای دارای اتصال زمین

۴-۵-۳-سیستم های لوله کشی برق

۴-۵-۴-کلیدها در ارتباط با سیستم زمین

۴-۵-۵-رابطه ای زمین

۴-۵-۶-گردش سیم زمین درساختمان

۴-۶-لوله ها و اسکلت فلزی ساختمان

۴-۷-دستورالعمل مربوط به اماکن خاص در ساختمانها

۴-۸-دستورالعمل مربوط به حمام ها

۴-۸-۱-شرایط مجاز در بکارگیری پریزهای خروجی درمنطقه ۳

۴-۸-۲-تجهیزات ثابت

۴-۹-دستورالعمل مربوط به آشپزخانه های مسکونی

۴-۹-۱-هادیهای زمین

۴-۹-۲-ترمینال یا اتصال اصلی زمین

۴-۹-۳-هادی های حفاظتی

۴-۹-۴-انواع هادیهای حفاظتی

فصل پنجم : مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین

۵-۱-کلیات

۵-۲-ولتاژ

۵-۳-جریان

۵-۴-فرکانس

۵-۵-توان

۵-۶-سازگاری

۵-۷-سهولت دسترسی

۵-۸-شناسائی و تعیین کاربرد تجهیزات

۵-۹-سیستم سیمکشی

۵-۱۰-شناسایی هادیهای خنثی  و حفاظتی

۵-۱۱-محل وسایل حفاظتی

۵-۱۲-نمودارها

۵-۱۳-جلوگیری از تاثیرات زیان آور

۵-۱۴-الکترود زمین

۵-۱۴-۱-انواع الکترود زمین

۵-۱۵-لوله

۵-۱۶-میله ها یا سیمهای محصور در بتن

۵-۱۷-الکترود شبکه ای

۵-۱۸-سیم یا تسمه یا ورق دفن شده

۵-۱۹-الکترود زمین سیمی

۵-۲۰-الکترود زمین تسمهای

۵-۲۱-الکترود زمین از ورق یا صفحه فلزی

۵-۲۲-کابل های دفن شده،باهادی خنثی هم مرکز

۵-۲۳-الکترود میلهای

۵-۲۴-شیب ولتاژ دراطراف الکترودهای زمین

۵-۲۵-انتخاب جنس فلز برای الکترودهای زمین با توجه به اثرات خوردگی

۵-۲۶-استاندارد اتصالات وشینه های زمین درتابلوهای برق

۵-۲۶-۱-علامت گذاری

۵-۲۷-انواع بست ها برای اتصال سیستم زمین

فصل ششم : روشهای اجرا و اندازه گیری مقاومت سیستم زمین

۶-۱-مراحل کلی طراحی سیستم زمین

۶-۲-مقررات عمومی سیمکشی سیستم زمین برای ساختمانهای مسکونی و تجاری

۶-۳-سیستم های اتصال زمین درتاسیسات الکتریکی ساختمانها

۶-۳-۱-اتصال زمین درشبکه داخلی ساختمانهای جدید

۶-۴-اتصال زمین درشبکه داخلی ساختمان های موجود

۶-۴-۱-استفاده ازسیستم های حفاظتی مشابه سیستم سه سیمه

۶-۵-دستورالعمل انتخاب سطح مقطع هادی حفاظتی زمین

۶-۶-روابط و جداول مهم مورد نیاز برای محاسبه مقاومت زمین

۶-۷-روشهای اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین

۶-۷-۱-اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین

۶-۷-۲-روشهای اندازه گیری

۶-۷-۳-اندازه گیری دوره ای

۶-۷-۴-اندازه گیری های مقاومت زمین

۶-۸-روشهای عملی اندازه گیری مقاومت زمین

۶-۸-۱-اندازه گیری مقاومت زمین به روش سه نقطه

۶-۸-۲-اندازه گیری مقاومت زمین به روش افت پتانسیل

۶-۹-روش نصب الکترودهای زمین

۶-۹-۱-روش نصب زمین با الکترود صفحه ای از جنس مس

۶-۹-۲-روش نصب اتصال زمین با الکترود میله ای کوبیده شده از جنس مس با مغز فولادی

۶-۹-۳-روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای کوبیده شده

۶-۹-۴-روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای توسط حفرچاه زمین

فصل هفتم : نکات مورد توجه و مهم در اتصال زمین

۷-۱-اثر رطوبت خاک

۷-۲-اثر درجه خاک

۷-۳-اثر عمق زمین

۷-۴-اثر قطر الکترود زمین

۷-۵-شرایط یک اتصال زمین خوب

منابع

پروژه های مشابه :

پروژه حفاظت از برجهای خطوط انتقال در برابر صاعقه با سیستم ارتینگ

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه سیستم ارت و محاسبات آن

پروژه اتصال به زمین ارت

پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۵MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه بررسی و محاسبه سیستم ارتینگ در بناهای ساختمانی : ۷۰۰۰(تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

19 می

در مهندسی برق واژه Sālur یا ارت با توجه به کاربردهای آن معانی متفاوتی دارد . زمین در یک مدار الکتریکی می‌تواند نقش یک نقطه پایه را داشته باشد که بر اساس آن بقیه ولتاژهای الکتریکی اندازه‌گیری می‌شود. واژه زمین همچنین به مسیری کلی برای بازگشت جریان به منبع میباشد گفته می‌شود. این واژه در […]

29 می
پروژه شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی

پروژه رویکردهای جدید در شبکه زمین و لزوم ارت در تاسیسات برقی کد پروژه : ۱۹۷ تعداد صفحات : ۸۱ یکی از عوامل کلیدی در حفاظت از تمامی تاسیسات الکتریکی، بخصوص تاسیسات فشار قوی، چگونگی زمین کردن است.

6 فوریه

عنوان : پروژه سیستم ارت و محاسبات آن کد پروژه : ۱۱۶ تعداد صفحات : ۱۴۸ سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتریکی بسیار پایین ، مقاومت مکانیکی بسیار بالا و مقاومت بالا در برابر خوردگی داشته باشد. انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از طریق […]

28 دسامبر

عنوان : پایان نامه سیستم ارتینگ دکل های انتقال و توزیع برق کد پروژه : ۷۱ تعداد صفحات : ۱۹۳ با وصل بدنه تجهیزات الکتریکی بروز خطا در هر یک از تجهیزات موجب جاری شدن جریان در سیم زمین شده و از برق دار شدن بدنه جلوگیری می‌کند. یک اتصال مناسب به زمین باید مقاومت […]