پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

کد پروژه : ۳۲۱

تعداد صفحات : ۲۶۵

 وجود و اجرای دستورالعمل بازدیدهای دوره ای یـا پیـشگیرانه بـا ذکـر فواصـل زمـانی و نـوع بازدیدهای لازم و نیز توجهات و توصیه های لازم برای نگهداری بهتر باتوجه بـه تجـارب مختلـف باعـث افزایش عمر ترانسفورماتور و کاهش صدمات ناخواسته خواهد شد.

در پروژه سرویس،نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع پس از بررسـی عیـوب مختلف ترانسفورماتورهای توزیع با توجه به تجارب شرکتهای مختلف و استانداردهای معتبـر در زمینـه تعمیر و نگهداری، دستورالعملی جهت نگهداری ترانسفورماتور ارائه میگردد.

 

فهرست مطالب پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

فصل اول : مقدمه

۱-۱-کلیات

۱-۲-هدف

۱-۳-ضرورت انجام پروژه

۱-۴-محتوای فصول

فصل دوم : مقدمه ای بر اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عیب

۲-۱-مقدمه

۲-۲-اجزای ترانسفورماتور و نقش آنها در بروز عیب

۲-۲-۱-هسته

۲-۲-۲-سیم پیچ

۲-۲-۳- تپ چنجر

۲-۲-۴-تانک و رادیاتورها

۲-۲-۵-کنسرواتور (منبع انبساط روغن)

۲-۲-۶- بوشینگ

۲-۳-تجهیزات حفاظتی و اندازه گیری

۲-۳-۱- رله بوخهلتز

۲-۳-۲-ترمومتر روغن

۲-۳-۳-ترمومتر درجه حرارت سیم پیچ

۲-۳-۴-ارتفاع سنج روغن

۲-۳-۵-رطوبت گیر

۲-۳-۶-فشارشکن

۲-۴-سیستم عایقی

فصل سوم : نگهداری پیشگیرانه

۳-۱-کلیات

۳-۲-دلایل وقوع خطای الکتریکی

۳-۳-انواع نگهداری

۳-۴-نگهداری پیشگیرانه

۳-۴-۱-انواع نگهداری پیشگیرانه(PM)

۳-۴-۲-اجزای کلیدی در یک برنامه نگهداری پیشگیرانه

۳-۴-۳-اجرای برنامه نگهداری پیشگیرانه

۳-۴-۴-فواید نگهداری پیشگیرانه

۳-۴-۵- معایب نگهداری پیشگیرانه

فصل چهارم : مروری بر استانداردهای جهانی معتبر

۴-۱-ضرورت استانداردها

۴-۲-استاندارد IEC

۴-۲-۱-استاندارد IEC 296

۴-۲-۲-استاندارد IEC 354

۴-۲-۳-استاندارد IEC 422

۴-۲-۴-استاندارد IEC 599

۴-۳-استاندارد IEEE

۴-۳-۱- IEEE C57.104

۴-۳-۲- IEEE C57.106

۴-۳-۳- IEEE C57.125

۴-۳-۴- IEEE C57.12.00

فصل پنجم : عیب یابی ترانسفورماتور

۵-۱-عیب یابی ترانسفورماتور(روند عیب یابی ترانسفورماتور)

۵-۲-عیوب ترانسفورماتور و دیاگرام ایشی کاوا

۵-۳-آمار خرابی ترانسفورماتورها

۵-۴-عوامل زمینه ساز سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

۵-۴-۱- زمینه های ایجاد و گسترش جریان اتصال کوتاه

۵-۴-۲-زمینه های ایجاد جریانهای اضافه بار

۵-۴-۳-زمینه های پیدایش نشت روغن

۵-۴-۴- زمینه های سوختن ترانسفورماتور بعلت اضافه ولتاژ

۵-۴-۵-سوختن ترانسفورماتور بعلت جریان هجومی (راه اندازی)

۵-۵-پیشنهادات برای جلوگیری از سوختن ترانسفورماتورهای توزیع

فصل ششم : تحلیل وضعیت و مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماتور

۶-۱-تحلیل وضعیت و مانیتورینگ وضعیت ترانسفورماتور

۶-۲-تحلیل وضعیت ترانسفورماتور

۶-۲-۱- تحلیل وضعیت عایق روغن

۶-۲-۲-تحلیل وضعیت عایق جامد

۶-۲-۳-طرحهای تخمین فواصل نمونه گیری روغن

۳-۶-روشهای تشخیص خطای ترانسفورماتور

۶-۳-۱-تستهای تحلیل وضعیت عایق

۶-۳-۲-مانیتورینگ تخلیه جزئی بصورت ON-LINE

۶-۳-۳-تحلیل گاز در روغن

۶-۳-۴-ترکیب روش مانیتورینگ صدا و روش DGA

۶-۴-کاربرد روشهای هوش مصنوعی در تشخیص خطای ترانسفورماتور

۶-۵-معرفی روشهای هوش مصنوعی

۶-۶-مقایسه روشهای هوش مصنوعی

فصل هفتم : بازدیدهای دوره ای و پیشگیرانه

فصل هشتم : شرح بازدیدهای اجزای ترانسفورماتور

۸-۱-بازدید کلی ترانسفورماتور

۸-۲-بازدید از تانک ترانسفورماتور

۸-۳-کنسرواتور(منبع انبساط)

۸-۴-ترمومترها

۸-۵-تست ترمومتر

۸-۶-نشانگر سطح روغن

۸-۷-فشار شکن

۸-۸-رله فشار ناگهانی

۸-۹-رله بوخهلتز

۸-۱۰-بوشینگها

۸-۱۱-رطوبت گیر

فصل نهم : نگهداری روغن ترانسفورماتور

۹-۱-روغن و عوامل موثر بر خواص آن

۹-۲-تستهای سالیانه و حدود مجاز

۹-۳-کنترل کیفیت روغن در زمان بهره برداری

۹-۴-نمونه گیری روغن

۹-۵-تصفیه روغن

۹-۶-خشک کردن ترانسفورماتور

۹-۷-روغن زدن یا شارژ روغن ترانسفورماتور

۹-۸-مخلوط کردن روغنهای مختلف

۹-۹-اضافه کردن مواد ضد اکسیداسیون

۹-۱۰-آزمایشهای قبل و بعد از پر کردن روغن در ترانسفورماتور

۹-۱۱-پیشنهادات مهم جهت نگهداری بهتر روغن و جلوگیری از فساد آن

۹-۱۲-تستهای روغن

فصل دهم : پیش بینی عمر ترانسفورماتور و عوامل موثر بر عمر عایق آن

۱۰-۱-شناخت دقیق عملکرد ترانسفورماتورها ، با استفاده از روش های کـاربردی  off– line, on نتایج ، مثالها و توجهات آتی

۱۰-۲-دستورات کنترل حرارت و نیز کاهش تلفات

۱۰-۳-مقادیر مجاز درجه حرارت محیط و ترانسفورماتور

۱۰-۴-تأثیر عوامل مختلف بر عایق و کنترل آنها

۱۰-۵-ارزیابی وضعیت عایق و عمر ترانسفورماتور (چه وقت باید ترانسفورماتور را از مدار خارج نمود)

۱۰-۶-دستورات و توصیه های کلی برای بهبود عمر ترانسفورماتور

فصل یازدهم : دستورالعمل بارگیری نیروی ترانسفورماتور توزیع

۱۱-۱-بار و اضافه بار مجاز

۱۱-۲-حدود بارگذاری مجاز دائمی

۱۱-۳-حدود مجاز بارگذاری اضطراری کوتاه مدت

۱۱-۴-حدود مجاز بارگذاری (بارگذاری اضطراری بلندمدت)

۱۱-۵-حدود مجاز برای ترانسفورماتورهای توزیع

۱۱-۶-حدود مجاز حرارت و جریان

فصل دوازدهم : درزگیرها (واشرهای آب بندی)

۱۲-۱-واشرهای آب بندی

۱۲-۲-نصب سیستم آب بندی

فصل سیزدهم : رطوبت ، معیاری برای خشک کردن

۱۳-۱-معیار خشک کردن ترانسفورماتور

۱۳-۲-راه های نفوذ رطوبت

۱۳-۳-راه های جلوگیری از نفوذ و جذب رطوبت و اکسیداسیون

فصل چهاردهم : نصب و راه اندازی ترانسفورماتور

۱۴-۱-نگهداری و انبار کردن ترانسفورماتور

۱۴-۲-مکان نصب ترانسفورماتور

۱۴-۳-عملیات و هشدارهای لازم قبل از راه اندازی ترانسفورماتور

۱۴-۴-راه اندازی ترانسفورماتور (برقدار کردن)

۱۴-۵-تستهای راه اندازی

۱۴-۶-بارگیری و ارتفاع نصب ترانسفورماتور

۱۴-۷-نگهداری های دوره ای برای ترانسفورماتور توزیع

۱۴-۸-عملیات نگهداری در دوره های خاموشی ترانسفورماتور

۱۴-۹-تزریق روغن در تانک

۱۴-۱۰-حفاظت ترانسفورماتور توزیع

۱۴-۱۱-نکات مهم در انتخاب کات اوت فیوز

۱۴-۱۲-نکات مهم در انتخاب و نصب برقگیر

۱۴-۱۳-روشهای بهره برداری مناسب و دستورالعمل پیشگیری حوادث

۱۴-۱۴-پیاده سازی اجزای ترانسفورماتور

۱۴-۱۵-جوشکاری تانک ترانسفورماتور

۱۴-۱۶-تعمیر هسته و سیم پیچی

فصل پانزدهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع

 

مطالب مرتبط:

پروژه بررسی ترانسفورماتور

پروژه بررسی ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه های توزیع برق

پروژه ترانسفورماتور

پروژه روغن ترانسفورماتور

پروژه بررسی ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز

پایان نامه بررسی و عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن

پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور

پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۲۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه سرویس ، نگهداری و عیب یابی ترانسفورماتورهای توزیع : ۱۵۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

1 می
پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها

پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها کد پروژه : ۳۱۰ تعداد صفحات : ۱۱۲ پروژه بررسی انواع ترانسفورماتورها با نگاهی کلی به انواع ترانسفورماتورهای توزیع و مشخصات فنی و عمومی و تجهیزات بکار رفته در آن را شرح داده و  یک مقایسه ای بین ترانسفورماتورهای خشک و روغنی هرمتیک انجام شده و مزیتهای آنرا مورد بررسی قرار […]

17 جولای

عنوان : پروژه مدلسازی و تحلیل شرایط غیر عادی عملکرد ترانسفورماتور کد پروژه : ۲۴۲ تعداد صفحات : ۱۵۰ در این پروژه، شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور شرح داده شد و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D  به تفضیل معرفی شد.

23 آوریل

عنوان : پروژه بررسی ترانسفورماتور کد پروژه : ۱۸ تعداد صفحات : ۴۳ ترانسفورماتورها به زبان ساده و شکل اولیه وسیله‌ای است که تشکیل شده از دو مجموعه سیم پیچ اولیه و ثانویه که در میدان مغناطیسی و اطراف ورقه‌هایی از آهن مخصوص به نام هسته ترانسفورماتور قرار می‌گیرند. مقره‌ها یا بوشینگها یا ایزولاتورها و […]

28 مارس

عنوان : پایان نامه بررسی و عیب یابی ترانسفورماتور با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن کد پروژه : ۱۷۶ تعداد صفحات : ۱۲۴ در این پروژه،‌ معایب و مزایای روش DGA را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.این روش اگرچه به دلیل جدید بودن آن هنوز یک روش کاملاً‌ نوپا است […]