پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه سیستم‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

133-سیستم‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی-www.powerjam.ir

عنوان : پروژه سیستم‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

کد پروژه : ۱۳۳

تعداد صفحات : ۲۳۱

اجزاء اصلی یک سیستم حفاظتی شامل رله‌ها، ترانسهای جریان و ولتاژ و کلیدها هستند که اختلال یا عدم کارکرد صحیح هر یک از این اجزاء باعث عملکرد نادرست سیستم حفاظتی می‌گردد. در این میان رله‌ها وظیفه شناسایی خطا را برعهده داشته و مهمترین جزء سیستم حفاظتی می‌باشند که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : اهداف و تعاریف

۱-۱- مقدمه

۱-۲- ساختار عملکرد رله

۱-۳- انواع رله‌ها

۱-۳-۱- رله اضافه جریان

۱-۳-۲- رله دیستانس

۱-۳-۳- رله دیفرانسیل

۱-۳-۴-رله ولتاژی

۱-۳-۵- رله اضافه شار یا اضافه تحریک

۱-۳-۶- رله فرکانسی

۱-۳-۷- رله سنکرونیزم

۱-۳-۸- رله زمانی

۱-۳-۹- سایر رله‌ها

۱-۴- تعاریف

۱-۴-۱- زمان پاک شدن خطا

۱-۴-۲- زمان عملکرد رله

۱-۴-۳- زمان عملکرد رله‌های تریپ و کمکی

۱-۴-۴- زمان بازشدن کلید قدرت

۱-۴-۵- حفاظت اصلی

۱-۴-۶- حفاظت پشتیبان

۱-۴-۷- محدوده حفاظتی

۱-۴-۸- قابلیت اطمینان

۱-۴-۹- حساسیت

۱-۴-۱۰- تشخیص‌گذاری

فصل دوم : معیارهای طراحی و مهندسی انتخاب سیستم حفاظتی

مقدمه

۲-۱- کلیات

۲-۲- حفاظت خطوط انتقال

۲-۲-۱- حفاظت دیستانس

۲-۲-۲- حفاظت اتصال زمین خطوط

۲-۲-۳- حفاظت اضافه جریان خطوط

۲-۲-۴- حفاظت اضافه / کاهش ولتاژ

۲-۲-۵- حفاظت پایلوت خطوط انتقال

۲-۳- حفاظت شینه

۲-۳-۱- حفاظت دیفرانسیل امپدانس بالا

۲-۳-۲- حفاظت دیفرانسیل امپدانس پایین

۲-۴- حفاظت کلید قدرت

۲-۴-۱- حفاظت اشکال کلید

۲-۴-۲- نظارت بر مدار تریپ

۲-۴-۳- حفاظت عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید

۲-۵- حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۲-۵-۱- حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت

۲-۵-۲- حفاظت خطای زمین محدودشده

۲-۵-۳- حفاظت افزایش شار/ولتاژ

۲-۵-۴- حفاظت کاهش ولتاژ

۲-۵-۵- حفاظت اضافه جریان فاز و نوترال

۲-۵-۶- حفاظت تپ چنجر

۲-۵-۷- سایر حفاظتها

۲-۶- حفاظت راکتور

۲-۷- حفاظت بانک خازنی

۲-۷-۱- حفاظت جریان زیاد یک واحد مجزا

۲-۷-۲- حفاظت جریان زیاد بانک خازنی

۲-۷-۳- حفاظت قوس الکتریکی در میان خازن

۲-۷-۴- حفاظت ولتاژ زیاد بانک خازنی

۲-۷-۵- حفاظت عدم تقارن جریان

۲-۸- طرحهای حفاظتی پیشنهادی

۲-۸-۱- حفاظت خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت

۲-۸-۲- حفاظت خطوط ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت

۲-۸-۳- حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت

۲-۸-۴- حفاظت ترانسفورماتورهای با ولتاژ اولیه ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت

۲-۸-۵- حفاظت کلید قدرت (تنها در سطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت)

۲-۸-۶- حفاظت شینه (تنها در سطوح ولتاژی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت)

۲-۸-۷- حفاظت راکتور

۲-۸-۸- حفاظت بانک خازنی

۲-۸-۹- حفاظت فیدر (۳۳) ۲۰ کیلوولت در پستهای ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت

۲-۹- نیازمندیهای ترانسفورماتورهای جریان

۲-۱۰- نمونه‌هایی از انتخاب طرحهای حفاظتی پستهای فوق توزیع و انتقال

۲-۱۰-۱- رله‌گذاری یک پست ۲۰/۶۳ کیلوولت نمونه

۲-۱۰-۲- رله‌گذاری یک پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت نمونه

۲-۱۰-۳- حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۲-۱۰-۴- حفاظت شینه و باس کوپلر

۲-۱۰-۵- حفاظت کلید قدرت

فصل سوم : مشخصات فنی سیستم و تجهیزات حفاظت

۳-۱- نیازهای عمومی

۳-۲- حفاظت خط

۳-۲-۱- رله دیستانس

۳-۲-۲- رله خطای زمین جهتدار

۳-۲-۳- حفاظت ناحیه کور

۳-۲-۴- حفاظت ولتاژ کم (ولتاژ صفر)

۳-۲-۵- حفاظت ولتاژ زیاد خط

۳-۲-۶- رله‌های حس‌کننده خطا

۳-۳- حفاظت ترانسفورماتور قدرت

۳-۳-۱- رله دیفرانسیل

۳-۳-۲- رله خطای زمین محدودشده

۳-۳-۳- رله افزایش شار یا افزایش ولتاژ

۳-۳-۴- رله ولتاژ صفر برای ترانسفورماتور قدرت

۳-۳-۵- رله جریان زیاد زمان معکوس با واحد آنی برای ترانسفورماتور قدرت

۳-۳-۶- حفاظت جریان زیاد نوترال ترانسفورماتور قدرت

۳-۳-۷- حفاظت جریان زیاد فاز و نوترال ترانسفورماتورها زمین – کمکی

۳-۳-۸- رله جریان زیاد سیم‌پیچی ثالثیه ترانسفورماتور قدرت

۳-۳-۹- حفاظت تپ چنجر

۳-۴- حفاظت راکتور موازی

۳-۴-۱- حفاظت دیفرانسیل راکتور از نوع امپدانس بالا

۳-۴-۲- حفاظت جریان زیاد و خطای زمین راکتور

۳-۵- حفاظت شینه

۳-۵-۱- حفاظت دیفرانسیل شینه از نوع امپدانس بالا

۳-۵-۲- رله آلارم نظارت بر ترانسفورماتور جریان در حفاظت شینه

۳-۵-۳- رله اتصال کوتاه‌کننده ترانسفورماتور جریان در حفاظت شینه

۳-۶- حفاظت کلید قدرت

۳-۶-۱- حفاظت خرابی کلید و حفاظت عدم هماهنگی کنتاکتهای کلید

۳-۶-۲- نظارت بر بوبین قطع کلید

۳-۶-۳- نظارت خرابی فیوز ترانسفورماتور ولتاژ

۳-۶-۴- مدارات و رله‌های قطع

۳-۷- حفاظت خازن موازی

۳-۸- حفاظت فیدر (۳۳)۲۰ کیلوولت

۳-۹- حفاظت باس‌بار کوپلر

۳-۱۰- لوازم یدکی و وسایل مخصوص

۳-۱۱- آزمونها

۳-۱۱-۱- آزمونهای خاص

۳-۱۱-۲- آزمونهای جاری

۳-۱۱-۳- آزمونهای نوعی

۳-۱۲- نقشه‌ها و مدارک

۳-۱۲-۱- مدارکی که باید پیشنهاددهندگان ارائه نمایند

­­­­­۳-۱۲-۲- مدارکی که باید پیمانکار یا سازنده ارائه نماید

فصل چهارم : دستورالعمل نصب راه‌اندازی و نگهداری سیستم حفاظت

مقدمه

۴-۱- نصب

۴-۲- آزمونهای راه‌اندازی

۴-۲-۱- آزمونهای عایقی

۴-۲-۲- آزمون ترانسفورماتورهای جریان

۴-۲-۳- آزمون ترانسفورماتور ولتاژ

۴-۲-۴- بررسی صحت تنظیمات بر روی رله

۴-۲-۵- آزمون رله به کمک تزریق جریان در ثانویه

۴-۲-۶- آزمون سیستم حفاظتی به کمک تزریق جریان در اولیه

۴-۲-۷- سایر موارد

۴-۳- آزمونهای دوره‌ای تجهیزات حفاظتی

۴-۳-۱- آزمایش دوره‌ای رله دیستانس (۲۱,۲۱N)

۴-۳-۲- آزمایش دوره‌ای فاصله‌یاب خطا(۹۶)

۴-۳-۳- آزمایش دوره‌ای رله وصل مجدد (۷۹)

۴-۳-۴- آزمایش دوره‌ای رله سنکرون چک (۲۵)

۴-۳-۵- آزمایش دوره‌ای رله ولتاژ کم یا ولتاژ صفر (۲۷)

۴-۳-۶- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان مولفه منفی (۴۶)

۴-۳-۷- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان آنی (۵۰,۵۰N)

۴-۳-۸- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان با زمان معین (۵۱,۵۱N)

۴-۳-۹- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان با زمان معکوس (۵۱, ۵۱N)

۴-۳-۱۰- آزمایش دوره‌ای رله تشخیص اشکال کلید (۵۰ BF)

۴-۳-۱۱- آزمایش دوره‌ای رله اضافه ولتاژ (۵۹)

۴-۳-۱۲- آزمایش دوره‌ای رله حفاظت اتصال زمین با ولتاژ باقی‌مانده (۶۴)

۴-۳-۱۳- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان جهت‌دار با زمان معین (۶۷,۶۷N)

۴-۳-۱۴- آزمایش دوره‌ای رله اضافه جریان جهت‌دار با زمان معکوس (۶۷,۶۷N)

۴-۳-۱۵- آزمایش دوره‌ای رله دیفرانسیل ترانسفورماتور نوع درصدی (۸۷NT,87T)

۴-۳-۱۶- آزمایش دوره‌ای رله اتصال زمین محدودشده نوع امپدانس بالا (۸۷N)

۴-۳-۱۷- آزمایش دوره‌ای رله دیفرانسیل باسبار (۸۷B)

۴-۳-۱۸- آزمایش دوره‌ای ترانسفورماتور جریان (CT)

۴-۳-۱۹- آزمایش دوره‌ای ترانسفورماتور ولتاژ

۴-۳-۲۰- آزمایش دوره‌ای رله اضافه شار(۹۸)

۴-۳-۲۱- آزمایش دوره‌ای مدارات قطع و وصل و اینترلاک کلید و سکسیونرهای ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت

منابع

 

پروژه های مرتبط :

پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها

پروژه پست های فشارقوی

پروژه تجهیزات پست ۲۳۰ کیلو ولت

پروژه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

پایان نامه پست های گازی GIS

پروژه پست های فشار متوسط و معرفی تجهیزات آن

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه سیستم‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۱MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word  این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۸۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

11 آگوست
پروژه تجهیزات نصب بانک خازنی

پروژه تجهیزات نصب بانک خازنی کد پروژه : ۳۷۳ تعداد صفحات : ۸۱ پروژه تجهیزات نصب بانک خازنی به بررسی تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز بانک های خازنی جهت جبران توان راکتیو میپردازد. پروژه تجهیزات نصب بانک خازنی شامل پنج فصل میباشد که فصل اول آن به چگونگی استفاده از خازن ها برای جبران توان […]

8 سپتامبر

عنوان : پروژه طراحی بهینه پستهای فشارقوی کد پروژه : ۲۷۲ تعداد صفحات : ۲۸۰ در طراحی پستها معیارها و عوامل بسیار زیادی از جمله سرمایه گذاری اولیه، قابلیت اطمینان، تعمیرات و نگهداری و … باید مورد توجه قرار گیرند اما گاهی ممکن است در طراحی یک پست بعضی جنبه ها به دلایلی اهمیت بیشتری […]

13 آوریل

پروژه پستها فشارقوی در قالب فایل word در ادامه میتوانید دانلود کنید.عملاً در نیروگاه ها ولتاژ تولید شده را در محلی کنار خود نیروگاه چندین برابر کرده و سپس انتقال می دهند این ولتاژ انتقال یافته خیلی بیشتر از مقداری است که مصرف کننده های ما در شهر نیاز دارند از اینرو پس از انتقال […]

23 مارس

  فایلی که در این پست برای دانلود قرار دادیم در مورد اجزای تشکیل دهنده پستهای فشار قوی است می باشد که در قالب فایل پاورپوینت است در ادامه میتونید دانلود کنید. انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد: الف)پست های افزاینده ولتاژ ب)پست های کاهنده ج)پست های کلیدی