پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود پروژه طراحی بهینه پستهای فشارقوی

272-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%82%d9%88%db%8c-www-powerjam-ir

عنوان : پروژه طراحی بهینه پستهای فشارقوی

کد پروژه : ۲۷۲

تعداد صفحات : ۲۸۰

در طراحی پستها معیارها و عوامل بسیار زیادی از جمله سرمایه گذاری اولیه، قابلیت اطمینان، تعمیرات و نگهداری و … باید مورد توجه قرار گیرند اما گاهی ممکن است در طراحی یک پست بعضی جنبه ها به دلایلی اهمیت بیشتری بیابند و به تبع آن معیار اصلی طراحی قرار گیرند.

بطور مثال در طراحی پستهای بسیار مهم، معیار قابلیت اطمینان ارزش ویژه ای پیدا می کند زیرا اگر این پستها بر اثر خطاهای اتفاقی از شبکه خارج شوند پایداری کل شبکه به خطر می افتد.

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه

۱-۱-مقدمه

۱-۲-تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم :اصول طراحی پستهای فشارقوی و معیارهای طراحی بهینه

۲-۱-اصول طراحی پستهای فشار قوی

۲-۲-انواع طراحیه

۲-۳-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست

۲-۳-۱-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری

۲-۳-۳-ارتباط بهینگی و موقعیت پست

۲-۳-۳-ارتباط بهینگی و مسایل زیست محیطی

۲-۳-۴-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست

۲-۳-۵-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی

۲-۳-۶-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری

۲-۳-۷-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه

۲-۳-۸-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری

۲-۳-۸-۱-ارتباط بهینگی و هزینه های مستقیم

۲-۳-۸-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های غیر مستقیم

۲-۳-۹-ارتباط بهینگی و ایمنی

۲-۳-۱۰-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست

فصل سوم :انواع پستها

۳-۱-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ

۳-۲-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند

۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب

۳-۳-۱- انواع پستهای باز

۳-۳-۲-انواع پستهای بسته

۳-۳-۳-پستهای ترکیبی

۳-۳-۴-پستهای سیار

۳-۴-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی

۳-۴-۱-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی

۳-۴-۱-۱-شینه ساده

۳-۴-۱-۲-شینه اصلی و فرعی

۳-۴-۱-۳-شینه دوبل

۳-۴-۱-۴-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی

۳-۴-۱-۵-شینه دوبل دوکلیدی

۳-۴-۱-۶-شینه یک ونیم کلیدی

۳-۴-۱-۷-شینه حلقوی

۳-۴-۲-بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه

۳-۴-۲-۱-حفاظت

۳-۴-۲-۲-هزینه

۳-۴-۲-۳-فضای مورد نیاز

۳-۴-۲-۴-رفتار آرایش های مختلف تحت شرایط خطا

۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰کیلوولت ایران

۳-۴-۳-۱-پستهای ۴۰۰کیلوولت

۳-۴-۳-۲-پستهای ۲۳۰ کیلو ولت

۳-۴-۴-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها

۳-۴-۴-۱-پستهای ۴۰۰کیلوولت

۳-۴-۴-۲-پستهای ۲۳۰ کیلوولت

فصل چهارم :انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات

۴-۱-انتخاب محل پست

۲-۴-جانمایی  تجهیزات پست

۴-۲-۱-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات

۴-۲-۲-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات

۴-۲-۳-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی

فصل پنجم :انتخاب تجهیزات پست

۵-۱-انتخاب ترانسفورماتور قدرت

۵-۱-۱-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور قدرت

۵-۱-۱-۱-مشخصات و ویژگیهای شبکه وسیستم

۵-۱-۱-۲-مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی

۵-۱-۲-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت

۵-۱-۲-۱-نوع ترانسفورماتورقدرت

۵-۱-۲-۲-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور

۵-۱-۲-۳-تلفات ترانسفورماتور

۵-۱-۲-۴-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور

۵-۱-۲-۵-ولتاژ نامی سیم پیچ

۵-۱-۲-۶-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری

۵-۱-۲-۷-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر

۵-۱-۲-۸-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی

۵-۱-۲-۹-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها

۵-۱-۲-۱۰-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال

۵-۱-۲-۱۱-میزان افزایش مجاز حرارت روغن و سیم پیچ

۵-۱-۲-۱۲-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه

۵-۱-۲-۱۳-میزان مجاز صدا

۵-۱-۲-۱۴-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم

۵-۱-۲-۱۵-اضافه بار در ترانسفورماتور

۵-۱-۲-۱۶-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف

۵-۲-انتخاب ترانسفورماتور جریان

۵-۲-۱-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان

۵-۲-۱-۱-مشخصات و ویژگیهای شبکه

۵-۲-۱-۲-مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه

۵-۲-۲-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان

۵-۲-۲-۱-نوع ترانسفورماتورجریان

۵-۲-۲-۲-حداکثر ولتاژ سیستم

۵-۲-۲-۳-سطوح عایقی

۵-۲-۲-۴-فاصله خزشی مقره

۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه

۵-۲-۲-۶-جریان نامی ثانویه

۵-۲-۲-۷-نسبت تبدیل

۵-۲-۲-۸-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت

۵-۲-۲-۹-جریان نامی دایمی حرارتی

۵-۲-۲-۱۰-محدودیت افزایش درجه حرارت

۵-۲-۲-۱۱-ظرفیت نامی خروجی

۵-۲-۲-۱۲-کلاس دقت

۵-۳-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ

۵-۳-۱-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ

۵-۳-۱-۱-مشخصات و ویژگیهای شبکه

۵-۳-۱-۲-مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه

۵-۳-۲-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ

۵-۳-۲-۱-نوع ترانسفورماتورولتاژ

۵-۳-۲-۲-حداکثر ولتاژ سیستم

۵-۳-۲-۳-سطوح عایقی

۵-۳-۲-۴-فاصله خزشی مقره

۵-۳-۲-۵-ولتاژ نامی ثانویه

۵-۳-۲-۶-ضریب ولتاژ نامی

۵-۳-۲-۷-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی

۵-۳-۲-۸-محدودیت افزایش درجه حرارت

۵-۳-۲-۹-ظرفیت خروجی

۵-۳-۲-۱۰-کلاس دقت

۵-۴-انتخاب ترانسفورماتور زمین- کمکی

۵-۴-۱-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی

۵-۴-۱-۱-مشخصات و ویژگی های شبکه

۵-۴-۱-۲-مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی

۵-۴-۲-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی

۵-۴-۲-۱-مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه

۵-۴-۳-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ

۵-۴-۳-۱-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی

۵-۴-۳-۳-ظرفیت نامی

۵-۴-۳-۴-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها

۵-۴-۳-۵-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها

۵-۴-۳-۶-امپدانس ولتاژ

۵-۴-۳-۷-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه

۵-۴-۳-۸-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت

۵-۴-۳-۹-افزایش دمای مجاز

۵-۴-۳-۱۰-تپ چنجر

۵-۴-۳-۱۱-فاصله خزشی بوشینگها

۵-۴-۳-۱۲-سطح صدا

۵-۴-۳-۱۳–ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه

۵-۵-انتخاب کلید قدرت

۵-۵-۱-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت

۵-۵-۱-۱-مشخصات و ویژگی های شبکه ای که کلید در آن نصب و بهره برداری  می شود

۵-۵-۱-۲-مشخصات محیطی و شرایط اقلیمی منطقه

۵-۵-۲-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت

۵-۵-۲-۱-نوع کلید

۵-۵-۲-۳-نوع مکانیسم قطع و وصل

۵-۵-۲-۳-ولتاژ نامی

۵-۵-۲-۴سطوح عایقی نامی

۵-۵-۲-۵-جریان نامی

۵-۵-۲-۶-جریان نامی قطع اتصال کوتاه

۵-۵-۲-۷-جریان نامی قطع شارژ خط

۵-۵-۲-۸-جریان نامی قطع بار اندوکتیو

۵-۵-۲-۹-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم

۵-۵-۲-۱۰-جریان نامی اتصال کوتاه وصل

۵-۵-۲-۱۱-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه

۵-۵-۲-۱۲-زمان قطع نامی

۵-۶-سکسیونر و تیغه زمین

۵-۶-۱-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر

۵-۶-۲-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر

۵-۶-۲-۱-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین

۵-۶-۲-۲-نوع مکانیسم عملکرد

۵-۶-۲-۳-ولتاژ نامی

۵-۶-۲-۴-سطوح عایقی نامی

۵-۶-۲-۵-جریان نامی (فقط برای سکسیونر)

۵-۶-۲-۶-جریان نامی اتصال کوتاه

۵-۶-۲-۷-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین)

۵-۶-۲-۸-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه

۵-۶-۲-۹-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها

فصل ششم :سیستمهای حفاظتی پست

۶-۱-سیستم زمین

۶-۱-۱-اطلاعات مورد نیاز برای طراحی سیستم زمین

۶-۱-۱-۱-اطلاعات شبکه در محل پست شامل

۶-۱-۱-۲-زمان تداوم جریان سطح مقطع هادیهای سیستم زمین و زمان تداوم شوک

۶-۱-۱-۳-مقاومت مخصوص خاک

۶-۱-۱-۴-مقاومت مخصوص لایه سطحی پست

۶-۱-۱-۵-نقشه جانمائی تجهیزات

۶-۱-۱-۶-بیشترین مقاومت مورد انتظار از سیستم زمین

۶-۱-۱-۷-خصوصیات خورندگی خاک و حداکثر دمای خاک

۶-۱-۲-آزمونهای زمین پست

۶-۱-۲-۱-آزمون تعیین امپدانس زمین

۶-۱-۲-۲-آزمون اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک

۶-۱-۲-۳-آزمون یکپارچگی سیستم زمین

۶-۱-۲-۴-آزمون اندازه گیری منحنی های هم پتانسیل

۶-۱-۲-۵-اندازه گیری امپدانس موجی الکترود زمین

۶-۱-۳-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین

۶-۱-۳-۱-مدل خاک

۶-۱-۴-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین

۶-۱-۴-۱-انتخاب هادی زمین و میله های زمین

۶-۱-۴-۲-اتصال تجهیزات به زمین

۶-۱-۴-۳-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین

۶-۱-۴-۴-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک

۶-۱-۴-۵-تداخل با کابلهای مخابراتی و کنترل

۶-۱-۴-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف

۶-۱-۵-نصب سیستم زمین

۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی

۶-۱-۶-۲-الگوریتم طراحی سیستم زمین

۶-۲-سیستم حفاظت از صاعقه

۶-۲-۱-سیستم حفاظت از صاعقه

۶-۲-۱-۱-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه

۶-۲-۱-۲-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی

۶-۲-۱-۳-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست

۶-۲-۱-۴-امپدانس موجی

۶-۲-۱-۵-محاسبه جریان بحرانی وفاصله جذب بحرانی S

۶-۲-۱-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی

۶-۲-۱-۷-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط دو هادی حفاظتی فرود می آیند

۶-۲-۱-۸- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر

۶-۲-۲-برقگیر و محل نصب آن

۶-۲-۲-۱-انواع برقگیر

۶-۲-۲-۲-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم

۶-۲-۲-۳-محل نصب برقگیر

۶-۳-سیستم حفاظتی و رله گذاری

۶-۳-۱-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی

۶-۳-۱-۲-استفاده از کلیدهای پشتیبان

۶-۳-۲-سیستمهای حفاظتی معمول

۶-۳-۲-۱-حفاظت خطوط انتقال

۶-۳-۲-۲-حفاظت شینه

۶-۳-۲-۳-حفاظت ترانسفورماتور

۶-۳-۲-۴-حفاظت راکتور

۶-۳-۲-۵-حفاظت کلید قدرت

۶-۳-۲-۶-حفاظت بانک خازنی

۶-۳-۳-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری

۶-۳-۳-۱-حفاظت خطوط انتقال

۶-۳-۳-۲-حفاظت شینه

۶-۳-۳-۳-حفاظت ترانسفورماتور

فصل هفتم :نمونه طراحی

۷-۱-مشخصات مفروض برای پست

۷-۱-۱-مشخصات شبکه وسیستم

۷-۱-۲-شرایط محیطی و مشخصات اقلیمی محل پست

۷-۲-انتخاب تجهیزات

۷-۲-۱-انتخاب ترانسفورماتور قدرت

۷-۲-۲-انتخاب ترانسفورماتور جریان

۷-۲-۳-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ

۷-۲-۴-ترانسفورماتور زمین-کمکی

۷-۲-۵-انتخاب کلید قدرت

۷-۲-۶-انتخاب سکسیونر و تیغه زمین

۷-۳-طراحی سیستمهای حفاظتی

۷-۳-۱-۲-انجام محاسبات طراحی

۷-۳-۱-۳-کنترل موفقیت طراحی برای صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط دو هادی حفاظتی فرود می آیند

۷-۳-۱-۴-نوع هادی حفاظتی

۷-۳-۲-تعیین محل نصب برقگیر

۷-۴-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات

۷-۴-۱-فرضیات و داده های در دسترس برای جانمایی تجهیزات

۷-۴-۲-انجام طراحی

فصل هشتم :بهره برداری

۸-۱-مشخصات فنی پست مذکور

۸-۲-طریقه بهره برداری

۸-۳-دستورالعمل عملیاتی و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع

۸-۴-دستوالعمل بازدید اپراتورها از برخی تجهیزات پستها

۸-۵-قواعد اساسی ایمنی

پیوستها

پیوست ۱سیستم آلارمهای حفاظتی(۲۳۰ و۶۳ کیلوولت)

پیوست ۲نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و …

منابع

 

پروژه های مرتبط :

بررسی پست فشارقوی

پایان نامه بررسی ساختار پست های فشار قوی و طراحی آنها

پروژه پست های فشارقوی

پروژه تجهیزات پست ۲۳۰ کیلو ولت

پروژه سیستم‌های حفاظتی در پستهای فشار قوی

پروژه بررسی تجهیزات پست های فشار قوی

پایان نامه بهره برداری پستهای فشارقوی و بررسی تجهیزات آن

پروژه بررسی و آنالیز کلیه ادوات و تجهیزات پست فوق توزیع

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه طراحی بهینه پستهای فشارقوی

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۴MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایلی که در دانلود قرار دادیم به صورت pdf میباشد و شما میتوانید به صورت رایگان دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word این پروژه : ۱۰۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط

۴ خرداد
دانلود کتاب طراحی پستهای فشارقوی

دانلود کتاب طراحی پستهای فشارقوی کتاب طراحی پست های فشار قوی تالیف دکتر حسین عسگریان ابیانه دانشگاه پیام نور از سری انتشارات آزمایشی متون درسی دارای هشت فصل و ۲۲۶ صفحه در قالب فایل PDF میباشد که در ادامه نوشته میتوانید دانلود کنید. طراحی پستهای فشارقوی و تجهیزات آن که مقدمه ایجاد و نصب پست […]

۲ مهر

عنوان : پروژه کنترل سرعت موتورهای القائی توان بالا کد پروژه : ۲۷۷ تعداد صفحات : ۱۱۰ روشهای کنترل سرعت و گشتاور موتورهای القایی سه فاز سرعت و گشتاور موتورهای القایی به یکی از روشهای زیر قابل تغییر است :

۱۲ شهریور

عنوان : پروژه کنترل بار ، فرکانس سیستم های قدرت و تشخیص قطعی در شبکه اصلی بوسیله پایش نوسانات سیگنال ورودی به گاورنر کد پروژه : ۲۷۰ تعداد صفحات : ۱۲۹ هدف اصلی کنترل سیستم های قدرت عبارت است از تولید ماکزیمم بار توان الکتریکی و یک سیستم به هم پیوسته به صورتی که تا […]

۱ مرداد
پروژه پستهای فشارقوی

پایان نامه بهره برداری پستهای فشارقوی و بررسی تجهیزات آن کد پروژه : ۲۴۷ تعداد صفحات : ۸۲ باتوجه به اینکه قدرت تولیدی نیروگاههای بزرگ تماما در محل مصرف نخواهد شد و به منظور انتقال انرژی تولید شده از محل به مکانهای دیگر نیاز به انتقال انرژی توسط هادیهای الکتریکی می باشد و این مسئله […]