پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

دانلود کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر

کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر

کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر

درس تاسیسات الکتریکی هم در مقطع کاردانی و هم در مقطع کارشناسی رشته برق تدریس میشود این درس یکی از مهمترین دروس برای افرادی است که در حرفه تاسیسات الکتریکی ساختمان فعالیت دارند .کتابی که در این پست قرار دادیم کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر میباشد که یکی از بهترین کتابها در زمینه تاسیسات الکتریکی بوده که در دانشگاه های مختلف تدریس میشود این فایل در قالب pdf و دارای ۱۵۰ صفحه است که در ادامه میتوانید دانلود کنید.

طراحی سیستمهای سیم کشی اماکن مسکونی و مراکز صنعتی یک فعالیت بسیار معمول مهندسان برق است. این تخصص غالبا در صنعت کسب میشود هدف از تدوین کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر راهنمایی دانشجویان و مهندسان شاغل در این رشته است.

 

فهرست مطالب کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر

فصل اول : خطرات برق و مقررات ایمنی در برق رسانی

۱-۱-خطرات انرژی برق

۱-۱-۱-خطر ایجاد برق

۱-۱-۲-خطر برق گرفتگی

۱-۲-احتیاطهای ایمنی

۱-۳-نجات مصدومین برق گرفتگی

۱-۴-لزوم کنترل مرغوبیت وسایل و وضع و رعایت مقررات ایمنی

۱-۴-۱-مقررات ایمنی و کنترل مرغوبیت در برخی کشورهای خارجی

۱-۴-۲-مقررات ایمنی و کنترل مرغوبیت وسایل در ایران

۱-۴-۳-مقررات بین المللی ایمنی و کنترل مرغوبیت

۱-۴-۴-علائم استاندارد

فصل دوم : شبکه های برق رسانی و مدارهای برقی

۲-۱-پست توزیع خصوصی

۲-۲-مدار برقی و برخی کمینهای برقی

۲-۳-جریان و توان در مدارهای تک فاز

۲-۴-جریان و توان در مدارهای سه فاز

۲-۵-شبکه های برق رسانی

۲-۵-۱-محاسبات شبکه های شعاعی

۲-۵-۲-محاسبات شبکه های حلقوی

فصل سوم : اصلاح یا تصحیح ضریب توان و تعرفه های برقی

۳-۱-لزوم اصلاح ضریب توان

۳-۲-جریان در خازن متصل به مدار برق متناوب

۳-۳-تصحیح ضریب توان با استفاده از خازن

۳-۴-تعرفه های برقی

۳-۴-۱-تعرفه یک قسمتی

۳-۴-۲-تعرفه دو قسمتی

۳-۴-۳-تعرفه های نرخ برق ایران

۳-۵-اقتصادی ترین ضریب توان

فصل چهارم : سیم های عایق دار و کابلهای برق رسانی

۴-۱-هادیهای مورد استفاده در سیمها و کابلها

۴-۲-ساختمان هادی در سیمهای و کابلها

۴-۳-مقاومت الکتریکی سیمها و کابلها

۴-۴-عایقهای مورد استفاده در سیمهای عایق دار و کابلها فشار ضعیف

۴-۵-ساختمان سیمهای عایق دار و اندازه های استاندارد

۴-۶-ساختمان کابلهای فشار ضعیف و اندازه های استاندارد

۴-۷-علائم مشخصه کابلها

فصل پنجم : جریان مجاز سیمها و کابلها فشار ضعیف

۵-۱-جریان مجاز سیمهای مسی با عایق پی وی سی

۵-۲-جریان مجاز کابلهای مسی با عایق و غلاف پی وی سی

۵-۳-جریان های مجاز سیمهای مسی بدون عایق

۵-۴-جریان مجاز سیمها و کابلهای آلومینیومی

۵-۵-تحلیل مسئله انتقال حرارت

۵-۵-۱-انتقال حرارت به وسیله هدایت

۵-۵-۲-انتقال حرارت به وسیله کنواکسیون و تشعشع

۵-۶-محاسبه جریان مجاز

فصل ششم : تعیین مقاطع سیمهای عایق دار و کابلها

۶-۱-تعیین مقاطع سیمها و کابلها براساس جریان مجاز

۶-۱-۱-مدارهای تک فاز

۶-۱-۲-مدارهای سه فاز

۶-۲-تعیین مقاطع سیمها و کابلها بر اساس افت ولتاژ مجاز

۶-۲-۱-افت ولتاژ در مدارهای تک فاز

۶-۲-۲-افت ولتاژ در مدارهای سه فاز

۶-۳-تعیین مقاطع سیمهای هوایی بر اساس افت ولتاژ مجاز

فصل هفتم : وسایل کنترل و حفاظت

۷-۱-کلیدهای یک قطبی کنترل مدارهای روشنایی

۷-۱-۱-کلید یک قطبی یک راهه

۷-۱-۲-کلیدهای دوبل

۷-۱-۳-کلید یک قطبی دو راهه (کلید تبدیل)

۷-۱-۴-کلید یک قطبی سه راهه (کلید صلیبی)

۷-۲-کلیدهای کنترل با قطع و وصل خودکار

۷-۲-۱-کلید ساعتی

۷-۲-۲-کلید حرارتی

۷-۲-۳-کلید فشاری

۷-۲-۴-کلید شناور

۷-۲-۵-کلید حدی

۷-۳-پریزها و دوشاخه ها

۷-۴-کلیدهای دو قطبی

۷-۵-کلیدهای سه قطبی

۷-۶-کلیدهای فیوزدار

۷-۷-کلیدهای فشارقوی

۷-۸-لزوم حفاظت و وسایل حفاظتی

۷-۹-فیوزها

۷-۹-۱-فیوزهای معمولی

۷-۹-۲-فیوزهای تاخیری

۷-۹-۳-فیوزها با جزئ ذوب شونده دو قسمتی

۷-۹-۴-فیوزهای محدود کننده جریان

۷-۱۰-اندازه های استاندارد فیوزها و مشخصات آنها

۷-۱۰-۱-اندازه های استاندارد فیوزها

۷-۱۰-۲-منحنی های قطع فیوزها

۷-۱۰-۳-قدرت قطع فیوزها

۷-۱۰-۴-آزمایش فیوزها

۷-۱۱-استفاده از فیوزها برای محافظت

۷-۱۱-۱-محافظت سیمها و کابلهای انشعابهای معمولی

۷-۱۱-۲-فیوزبندی مدارهای برق رسانی

۷-۱۱-۳-محافظت انشعاب موتورها

۷-۱۲-حفاظت با کلیدها با قطع خودکار (دژنکتور)

۷-۱۲-۱-نحوه قطع دیژنکتورها

۷-۱۲-۱-۱-دیژنکتورها با قطع حرارتی

۷-۱۲-۱-۲-دیژنکتور با قطع مغناطیسی

۷-۱۲-۱-۳-دیژنکتور با قطع حرارتی و مغناطیسی

۷-۱۲-۲-دیژنکتور کوچک (مینیاتور) یا فیوزهای اتوماتیک

۷-۱۲-۳-دیژنکتورهای متوسط و بزرگ

۷-۱۳-کنتاکتورها

فصل هشتم : سیستمهای سیم کشی داخلی

۸-۱-محافظت های کلی در سیستمهای سیم کشی

۸-۱-۱-محافظت علیه صدمات مکانی

۸-۱-۲-حفاظت علیه توسعه آتش و دود

۸-۱-۳-حفظ فاصله مناسب از لوله های تاسیسات دیگر

۸-۱-۴-حفاظت علیه اثرات تلفات جریانهای گردابی و هیسترزیس

۸-۲-سیم کشی روکار بدون استفاده از لوله های محافظ

۸-۲-۱-سیم کشی روکار با استفاده از مقره

۸-۲-۲-سیم کشی روکار با استفاده از بستها و گیره ها

۸-۳-سیم کشی در داخل لوله

۸-۴-لوله های فولادی

۸-۴-۱-نصب لوله های فولادی

۸-۴-۲-اندازه های استاندارد لوله های فولادی و ظرفیت مجاز آنها

۸-۴-۳-وارد کردن سیم در لوله ها

۸-۵-لوله های پلاستیکی

۸-۵-۱-اندازه های استاندارد لوله های پلاستیکی و ظرفیت مجاز آنها

۸-۵-۲-نصب لوله های پلاستیکی و سیم کشی در آنها

۸-۶-سیم کشی در جاسیمی ها

۸-۷-سیم کشی با استفاده از کانالهای زیرزمینی

۸-۸-سیم کشی با کابلها با عایق معدنی

۸-۹-سیم کشی ضد آتش سوزی

فصل نهم : طرح سیستم برق خانه های مسکونی

۹-۱-بارهای روشنایی خانگی

۹-۱-۱-تعیین میزان بار روشنایی خانگی

۹-۱-۲-تعیین انشعابهای روشنایی

۹-۱-۳-کنترل چراغهای روشنایی

۹-۱-۴-حفاظت انشعابهای روشنایی

۹-۲-بارهای کوچک خانگی

۹-۲-۱-تعیین میزان و روش تغذیه بارهای کوچک خانگی

۹-۲-۲-تعیین تعداد انشعابها برای تغذیه پریزها

۹-۲-۳-کنترل بارهای کوچک خانگی

۹-۲-۴-حفاظت انشعابهای پریزها

۹-۳-بارهای بزرگ خانگی

۹-۴-نقشه برق کشی خانه های مسکونی

۹-۵-تعیین تعداد و اندازه انشعابها

۹-۶-کنتور و تابلو توزیع

فصل دهم : طرح سیستم برق مراکز صنعتی

۱۰-۱-سیستمهای توزیع برق در مراکز صنعتی

۱۰-۲-خصوصیات سیستمهای توزیع برق در مراکز صنعتی

۱۰-۳-بارهای روشنایی مراکز صنعتی

۱۰-۳-۱-تعیین میزان بار روشنایی

۱۰-۳-۲-تعیین تعداد انشعابهای روشنایی

۱۰-۳-۳-کنترل انشعابهای روشنایی

۱۰-۳-۴-حفاظت انشعابهای روشنایی

۱۰-۴-بارهای غیر روشنایی (صنعتی) در مراکز صنعتی

۱۰-۴-۱-تعیین میزان بار صنعتی

۱۰-۴-۲-تعداد انشعابها برای بارهای صنعتی

۱۰-۴-۳-کنترل انشعابهای موتورها

۱۰-۴-۴-حفاظت انشعابهای موتورها

۱۰-۵-مدارهای فرمان موتورها

۱۰-۵-۱-مدار فرمان راه اندازی موتور القایی سه فاز از یک یا چند محل

۱۰-۵-۲-مدار فرمان موتور القایی سه فاز چپ گرد و راستگرد

۱۰-۵-۳-مدار فرمان متوقف نمودن سریع یک موتور سه فاز

۱۰-۵-۴-مدار فرمان موتور القایی سه فاز با روتور قفسی با راه انداز ستاره مثلث

۱۰-۵-۵-مدار فرمان راه اندازی موتور القایی با روتور سیم پیچی

فصل یازدهم : زمین کردن حفاظتی

۱۱-۱-اصول زمین کردن حفاظتی

۱۱-۲-حفاظت علیه بار اضافی

۱۱-۳-حفاظت با استفاده از رله جریان نشتی به زمین

۱۱-۳-۱-کلید قطع خودکار با استفاده از ولتاژ

۱۱-۳-۲-کلید قطع خودکار با استفاده از جریان نشتی به زمین

۱۱-۴-الکترود زمین

۱۱-۵-مقاومت ویژه زمین

۱۱-۶-محاسبه مقاومت الکترودها

۱۱-۶-۱-محاسبه مقاومت الکترود نیم کره

۱۱-۶-۲-محاسبه مقاومت الکترود میله ای

۱۱-۶-۳-محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله ای

۱۱-۷-اندازه گیری مقاومت الکترود زمین

۱۱-۸-نحوه صحیح اتصال بدنه وسایل به زمین

فصل دوازدهم : بازرسی و آزمایش تاسیسات سیم کشی

۱۲-۱-وسایل آزمایش

۱۲-۲-آزمایش اتصال صحیح کلیدها و فیوزها و پریزها

۱۲-۳-آزمایش متصل بودن مدارها

۱۲-۴-آزمایش اتصال صحیح سیم زمین

۱۲-۵-آزمایش عایق بندی

۱۲-۶-عیب یابی و رفع عیب

مطالب مرتبط :

پروژه طراحی روشنایی و تأسیسات الکتریکی یک مرکز صنعتی

پروژه محاسبات مقطع کابل و تاسیسات الکتریکی

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود کتاب تاسیسات الکتریکی کلهر

passwordرمز : www.powerjam.ir

size    حجم : ۵MB

homeمنبع : وب سایت پاور جام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

مقالات مرتبط

24 ژوئن
جزوه تاسیسات الکتریکی کارشناسی

دانلود جزوه تاسیسات الکتریکی جزوه تاسیسات الکتریکی و پروژه بصورت دست نویس خوانا و تمیز در قالب فایل pdf دارای ۴۴ صفحه که یکی از کاملترین جزوات موجود میباشد. منابع جزوه تاسیسات الکتریکی : کتاب لامپ ها و محاسبات روشنایی محمد مهدی موحدی ، کتاب مهندسی روشنایی دکتر کلهر ، کتاب تاسیسات الکتریکی سلطانی و […]

5 نوامبر
آموزش محاسبه سطح مقطع کابل

آموزش محاسبه سطح مقطع کابل به همراه مثال آموزش محاسبه سطح مقطع کابل به همراه مثال با توجه به جریان مجاز کابل و درصد افت ولتاژ به همراه مثال آموزش خواهیم داد.هر کابلی با سطح مقطع معینی قادر به انتقال جریانی مشخص میباشد که اگر جریان از آن حد تجاوز کند سبب تلفات انرژی الکتریکی،افزایش افت […]

1 ژانویه

هر سیم فاز نسبت به زمین (نول)دارای اختلاف پتانسیل ۲۲۰ ولت میباشد و اختلاف پتانسیل هر دو فاز نسبت به یکدیگر ۳۸۰ ولت میباشد. با اتصال سیمهای دارای اختلاف پتانسیل به بدن جریانی از بدن انسان می گذرد که از طریق مختلف بر اعضاء بدن تاثیر دارد.تماس قسمتهای از وسایل الکتریکی که در شرایط نرمال […]

29 نوامبر

عنوان : پروژه ایمنی در برق کد پروژه : ۲۸۸ تعداد صفحات : ۱۵۴ مجموعه اقداماتی که یک فرد یا یک گروه اجرایی در ارتباط با شبکه ها و دیگر تاسیسات توزیع نیرو انجام میدهند و از حوادث برای افراد و تاسیسات جلوگیری میکنند و حداکثر بازدهی را در پی داشته باشد ایمنی در برق […]