پاورجام سایت تخصصی دانلود پروژه برق و مقالات برق

پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق

پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برقپروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق

کد پروژه : ۳۷۹

تعداد صفحات : ۲۵۵

پست های گازی GIS ، تقلیل سطح و فضای مورد نیاز در پست های GIS تا حدود پست های مشابه با ایزولاسیون هوا بسیاری از مشکلات موجود در تامین برق در مراکز تولیدی و صنعتی همچنین مشکلات ناشی از احداث نیروگاه ها در مناطق با مشکلات طبیعی را رفع می کند. همچنین در مواردی که آلودگی قابل ملاحظه ، اطمینان بهره برداری در پست های نوع فضای باز را تحت تاثیر قرار می دهد و با احداث پست ها به دلایل زیست محیطی و یا امنیتی امکان پذیر نباشد. نظیر پست های تامین انرژی در مراکز نظامی و یا در مناطق تحقیقات سری ، اطمینان بالای ایستگاه را تأمین می کند . با توجه به هزینه بالای احداث ایستگاه های گازی GIS در حال حاضر احداث این نوع پست ها فقط در موارد خاص از نظر اقتصادی قابل قبول است. در سال های آینده و با توجه به پیشرفت های به عمل آمده در ساختمان تجهیزات با گاز ، انتظار می رود احداث پست های GIS گسترش یافته ، به طور کامل با پست های از نوع ایزولاسیون هوا جایگزین شود. پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق شامل ۸ فصل است که در ادامه میتوانید دانلود کنید.

 

پست gis چیست

پست های GIS به طور کلی سه نوع هستند :

۱- نوعی که باس بارها و تجهیزات برای هر فاز داخل محفظه ی جداگانه ای قرار گرفته شده است که این نوع برای ولتاژ های بالاتر از ۳۰۰ کیلو ولت استفاده می شود .

۲- نوعی که تجهیزات و باس بارها برای هر سه فاز در یک محفظه قرار گرفته شده است این نوع از پست های گازی برای ولتاژهای کمتر از ۳۰۰ کیلو ولت و بیشتر برای ولتاژ های فوق توزیع می باشند.

۳- نوع سوم فقط برای ولتاژ های فوق توزیع ۷۲/۵ کیلو ولت و حداکثر ۱۴۵ کیلو ولت استفاده می شوند. و در آن مانند ولتاژهای توزیع تجهیزات در داخل تابلو قرار میگیرد و محفظه ی تابلو با گاز SF6 با فشاری کمتر از یک اتمسفر پر شده است.

در پست های گازی gis بجای مواد عایقی مانند روغن و هوا و … از گاز سولفور هگزا فلوراید استفاده شده است. و همچنین در پست های گازی GIS کلیه ی تجهیزات به صورت فشرده و در محفظه های گاز SF6 قرار میگیرد.

 

فهرست مطالب پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق

مقدمه

فصل اول

۱-۱- مقدمه

۱-۲- ایستگاه ها با ماده ایزوله SF6 بجای هوا

۱-۳- روش استفاده از گاز SF6 در ایستگاه های فشار قوی و ساختمان ایستگاه ها از نوع GIS

۱-۴- کاهش ابعاد و اندازه ایستگاه ها با ایزولاسیون گاز

۱-۵- خصوصیات ساختمانی ایستگاه های GIS و پیش بینی های جانبی مورد نیاز

فصل دوم

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مشخصات فیزیکی گاز

۲-۳- مشخصات شیمیایی گاز

۲-۴- مشخصات الکتریکی گاز SF6

۲-۵- روش تولید و تهیه گاز

۲-۶- جابجایی و تزریق گاز

فصل سوم

۳-۱- مقره

۳-۱-۱- خصوصیات ماده ایزوله سخت پیش بینی شده داخل گاز

۳-۱-۲- خصوصیات ماده اپوکسی به عنوان ماده ایزوله سخت در تاسیسات GIS و روش تولید آن

۳-۱-۳- انحراف شکست خطوط شدت میدان در محل پایه ها و مقره های اتکایی در محفظه GIS

۳-۱-۴- شکل مقره های نگاهدارنده یا جدا کننده

۳-۲- کلید قدرت

۳-۲-۱- کاربرد گاز SF6 در کلیدهای قدرت

۳-۲-۲- انواع کلیدهای قدرت SF6

۳-۲-۲-۱- کلیدهای قدرت دو فشاره

۳-۲-۲-۲- کلیدهای قدرت با سیستم وزش گاز

۳-۲-۲-۳- کلیدهای قدرت مغناطیسی

۳-۲-۳- مقایسه انواع کلیدهای قدرت SF6

۳-۲-۴- مقایسه انواع کلیدهای قدرت از نظر قطع جریان های اتصال کوتاه

۳-۲-۵- مقایسه انواع کلیدهای قدرت از نظر زمان قطع

۳-۲-۶- مقایسه انواع کلیدهای قدرت از نظر مکانیزم عمل کننده

۳-۲-۷- طراحی واحدهای قطع کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۸- نگهداری کنتاکت های در واحدهای قطع کننده

۳-۲-۹- میله عمل کننده واحدهای قطع کننده

۳-۲-۱۰- طراحی کنتاکت ها در واحدهای قطع کننده

۳-۲-۱۱- خازن و مقاومت های تقسیم کننده ولتاژ واحدهای قطع کننده

۳-۲-۱۲- طراحی واحدهای قطع کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۱۳- مکانیزم عمل کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۱۴- انواع مکانیزم عملکرد سیستم آزاد کننده کلیدهای قدرت

۳-۲-۱۴-۱- مکانیزم عملکرد فنری

۳-۲-۱۴-۲- مکانیزم هیدرولیک

۳-۲-۱۴-۳- مکانیزم پنوماتیک

۳-۳- سکسیونر

۳-۳-۱- انواع سکسیونر

۳-۳-۲- نشان دهنده وضعیت سکسیونرها

۳-۳-۳- عملکرد الکتریکی سکسیونرها

۳-۳-۴- عملکرد مکانیکی سکسیونرها

۳-۳-۵- انواع سکسیونرهای زمین

۳-۳-۵-۱- سکسیونر زمین کندکار

۳-۳-۵-۲- سکسیونر زمین با وصل سریع

۳-۳-۵-۳- سکسیونر زمین با ظرفیت قطع مشخص

۳-۳-۶- تست عایقی سکسیونرهای زمین

۳-۳-۷- نشان دهنده وضعیت سکسیونرهای زمین

۳-۳-۸- عملکرد و نصب سکسیونرهای زمین

۳-۴- ترانسفورماتور ولتاژ

۳-۴-۱- ترانسفورماتور ولتاژ (PT)

۳-۴-۲- مقسم ولتاژ خازنی با ترانسفورماتور مغناطیسی (CVT)

۳-۴-۳- مقسم ولتاژ خازنی با آمپلی فایر (CVDA)

۳-۵- ترانسفورماتور جریان

۳-۵-۱- ترانسفورماتور جریان هسته خارج

۳-۵-۲- ترانسفورماتور جریان هسته داخل

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه

۵-۲- انتخاب جنس بدنه و تنوع تاسیسات با یک محفظه مشترک یا سه محفظه جدا از سه فاز

۵-۳- تاثیر و نقش محفظه های متعدد از نظر جنس و نوع محفظه

۵-۴- انتخاب ابعاد اصلی و فشار مناسب گاز

۵-۵- تاسیسات GIS از نوع محفظه مشترک برای سه فاز

۵-۶- برآورد ضخامت بدنه

۵-۷- برآورد ابعاد تقریبی محفظه و شینه تحت ولتاژ در تاسیسات GIS

۵-۸- قطر داخلی و خارجی هادی حامل جریان در تاسیسات GIS

۵-۹- برآورد ابعاد و اندازه شینه ها با استفاده از دیاگرام

فصل ششم

۶-۱- مقدمه

۶-۲- لزوم زمین نمودن تاسیسات GIS

۶-۳- احداث شبکه زمین در تاسیسات با ایزولاسیون گاز

۶-۴- روش محاسبه شبکه زمین

۶-۵- تامین ایمنی تجهیزات زمین شده در قبال برقراری جریان عیب

۶-۶- تامین ایمنی ولتاژ تماس کافی در قبال برقراری جریان های عیب در ایستگاه های GIS

۶-۷- عیب در محل تاسیسات و یا در نزدیکترین نقطه به تاسیسات GIS

فصل هفتم

۷-۱- مقدمه

۷-۲- خصوصیات عیوب در تاسیسات و ایستگاه های GIS

۷-۳- عوامل موثر در بروز عیب و کاهش کیفیت ایزولاسیون در تاسیسات GIS

۷-۴- اندازه گیری ها و کنترل های ضروری مداوم در تاسیسات GIS

۷-۵- کنترل درجه حرارت در محل تجهیزات قطع و وصل

۷-۶- تشخیص تخلیه جزئی در محفظه داخلی تاسیسات GIS

۷-۷- تشخیص رطوبت و نشتی گاز

فصل هشتم

منابع

 

مطالب مرتبط با پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق :

مقاله بررسی آزمایش ولتاژ کارگاهی پست های گازی GIS در ایران

پروژه پست های GIS

پایان نامه پست های گازی GIS

پروژه ترانسفورماتور قدرت گازی GIS ایمنی در انتقال

پاورپوینت پست های GIS

پاورپوینت انواع پست | سمینار انواع پست

 

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

downloadدانلود : دانلود پروژه بررسی پست های گازی (GIS) شبکه برق

رمز : www.powerjam.irpassword

size    حجم : ۲۳MB

homeمنبع : وب سایت تخصصی برق پاورجام

—————————————————www.powerjam.ir—————————————

فایل پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق که در قسمت دانلود قرار دادیم به صورت pdf می باشد رایگان میتوانید دانلود کنید جهت خرید و دریافت فایل word (قابل ویرایش) این پروژه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

آموزش نحوه خرید فایل word و لیست پروژه ها کلیک کنید.

قیمت فایل word پروژه بررسی پست های گازی GIS شبکه برق : ۱۲۰۰۰ (تومان)

بعد از خرید لینک دانلود برای شما فعال میشود و همچنین به ایمیل شما ارسال میشود پس دقت کنید که حتما ایمیلتان را درست وارد کنید.

مقالات مرتبط